Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Rosenkrantz FRA: Friedrich von Eyben (1822-12-08)

Grev Eyben til Baron Kosenkrantz.
Frankfurt den 8 December 1822.

I min sidste underdanige Beretning har jeg havt den Ære at anmelde for Deres Excellence, at der den 5te f. M. af det holstenske Ridderskab er bleven overgivet til Forbundsforsamlingen en Besværing mod den Kongelige Regjering under den Titel: Memorial af Prælater og Ridderskab i Hertugdømmet Holsten, indeholdende Fremstilling af deres i anerkjendt Virksomhed bestaaende Lanstænderske Forfatning, især af deres Skattebevillingsret, s. 56 med Begjering om Mægling til sammes practiske Gjenoprettelse. Med denne Memorial følger et Exemplar af det ved F. C. Iensen og D. H. Hegewisch i Aaret 1797 besørgede Aftryk af det sl. h. Ridderskabs Privilegier. . .

Var jeg ogsaa, hvad ikke kunde være Tilfældet, allerede nu i Stand til at prøve denne Memorial med den Nøiagtighed, som Sagens Vigtighed fordrer, saa skulde jeg alligevel ikke vove at tillade mig nogensomhelst Dom over Indholdet og det Materielle af samme, da de tidligere Landdags-Forhandlinger og de siden deres Ophør stedfundne Skridt af Ridderskabet ere mig aldeles ubekjendte.

Forretningsgangen i Forbundsforsamlingen foranlediger mig til at underkaste Deres Excellences oplyste Indsigt det uforgribelige Forslag, at besvare den mævnte i to Afdelinger deelte Besværing ligeledes i to ganske adskilte Afdelinger . . .

Efter min uforgribelige Mening vilde det kunne være hensigtsmæssigt, snarest muligt at lade udarbeide og gunstigst mig tilstille en Besvarelse af Reclamationens historiske Deel, med Berigtigelse af de muligen i samme værende Urigtigheder, Mangler og Vildfarelser . . . Besvarelsen af Reclamationens anden Deel kunde derimod efter min uforgribelige Mening staae hen, indtil Indholdet af Commissions-Referentens Betænkning og den Synspunct, hvorfra Forbundsforsamlingen ved denne Besværing vil gaae ud, blev bekjendt, og jeg derover har aflagt Deres Excellence min ærbødigste Beretning. .