Danmarks Breve

Insinuations-Document for Gustav IV...

s. 5 Insinuations-Document for Gustav IV.

Christiansborg d. 15 Juui 1779.

Vi Christian VII . Gjøre vitterligt for Alle og Enhver: at Kongespirets og Diademets Hæder, saameget den end straaler ved Majestætens eget ophøiede Lys, dog modtager en udmærket Prydelse og Glands, naar Fyrstens Slægt forøges og det Kongelige Stamtræ udbreder sig i utallige Grene, hvorfra Undersaatterne finde en rolig Skygge, Kongen en vidtudbredt Ærefrygt og Glorie af saamange samstraalende Stjerners skinnende Lys, og Kongethronen en varig Fasthed og Styrke, idet den hviler paa saa mangfoldige Piller. Altsaa har ogsaa dette Bort Kongelige Huus ved Guds milde Naade vundet en Tilvært i Hæder og berømmelig Styrke derved, at nu efter Guds naadige Forsyn er fremstaaet den høibaarne Fyrste Hr. Gustav Adclph, født i sidstafvigte Aar, den 1 November mellem Kl. ser og syv om Morgenen, af den høibaarne Fyrstinde, Vor kjære Søster, Fru Sophia Magdalene, Arveprindsesse til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Dronning til Sverrig, de Gothers og Venders . Og efterdi den høibaarne og stormægtige Fyrste, Vor kjære Broder, Fætter, Frænde, Nabo og Ven, Fader til fornævnte høibaarne Fyrste, Vor Søftersøn Gustav Adolph, — Hr. Gustav III le. i denne Anledning har sendt til Os fornævnte Dronnings, Vor kjære Søsters Kammerherre, Frederik Baron af Frisendorff, og formelig underrettet Os derom, saa have Vi ved dette Vort Diplom villet afgive et offentligt Vidnesbyrd derom, for at det kan være vitterligt for Alle og Enhver, at fornævnte høibaarne Fyrste, Herr Gustav Adolph, som den, der er født af Vor Kongelige Stamme, er arveberettiget til Rigerne Danmark og Norge med tilhørende Lande efter den Orden og Maade, hvorpaa Kongeloven har bestemt s. 6 Denne Arvefølge, og Vi have villet dette saameget desto hellere og tillidsfuldere, som Vi ere forsikkrede om, at Han, naar Han bliver voxen, netop derved vil paamindes om den Os og Vore Efterkommere, Danmarks og Norges Konger, skyldige Kjærlighed og Tjeneste, og om det Baand, hvormed det oprindelige Blodsforvandtstab og det fælleds Arve-Haab har bundet Ham med en nopløselig Knude til Vor Kongelige Stamme. Dette til Bekræftelse og Vidnesbyrd have Vi egenhændig underskrevet dette Aabne Brev og ladet det paatrykke Vort Kongelige Segl. Givet .