Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Frederik Emil August˜ (1837-08-28)

Prindsen af Nøer til Hertugen.
Nøer den 28 August 1837.

For det mig tilsendte Exemplar af Skriftet takker jeg mange Gange. Professor Olshausen var for nogle Dage siden her og sagde mig, at hans Broder af den Grund angreb Skriftet i Correspondenzbladet, fordi han vilde tvinge Paulsen til at rykke frem med sine Kilder. Han havde vel i Førstningen en Idee om, al Du, om just ikke havde forfattet Skriftet, saa dog foranlediget, at det er udkommen. Men da jeg sagde til ham, at jeg ikke havde faaet det, og bad ham at skaffe mig et Exemplar, og desuden stillede mig uhyre duman, saa blev han ganske overbeviist om, at vi to slet intet havde vidst af den Sag at sige. Scheel, som her iforgaars læste Bogen, lugtede derimod Lunten, og sagde, at Du maatte have skrevet den, thi han kjendte Din Stiil i Fremstillingen s. 64 af Forskjellen mellem Slesvig og Jylland. Jeg paastod Nei; men det var jo muligt, at Forfatteren havde benyttet Dine Bemærkninger i Stændertidenden; thi disse stemme næsten ordret overeens dermed.