Danmarks Breve

BREV TIL: Conrad Rantzau FRA: Otto Joachim Moltke (1830-11-16)

Af Grev Otto Moltkes Skrivelser.
Til Verbitter Gr. Rantzau, den 16 Novbr. 1830.

Kan De ikke i Overeensstemmelst med Deres Løfte forhindre Indgivelsen af en Petition, saa venter Hans Majestæt, at De vil være istand til at lede Sagen derhen, at der i Petitionen ikke bliver Tale om en fælleds Forfatning for begge Hertugdømmer, Slesvig og Holsten. Herpaa lægger Hans Majestæt den største Vægt, da Han (uden Hensyn til Spørgsmaalet, om Slesvig skal have en separat Forfatning for sig: denne Parenthes beder jeg at ansee for blot udtalt af mig) aldrig kan eller vil tillade, at Slesvig og Holsten erholde en fælleds Forfatning. Derimod vil Hans Majestæt vist opretholde ethvert andet Baand, der nu forbinder Slesvig og Holsten, og navnlig Ridderskabets Nexus socialis.

... I Grunden vide idetmindste Mange ikke, hvad de egentlig ville, naar de holde derpaa, at ansee fælleds Stænder for begge Hertugdømmer som Maalet for deres Ønsker. Selv Lornsen har i sit Forhør uopfordret erklæret, at han ikke tilsigtede nogen Adskillelse af Hertugdømmerne fra Danmark og ansaae en saadan ikke mindre skadelig for Hertugdømmerne end for Kongeriget. Men fælleds Stænder for begge Hertugdømmer maatte uundgaaelig tilsidst føre dertil, og man forvexler stedse separate Laudstænder med en Adskillelse af Hertugdømmerne.

Til Cantsler Brockdorff, den 25 Decbr. 1830.

Vilde man dog i Hertugdømmerne indsee, at en separat Forfatning for hvert Hertugdømme ikke er nogen Adskillelse af dem, men kun i Tidens Længde forbinder dem desto fastere.