Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Rosenkrantz FRA: Joachim Frederik Bernstorff (1819-12-19)

Ioa. Bernstorff til Kosenkrantz.
Wien den 19 Decbr. 1819.

Først idag kan jeg have den Ære herved at tilstille Deres Excellence Protocollen over den den 9de d. M. holdte femte Conferents. Indholdet af samme er ikke af nogen væsentlig Interesse. Meget vigtigere er den sjette Session, som sandt Sted den 16de, derved bleven, at den til Erklæring over Forbundsactens trettende Artikel nedsatte femte Commission forelagde Forsamlingen Resultatet af sit Arbeide . . . .

Naar Affattelsen af de Sætninger, som Udskudet har bragt i Forslag, maaskee endnu vil synes Mange at lade Noget tilbage at ønske, saa maa man derved tage i Betragtning, at denne Affattelse er Resultatet af mangfoldige Discussioner og indeholder den endelige mulige Forening af de forskjelligste Anskuelser, Ønsker og Forslag.

Den gjennemgribende Tendents deraf svarer imidlertid, saavidt jeg kan skjønne, til de foreliggende væsentlige Øiemed i en høiere Grad og paa en mere tilfredsstillende Maade, end saadant lettelig lod sig vente under saa modstridende Meninger og Ønsker. Opretholdelsen af Forbunds-Eenheden, Sikkringen af det monarchiske Princip og Anerkjendelsen s. 54 af Regentens udeelte Ret til at anordne de stænderske Forfatninger som et indre Lands-Anliggende ere fuldkommen reent, bestemt og tydeligt udtalte.