Danmarks Breve

Breve fra Viggo Ullmann under et Ophold i Danmark ved de danske Folkehøjskoler Vinteren 1872-1873

Brevudgiver:
Vilhelmine Ullmann, 1816-1915
Udgivelsessted:
København

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-09-02/1872-09-03)
Göteborg 2den—3die septbr. 1872 . Lørdag morgen 31te august reiste Arctander og jeg fra Kristiania og kom kl. 2 til Charlottenberg. Med underlige følelser kjørte jeg videre gjennem Sveriges vakre trakter, tænkte paa, at nu var jeg for første gang udenfor mit fædreland og skulde i

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-09-06)
Kjøbenhavn 6te septbr. 1872 . Grosserer Frits Trier (hos hvem Ullmann var bleven hjertelig modtagen) fortalte, at kl. 7 torsdag aften 5te septbr. skulde Grundtvigs lig føres fra hans hus Store Tuborg til vor Frelsers kirke paa Kristianshavn, og spurgte, om Arctander og jeg vilde

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-09-09)
Kjøbenhavn 9de septbr. 1872 . Søndag 8de septbr. var for mig forsaavidt en mærkelig dag, som jeg da for første gang var i Vartov og saa det sted, hvor den store aand, som nu er gaaen herfra, i saa mange aar virkede i sin Herres tjeneste. Man havde haabet, at Birkedal sk

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-09-13)
Kjøbenhavn 13de septbr. 1872 . Naar jeg nu skal fortælle dig mine oplevelser. vil jeg nærmest tilsigte at lade dig føle mine stemninger ved det altsammen, saa godt det ved de døde skrifttegns hjælp lader sig gjøre. Først maa jeg fortælle dig om en folkefest jeg tirsdag eftermidda

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-09-17)
Kjøbenhavn 17de septbr. 1872 . Saa fortsætter jeg da hvor jeg slap. Torsdag 12te septbr. var vennemødet i Kasino, hvor der vistnok var ikke langt fra 3000 mennesker tilstede. Jeg fik mig en udmærket plads ved siden af nogle prægtige folk fra Horsens, stormende Bjørnsons

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-09-19)
Kjøbenhavn 19de septbr. 1872 . Torsdag aften 12te gik jeg ud til W.s, hvor aftenen gik meget behageligt som altid, naar man kan faa lov og leilighed til at tale om ting, der er noget indhold i. Efter at vi havde drøftet de sidste dages hændelser, som du nok kan vide gav os stof i

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-09-22/1872-09-23)
Kjøbenhavn , 22de—23de septbr. 1872 . Søndag d. 22de havde vi faaet istand en nydelig skovtur; Harald Holm, Skrøder, en løitnant Klinkby, der tillige er friskolelærer og Grundtvigianer, 30—40 af hans soldater, Arctander og jeg skulde efter middag ud i Dyrehaven og holde festmøde

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-09-27)
Kjøbenhavn , 27de septbr. 1872 . Idag blir det vel ikke saa meget jeg faar skrevet, da jeg nemlig staar paa reisen fra Kjøbenhavn, imorgen reiser vi over Korsør til Fyen, hvor vi kommer til Ryslinge tidsnok for at høre Birkedal, hos hvem vi forhaabentlig kommer til at blive nogl

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-10-02)
Kirkely, Ryslinge 2den oktbr. 1872 . Her sidder jeg nu hos Birkedals paa Kirkely i Ryslinge. Lørdag morgen 28de septbr. reiste vi efter et meget livligt og morsomt lag paa regentsen aftenen iforveien til Fyen og kom om eftermiddagen til en landsby, Ferritslev, hvor den prægtige b

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-10-08)
Kjerteminde 8de oktbr. 1872 . Som jeg sist fortalte, var vi komne til Birkedals, og jo mere jeg var der og levede mig ind med familien, desto bedre fandt jeg mig der. Torsdag morgen 3die oktbr. drog vi sammen med Johan Lange tilfods til Odense, dels for at se Morten Eskesens fris

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-10-12)
Kirkely 12te oktbr. 1872 . Saa var vi da til bryllup og mageløst var det som sagt. Brudgommen, løitnant og apoteker Speier, er rigtig en kjernekar, ret en af de storslagne mænd, som Danmarks krige og dets rige folkeliv kan frembringe, og hans brud er sød og elskelig, det er sikke

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-10-16/1872-10-17)
Askov onsdag 16de og torsdag 17de oktober 1872 . Saa er vi da paa Askov Om Askov høiskole se Holger Begtrup: Ludvig Schrøder, Kjøbenhavn 1913, samt Schrøders og R. Stauris skrifter. og blev overmaade venlig modtagne af Schrøder og hans kone. Her er for tiden kun omtrent 40 eleve

