Danmarks Breve

BREV TIL: Friedrich Christian Ferdinand von Pechlin FRA: Hans Krabbe-Carisius (1839-01-11)

Krabbe-Carisius til Baron Pechlin.
Kjøbenhavn d. 11 Januar 1839.

Jeg benytter Legationssecretair Kammerjunker von Thienens s. 66 Tilbagereise for at bevidne Deres Høivelbaarenhed den rigtige Modtagelse af Deres ved ham overleverede behagelige Beretning af 24 November f, A. med den, samme i Original følgende Skrivelse, som den K. K. Præsidialgesandt Grev Münch-Billinghausen har rettet til Dem ...

5

Hans Majestæt modtog Kundskab om Indholdet med en Opmærksomhed, som i høi Grad er motiveret ved en Opfatning, der vidner ligesaameget om dyb Indtrængen i den indviklede Sag og sammes politisk almindelige og specielle Betydning, som den forkynder en af lys Bedømmelse fremgaaet Overeensstemmelse med de Grunde, der kun tilraade en betimelig Stræben efter at frembringe en Løsning af Spørgsmaalet ved venlig Overeenskomst og derved at forebygge i Fremtiden sørgelige Følger af mulig Fordringer grundede paa gamle tvivlsomme historiske Rettigheder ...

Kongens forud fastgrundede Tillid til det K. K. Cabinets fremtidige venskabelige Deeltagelse i denne Sags Udvikling kunde ikke paa nogen mere kjærkommen Maade være bleven oplivet.

Hidtil have vore Skridt indskrænket sig til en Instruction for vor Minister i Petersborg til en fortrolig Meddelelse til det agnatiske Keiserlige Hof, og vi imødesee derfra en Yttring desangaaende.