Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: ukendt (1821-04-14)

Kidderskabs-Deputationen til Cancelliet.
Kiel den 14 April 1821.

. . . . Det var ingen blot Pengesag, det var en Retsgrundsætning, Bestræbelsen sor efter Evne at beskytte en dem og hele Landet engang velgjørende, nedarvet Skattebevillingsret, ifølge de Fordringer, som de af Landsherren Selv bekræftede Friheder gave, — der var Aarsagen til deres i Forestilling og Bøn for Thronen gjentagne Gange gjorte Skridt. Ved Sagens Natur opfordrede til ethvert lovligt Skridt, havde de forsøgt, hvad der laa indenfor deres Beføielse, for at forskaffe deres om ingen forkastelige Hensigter overbeviiste Besværing Gehør, og tør i denne, ogsaa naar den mislykkes, beroligende Hensigt appellere til den almindelige Stemme. Hvad ogsaa herved i Fremtiden endnu maatte skee, saa ville de uforanderlig holde fast paa den Overbeviisning, at troe Undersaatters Pligter ikke mindre opfyldes ved Opretholdelsen af deres Rettigheder end ved Iagttagelsen af alle skyldige Lydigheds-Pligter.