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-10-19)
Lørdag 19de oktbr. 1872 . Dagsordenen paa skolen er omtrent saadan: Kl. halv syv staar vi op, kl. 7 kommer frokosten med øllebrød og smørbrød, derpaa holdes morgenandagt, som bestaar i, at vi synger en salme som „Lille Guds barn“ eller „Morgenstund har guld i mund“ eller lignende

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-10-20)
Søndag 20de oktbr. 1872 . Stor tid har jeg ikke til at skrive nu, for vi skal snart i kirken, og efter gudstjenesten mente Schrøder, at vi skulde gaa ind og hilse paa Svejstrup, og da kan det vel være tvilsomt, naar vi kommer hjem igjen. Paa onsdag skal Lange, Schrøder og jeg til

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-10-22)
Tirsdag 22de oktbr. 1872 . Jeg vil benytte denne halve time før Schrøders foredrag til at skrive lidt, da jeg i morgen skal til Ribe, og i aften, da jeg ellers pleier at have best tid, har jeg lovet at holde et foredrag for eleverne her. Jeg har idag tænkt at læse op Bjørnsons di

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-10-26)
Lørdag 26de oktbr. 1872 . Tak for dit brev; det gjør saa godt at høre dine modige ord og den fortrøstning, hvormed du ser fremtiden imøde, den fremtid, der for mig mangen gang kan staa mørk nok, saa jeg godt kan trænge til baade at vende mine tanker og bønner hen til den naadens

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-10-29)
Tirsdag 29de oktbr. 1872 . Skolen gaar da nu sin fulde gang med Schrøders mesterlige foredrag om formiddagen: for tiden holder han paa med Oehlenschlägers Aladdin og Vanlundurs saga, og han viser, hvorledes deres mening er en kraftig indsigelse fra et aandsfyldt menneske mod live

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-11-01)
Fredag 1ste novbr. 1872 . Igaar aftes var Lange, Arctander, Uffe Birkedal og jeg hos Svejstrup og havde der en udmærket hyggelig aften. Svejstrup er en lige saa underholdende og elskværdig mand i sit hjem som han er som præst paa sin prækestol. Vor samtale kom ogsaa igaar som sa

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-11-06)
Onsdag 6te novbr. 1872 . Det var i søndags, som du ved, Allehelgensdag. Vi var i kirke hos Svejstrup om formiddagen. Her bruger man den dag ligesom ofte ogsaa hos os i Norge at mindes Luther og reformationen. Dette gjorde da ogsaa Svejstrup og fik derved leilighed til at tale nog

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-11-10)
Søndag 10de novbr. 1872 . Igaar holdt vi „Mortensaften“, som her i Danmark høitidligholdes samvittighedsfuldt med gaasesteg. Fru Schrøder havde faaet to gjæs forærende, men da det unægtelig ikke var noget til 130 mennesker, indskrænkede hun sig til at holde gilde paa de to gjæs f

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-11-13)
Onsdag 13de novbr. 1872 . I dag faar vi nordmænd rigtig bekræftelse paa sandheden af, hvad der siges, at alle norske fryser her nede om vinteren, for i dag er det et rigtigt hundeveir med frost og en isnende vind, som farer helt igjennem disse bindingsværkshuse og gaar til marv o

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-11-18)
Mandag 18de novbr. 1872 . Dette brev faar du hele to dage senere end sedvanligt. Sagen er, at i lørdags, da jeg skulde skrevet, kom posten og havde med sig folkebladet „Fylla“, hvor der stod en artikel af Arctander om den Bjørnsonske sag; han hævder der, at Bjørnson har ret, hvis

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-11-21)
Torsdag 21de novbr. 1872 . Nu lakker det da adskilligt ud i november, og jeg begynder allerede at lægge planer for hjemreisen. Min fødselsdag 21de december falder iaar paa en lørdag, og jeg vil se at være i Løiten den dag. Jeg kommer vel til at reise herfra 14de december, blir en

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-11-25)
Mandag 25de novbr. 1872 . Søndagene er saa deilige her paa Askov. Nu skal du høre, hvorledes vi tilbragte den igaar (26de søndag efter trefoldighed), saa kan du maaske faa et slags begreb om det, skjønt det rigtignok i fuldeste maal er noget, man selv maa have oplevet for at kunn

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-12-01)
Søndag 1ste decbr. 1872 . Nu har jeg været i kirke hos Sveistrup til kl. 1½; ti da begynder gudstjenesten anden hver søndag, da han om formiddagen præker i sit anneks. Det er en deilig dag at være i kirke paa, første søndag i advent, og allermest naar man kan faa saadan præken at

