Danmarks Breve

Kristian Zahrtmann - en mindebog bygget over hans egne optegnelser og breve fra og til ham

Brevudgiver:
Rasmus Frederik Hendriksen, 1847-1938
Udgivelsessted:
Kjøbenhavn

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1868-12-01/1868-12-31)
Til Moderen . Julen 1868 . Du siger mig, Moder!, jeg husker ej ret, Naar om gamle Dage jeg melder, At tidt jeg har hørt, hvad jeg troer seet; Men sig mig, Moder!, det er dog ret, Naar vor første Fryd jeg fortæller; Naar grant jeg mindes, en Dag jeg laa I Vugge so

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Zahrtmann, Laura; (1861-11-30)
Moderen til K. Z. 1861 30/11 : Jeg havde talt alvorligt til Elisabeth om, at hvis hun gjerne vilde være en smuk Pige, maatte hun stedse være en blid og god Pige, fordi Øjnene altid udtrykke, hvad der bor indenfor; hvortil hun spurgte: »Er da vor Kristian meget

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Zahrtmann, Laura; (1862-12-31)
Fra K. Z.’s Moder 1862 31/12 : ... Hvor forbausede det mig, at Du paa egen Haand havde udført et stort Oliemaleri ; hvor har Du faaet Undervisning i Farveblandingen? og i Præparation af Lærredet? Jeg har naturligvis været hos [Provst] Meyns for at se dette Dit f

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1863-03-30)
K. Z. til sin Moder 1863 30/3 . [Han mindes sin Barndoms Blomsterglæder, de røde Anemoner, som han fik af Christian Erichsen den Tid i Hjemmet, da denne var hans bedste Ven og Laura [Hoffmann] hans Veninde, og sine Vandringer i Sorø Skove med den elskværdige Pr

BREV TIL: Lindegaard, Jacob; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1868-10-31/1868-12-04)
Til Sorø-Kammeraten Jacob Lindegaard skriver K. Z. fra Aabenraa Nr. 31, d. 31/10 og 4/12 1862 : Min kjære, fortryllende Ven! Da jeg drog her til Kjøbenhavn, havde jeg tænkt mig, at det vilde blive et paa Episoder rigt Liv: at det vilde blive en idelig Faren om fra Baller til

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Zahrtmann, Laura; (1863-04-10)
Fra K. Z.’s Moder 1863 10/4 : ..... Har med Glæde modtaget hans Portræt [malt af Wenzel Tornøe], ], maatte med Taarer betragte min kjære Søn, det var ganske Dig og dog saa saare langt fra Dig; jeg kunde intet se, som jeg ikke var tilfreds med.« Da Fader kom hje

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Zahrtmann, Laura; (1864-01-13)
Fra K. Z.’s Moder 1864 13/1 : ... Tante Thea [Hoffmann] er glad for Dine gode, rene Trøstegrunde og den herlige Maade, Du vidste at opfatte alvorlige Forhold paa, saa hun vil absolut have en Præst ud af Dig, da hun siger det jo bestemt er Dig givet som Faa at gr

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Zahrtmann, Carl Vilhelm; (1864-05-27)
Fra K. Z.’s Fader 1864 27/5 : Da Moder ikke skriver i Dag, vil jeg bringe Dig min og hendes Tak for Dit Brev, som vi modtoge imorges, og særligt for den Glæde, Du forskaffede Fader og Moderhjertet med Din hæderlige Virksomhed i Aarets Løb paa teknisk Institut. D

BREV TIL: Zahrtmann, Elisabeth; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1864-12-16)
K. Z. til sin elleveaarige Søster Elisabeth , Kjbhvn. 1864 16/12 , med det lille Maleri af Pensionatsværelset i Aabenraa. Godaften min kjære Elisabeth! og glædelig Juul til Dig og alle de Kjære i Hjemmet ! Ja, Du drømmer nok mindst om nu at skulle gjøre en Tou

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1864-12-31)
K. Z. til Moderen 1864 31/12 : ... har i Julen komponeret til Elverdansen. Tror efter Nytaar at være kommen op i øverste Afd. af Akademiklassen, skøndt Hr. Kittendorff bestandigt har ivret mod hans Udførelse. Han bleu dog først opflyttet i Modelskolen

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Zahrtmann, Laura; (1865-05-30)
Fra K. Z.’s Moder 1865 30/5 : ... Hvilke Sange har du beskjæftiget dig med at udføre Billeder til? Jeg skulde vel snart levere Bøgerne tilbage, og jeg vilde derfor gjerne vide, hvilke disse vare. I K. Z.’s første Skitsebog er enkelte Vidnesbyrd om hans

BREV TIL: Zahrtmann, Elisabeth; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1865-11-23)
K. Z. til sin tolvaarige Søster 1865 23/11 : ... Da jeg blev 12 Aar, husker jeg godt, at jeg ansaae det for en meget vigtig Dag i mit Liv; jeg blev halvvoxen, meente jeg, og dette ikke mere at høre til de rigtige Børn, hvortil alle mine Sødskende hørte, var et

