Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Krabbe-Carisius FRA: Friedrich Christian Ferdinand von Pechlin (1838-11-24)

Pechlin til Krabbe-Carisius.
Frankfurt den 24 November 1838.

Høivelbaarne, høistærede Hr. Geheime Statsminister. Deres Excellence har jeg den Ære hoslagt at forelægge en original Note fra den K. K. Præsidial-Gesandt, Grev Münch-Bellingbausen, af 22 d. M., hvori samme i Anledning af mit i Hans Majestæt Kongens Navn for ham mundtlig og fortrolig udtalte Ønske meddeler sin Anskuelse over de eventuelle Arvefølgeforhold i en Deel af de Kongelige Stater, som ere Gjenstand for det Statsskrift, der er mig betroet til Meddelelse til Grev Münch.

Af Notens Indhold ville Deres Excellence see, at den deri udviklede Anskuelse tillige er Hr. Fyrste Metternichs og det K. K. Østerrigske Cabinets. Derved erholder dette Actstykke en høi Værdie for de fremtidige Forhandlinger, og saaledes vil ved den varme Deeltagelse, som Hans Majestæt Kongens Ønsker og Hensigter heri finde, og ved den levende s. 65 Understøttelse, som de fra Østerrigs Side fremdeles have at love sig, — Øiemedet for det første Skridt i dette vigtige Anliggende være at ansee for opnaaet.