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-12-03)
Tirsdag 3die decbr. 1872 . I de siste tre uger kommer jeg nok til at sætte dig paa lidt knappere kost, hvad længden af breve angaar. I søndags var vi nemlig hos pastor J. L. Knudsen i Leirskov, og der fik jeg laane en stor samling haandskrevne prækener af Grundtvig, hvoraf jeg gj

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-12-07)
Lørdag 7de decbr. 1872 . Dette brev bliver nok ikke enten langt eller indholdsrigt, da jeg skriver flittig paa den grundtvigske prækensamling, som jeg vistnok paa grund af tidens knaphed faar mindre med af, end jeg kunde ønske; jeg vælger blandt dem alle særlig saadanne, der ind

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-12-10)
Tirsdag 10de decbr. 1872 . Igaar fik jeg af Schrøder et tilbud, som du skal faa høre, ikke fordi jeg har i sinde at tage imod det, men for at du skal forstaa, hvor venlig han er mod mig. Han spurgte nemlig, om jeg ikke havde lyst til at blive paa skolen uden at betale noget for d

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1872-12-13)
Fredag 13de decbr. 1872 . Siste brev før jul. Saa var jeg paa Rødding skole i torsdags, men jeg kan ikke sige, jeg fik det udbytte af turen, jeg havde ventet. Der var rigtignok et stort og talrigt besøgt møde, men hvad vi ikke vidste, da vi tog derhen, var, at hveranden

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1873-01-18)
Vallekilde lørdag 18de januar 1873 . Du blir vistnok helt forundret ved at se, at jeg er paa Vallekilde Om Vallekilde, se Ingeborg Olrik: Ernst Trier. Kbn. 1914. 113 s. , men sagen er den, at jeg jo, før jeg reiste hjem, nok ønskede at gjøre et lidet besøg ogsaa paa et par andre

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1873-01-21)
Tirsdag 2lde januar 1873 . Noget langt brev faar du nok ikke denne gang; jeg har nemlig begyndt paa min oversættelse af Herodot, som optager mig fra morgenen til kl. 11½, da Trier holder sit foredrag, og fra kl. 2—6½, da vi spiser aftensmad, hvorefter Trier holder sit andet fored

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1873-01-25)
Lørdag 25de januar 1873 . Igaar aftes havde jeg anledning til at høre et meget interessant foredrag. Lige tæt op ved skolen ligger nemlig præstegaarden, hvor der bor en gammel præst, som har til kapellan sin svigersøn J. V. Hoff, der er en af Grundtvigs varmeste venner; han har v

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1873-01-28)
Tirsdag 28de januar 1873 . Jeg glemte da Grundtvigs mytologi; men det faar saa være; baade her og paa Askov har jeg da rigelig anledning til at laane den, hvis det trænges. Maaske du ogsaa selv kan have lidt gavn og glæde af den; den hører jo ikke til de letteste ting at forstaa,

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1873-02-04)
Askov tirsdag 4de febr. 1873 . Nu er jeg da paa Askov igjen, og det er rigtig godt i alle maader. Du forstod nok, hvor godt jeg befandt mig paa Vallekilde, saa du kan vide, afskeden faldt mig tung, saa mærkeligt som jeg paa de fjorten dage var kommen til at vokse sammen med lærer

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1873-02-10)
Mandag 10de febr. 1873 . Vi har i disse dage to aftener i træk havt en meget livlig drøftelse om friskoler og almuskoler; det begyndte i tirsdags med det foredrag om seminarier og almuskoler, som jeg holdt efter Schrøders opfordring, og hvor jeg saa indstændigt som mulig bad de e

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1873-02-15)
Brudstykke af et brev. Lørdag 15de febr. 1873 . Saa gjælder det da for os begge, naar vi tænker paa vor plan om at gaa høiskoleveien, at vi med klart blik ser fremtiden imøde og vide, at det vi gaar til er ikke udvortes goder, men at der kræves af os begge forsag

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1873-02-18)
Tirsdag 18de febr. 1873 . Du har formodentlig seet notisen i „Opl. avis“ Notisen stod i „Opl. avis“ for 5te febr. 1873 og var saalydende: Kand. A. Arctander i forening med kand. V. Ullmann eller folkehøiskolelærer Fosnæs agter til næste høst at bygge en folkehøiskole i Østre Mola

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1873-02-21)
Fredag 21de febr. 1873 . Dit siste brev lettede jo for en stor del mit hjerte, for saa vidt jeg saa, at feilgrebet i „Opl. avis“ gik bedre, end jeg havde turdet haabe. Det blir kanske saa, at dette, som fra først af saa ud til at blive en slem sag for os, viser sig at være en sty

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1873-02-23)
Søndag 23de febr. 1873 . Det er mig nu forholdsvis ligegyldigt, om K. K. hjælper mig med penge eller ikke; for nu har jeg faaet saa godt et mod og saa brændende en lyst til at tage fat sammen med Arctander paa høiskolen i Østre Moland, at der skal meget stærke og meget uforudseed

