Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Frederik Emil August˜ (1829-04-15/1830-11-15)

Af de Augustenborgske Papirer.

1. Prindsen af Nøer til Hertugen, d. 15 April 1829.

Hils Kronprindsessen ret meget fra mig, og Philippsthal; det øvrige Pak maa for mig gjerne reise ad Helvede til...

2. Prindsen af Nøer til Hertugen, d. 13 Novbr. 1830.

Ved en Bevægelfe, som udgaaer fra saadanne Folk, kan enhver ærlig Mand visselig ikke nok slutte sig til den bestaaende Orden ... Jeg vil heller have een Tyran end mange. Som min Pligt byder mig, har jeg underrettet Kongen om Alt, hvad jeg vidste om denne Sag, navnlig at Cantsleren og Höpp altid lode sig berolige af Balemann. Han har sendt mig en meget naadig Skrivelse. Jeg synes ogsaa, at Du skulde giøre et Skridt. Enden paa Visen vil jo dog blive en Forfatning, og Landgreven, der daglig begaaer den ene Dumhed efter den anden, vil blive nødt til at gaae af. Troer Kongen Dig, saa kan han jo ingen bedre tage end Dig. Betænk dette vel!

4. Prindsen af Nøer til Hertugen, d. 15 Novbr. 1830.

... Jeg har skrevet til Kongen og givet ham en Skildring af enhver af Demagogerne, og besvoret ham at tage Sagen paa det Alvorligste og Eftertrykkeligste.