Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: ukendt (1823-11-27)

Den tydske Forbundsdags Beslutning.
I den 22 Session, den 27 November 1823.

Da den høie Forbundsforsamling af de stedfundne Forhandlinger haver vundet den Overbeviisning, at den gamle Forfatning i Holsten ikke bestaaer i anerkjendt Virksomhed, saa blive de reclamerende Holstenske Prælater og Ridderskabsmedlemmer med deres Andragende og Beraabelse paa den 56 Artikel af den Wiener Slutnings-Act, som ugrundet, afviiste; det meddeles dog Reclamanterne til deres Beroligelse, at Hans Majestæt Kongen af Danmark, ifølge den ved Allerhøiftsammes Forbundsdagsgesandtskab gjentagne Erklæring, har tilsikkret Hertugdømmet Holsten en Forfatning, der ifølge Slutnings-Actens 55 Artikel muligst skal tage Hensyn til de ældre Rettigheder og blive afpasset efter de nuværende Tidsforhold.

s. 59 Den høie Forbundsfør samling anviser tillige de reclamerende Prælater og Ridderskabsmedlemmer at imødesee denne Forfatning med den Tillid, som Hans Majestæt Kongens aabne Erklæring nødvendigviis maa frembringe hos troe hengivne Undersaatter; og giver dem den Forsikkring, at den indenfor Grændserne af sin Virkekreds, ifølge Slutningsactens 54 Artikel, vil vide at vaage over Opfyldelsen af hiin Forbindtlighed.