Danmarks Breve

BREV TIL: Christian 8. FRA: Gustav 4. (1835-01-24)

Oberst Gustavsons Reservation.
den 24 Januar 1835.

Reservation af Danmarks Kongers absolute Souverainetet imod ethvert forfatningsstridigt Indgreb.

Erkjendt fra min Fødsel af for Arving til Danmarks Throne med Succession efter de ældre Linier af den nuværende Kongelige Familie, betragter jeg det ikke alene som en Ret, men ogsaa som en Pligt, at reservere Danmarks Kongers absolute Souverainetet mod ethvert Stød, som den regierende Konge maatte ville tilføie den ved Indførelsen af en ny Bestyrelses-Form, der strider mod Principerne for den Souverainetet, som allerede er erkjendt og af de Danske frivillig overdraget deres Konger. Et saadant Baand er ikke modtageligt for nogen Modification; thi naar et Folk frivillig underkaster sig den absolute Souverainetet, saa er det kun altfor farligt for det at ville løsrive sig fra Baand, der paa den Mande ere knyttede mellem Folket og Fyrsten under Guds Beskyttelse; de kunne ikke svækkes eller løses uden Angreb paa deres Hellighed og uden at fornærme det høiefte Væsen! — Ingen personlig Interesse leder mig; men kun den reneste Overbeviisning, grundet paa Fortidens Erfaring, besjeler mig, idet jeg taler saaledes, og et nordisk Rige har allerede altfor ofte givet sørgelige Beviser for det, som jeg siger, til at man kan tvivle derpaa, medens Danmark, der forblev ved Souverainetets-Systemet, deraf har høstet Frugter, uden at see den indre Rolighed forstyrret, der udgjør Staternes saavelsom Familiernes Lykke.

Skrevet og undertegnet med egen Haand den 24 Januar 1835.

Oberst Gustav Adolph Gustafson,
Thronarving.

Paa Foden: Act bestemt til at nedlægges i det Kongelige Danske Archiv, for at bekræfte Danmarks Kongers Souverainetet.

s. 62 Udskrift uben paa Brevet: Til Hans Kongelige Høihed Prinds Christian af Danmark, i
Kjøbenhavn
. I egne Hænder. Frit.