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1873-02-26)
Onsdag 26de febr. 1873 . Jeg har en stor nyhed at fortælle idag, nemlig at Arctander har besluttet at opgive høiskolen. Han har, fortalte han mig, i lang tid — lige fra jul — gaaet med de tanker, at han ikke var skikket til høiskolelærer, og han er efterhvert bleven mere og mere

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1873-03-01)
Lørdag 1ste marts 1873 . Allerede i onsdags havde Arctander besluttet sig til at reise over til Vallekilde. Vi havde i anledning af hans afreise igaar aftes et meget livligt lag hos Riemann, hvor forskjellige gode taler blev holdte, naturligvis mest til og om Arctander; alle ønsk

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1873-03-12)
Onsdag 12te marts 1873 . Uagtet jeg sidder op til armene i bare skriveri, maa jeg dog sende dig nogle ord. Dette meget skriveri kommer sig af, at jeg havde bedt Arctander gaa ind til den Gyldendalske boghandel, naar han kom til Kjøbenhavn, og høre efter, om der skulde være nogen

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1873-03-17)
Mandag 17de marts 1873 . I disse dage har vi faaet Fredrik Vinsnes her, til stor fornøielse for os alle, kan du vide. Hans straalende ansigt er jo nok til at sætte en 90-aarig edik-brygger-jubilar-olding i perlehumør. Herfra drager han, naar skolen slutter, over til Kirkely, saa

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1873-03-22)
Lørdag 22de marts 1873 . De siste dage her paa skolen har uventet faaet et uhyggeligt eller i alle fald trist præg ved at en af eleverne er død igaar af brystbetændelse, og en anden ligger meget farlig syg af tyfoidfeber. Den døde skal begraves paa onsdag paa skolens siste dag, o

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1873-03-26)
Onsdag 26de marts 1873 . Brev fra Askov for siste gang. Meget faar jeg ikke skrevet, da begravelsen skal foregaa kl. 9, nu er den 8. Saa gaar vi ind til Svejstrups og siger farvel (de kommer for resten hid i eftermiddag), gaar saa hjem og holder en større middag, derpaa

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1873-03-31)
Testrup høiskole mandag 31te marts 1873 . Jeg er bange, du venter paa brev, men det har været mig umuligt at skrive før, ti ligesaa glædelige som de siste dage har været, ligesaa optagne og travle har de været. Onsdag aften holdt vi vor afskedsfest paa Askov, og den ha

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1873-04-02)
Testrup høiskole onsdag 2den april 1873 . Denne høiskole har et baade fra Askov og Vallekilde forskjelligt præg og staar vel nærmest midt imellem dem begge, saa den har Askovs stærke side i de aandfulde foredrag, Vallekildes i det gode samliv. Dertil er der noget saa usigelig be

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1873-04-05)
Odense lørdag aften 5te april 1873 . Lørdag reiste Vinsnes og jeg fra Testrup med sorg over at skilles fra alle de deilige mennesker, men med glæde over alt det gode, vi havde nydt hos dem og alt det venskab, der ogsaa paa dette sted var faldt saa rigelig i vor lod. Paa en af de

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1873-04-10)
Kirkely, Ryslinge , skjærtorsdag 10de april 1873 . Saa kom vi da hid igaar og fik en rigtig deilig modtagelse og følte os straks som hjemme. Det var da frem for alt deiligt at komme i frikirken idag, høre den 6—700 mennesker store menighed love sin Gud i en sang, hvis hjerteligh

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1873-04-14)
Kirkely paaskemandag 14de april 1873 . Deilige dage har vi havt her paa Kirkely, kan du tro, siden jeg sist skrev. De helligdags-formiddage i kirken, de er ikke til at beskrive; fornemmelig igaar, første paaskedag, kom jeg derfra med et indtryk saa overvældende, at jeg sent vil g

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1873-04-17)
Kirkely torsdag 17de april 1873 . Siste brev. Siden jeg sist skrev, har jeg levet et meget behageligt liv, men uden noget der egentlig er at fortælle om. Vi sidder gjerne og passiarer i dagligstuen, saa blir der læst høit enten af Vinsnes eller mig, saa faar jeg mig et parti scha

BREV TIL: Ullmann, Vilhelmine; FRA: Ullmann, Johan Christian Viggo; (1874-09-13)
Kjøbenhavn søndag 13de septbr. 1874 . Efter tre lange og kjedelige dage gjennem Sverige kom jeg da endelig igaar formiddag til Kjøbenhavn, hvor jeg ventedes af H. Holm og Johs. Skrøder, hos hvem jeg bor den tid jeg er her i byen. Du kan tro, det er morsomt at være her nede og træ

Tekst efter brevene