Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Krabbe-Carisius FRA: Otto Blome (1839-01-07)

Grev Ot. Blome til Rrabbe-Carisius.
Petersborg d. 7 Januar 1839.

.... Da en gunstig Leilighed tilbød sig, har jeg ikke undladt at gribe den til mere formelt at bringe paa Tale Successions-Spørgsmaalet i Monarchiet og de farlige Tilfælde, som kunde indtræffe, hvis Mandstammen skulde uddøe. Baron Nicolai har, efter hvad man har sagt mig, i een af sine foregaaende Depecher talt derom, dog meget overstadigt og meest kun ved at gjøre opmærksom paa de Skrifter, der ere udgivne for at diseutere denne Materie, hvert paa sin Maade. Jeg har mødt den bedste Stemning, men som udentvivl ikke afgjør Noget, og jeg skal forfølge denne Forhandling med mere Iver, naar jeg har modtaget de Sagen mere oplysende Bemærkninger, som De har havt den Godhed at love at ville meddele mig.