BREV TIL: Hoffmann, Metha Benditte; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1866-02-06)
K. Z. til Tanten Thea Hoffmann 1866 6/2 : ... Der kommer let en underlig Uro over mig, selv ved den mindste Bestemmelse, jeg skal tage; jeg søger at bekæmpe den, men den bemægtiger sig mig igjen, og det er denne Uro, som ofte gjør mig unaturlig og vaklende i mi

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1866-03-03)
K. Z. til sin Moder 1866 3/3 : ..... Vi have her en Angst for, at det hvert Øieblik kan være forbi med Professor Marstrand, der er heftigt syg, og som alt iforveien stedse lider af en daarlig Helbred; der blev igaar Morges kaldt to Læger til, og hele Dagen igaa

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1867-11-21)
K. Z. til sin Moder 1867 21/11 : [Skildrer sin ene Broders sygelige Tilstand.] ..... Han var saa ung og glad og kvik for et Aar siden, og nu er han saa falmet; ja, det ligner nu alligevel min Tilstand i Sorø, kun at Examen her gjør, hvad vel Længslen efter Hjem

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; Zahrtmann, Conrad; Zahrtmann, Hans; FRA: Zahrtmann, Laura; (1868-05-29)
Fra Moderen , Rønne 1868 29/5 til Sønnerne i Kjøbenhavn : Har næppe Stunder at skrive, Kr. Z. endnu mindre, da Lindegaard selv fjerde kommer paa Torsdag. [De fire Medicinere Lindegaard, Alex. Haslund, Nebelong og Leerbech gjorde en Fodtur paa Bornholm, og 1

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1868-12-03/1868-12-04)
K. Z. til sin Moder 1868 3/12 : Han er ene med Kanarifuglen og Blomsterne i Atelieret, da Otto Haslund er bortrejst. Han arbejder hele Formiddagen og faar rigtig meget gjort, inden Haslund kommer tilbage. Paa Søndag skal han begynde at male Frøken Lindegaard so

BREV TIL: Krohn, Pietro Købke ; Haslund, Otto; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1869-04-16)
K. Z. til Pietro Krohn og Otto Haslund , Rønne 1869 16/4 : ..... Her var igaar en næsten tropisk Varme og det skød i store Spring i Haven. Vi gik dernede en heel Time og varmede os, og da vi kom op Kl. 3½, sad Elisabeth for mig til Kl. 7 som Karen Brahe.....

BREV TIL: Haslund, Otto; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1869-08-27)
K. Z. til Otto Hasland , Rønne 1869 27/8 : Overmaade længe har jeg skullet bringe Dig min Tak for min Fødselsdagsgave, som det nu er længe siden, jeg modtog, og som Du vel veed, at jeg er bleven overordentligt glad ved, da der neppe fandtes nogen Bog, jeg mere

BREV TIL: Haslund, Otto; Krohn, Pietro Købke ; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1869-09-30)
K. Z. til Haslund og Krohn , Atelieret i Saxogade 1869 30/9 : .... Jeg skulde underrette Eder om, at jeg er kommen hertil Staden Kl. 10 igaarformiddags og nu saagodtsom har taget Atelieret i Besiddelse som Enehersker. Lidt forundret blev jeg rigtignok ved at k

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Zahrtmann, Laura; (1870-01-04)
Fra Moderen til K. Z. 1870 4/1 : Dine lyse og gode Dage ere og mine, det veed Du saa godt; det er for mig som, at mit første Barn har faaet en saa stor Part af Hjertet, at der ikke er lige saa store Rum til de Andre, dog er dette ikke rigtigt, som det bør være

BREV TIL: Haslund, Otto; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1870-07-14)
K. Z. til Otto Haslund , Rønne 1870 14/7 : …. Idag har Pietro faaet en Samling Potteskaar, Flintknive o. L. hos Amtmanden, men ellers have vi hvilet os ud for igjen imorgen at kjøre med Fallesen ned til Randkløve Skaar og Gudhjem. Pietro har ogsaa begyndt paa

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Zahrtmann, Laura; (1870-09)
Fra Moderen 1870 /9 : …. K. Z. har modelleret Bodil i Ler, som skal brændes hos Hjorth. »Herhjemme er jo Herman rykket op, og da Marius bemærkede, at Herman nu var bleven til Kristian, hørte vi strax Herman udbryde med Kraft: Ned med Albuerne! sid ordentlig tilb

BREV TIL: Zahrtmann, Elisabeth; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1870-11-25)
K. Z. til Elisabeth Z. 1870 25/11 : Hermed faaer Du en lille Gave, som det har moret mig at arbeide til Dig. Al den overordentlige Skjønhed, der let opdages i saavel Formen af selve Krukkerne som i Dekorationerne, ja ogsaa i høi Grad i de enkelte Figurers Udtry

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1871-01-20)
K. Z. til sin Moder 1871 20/1 : …..Ude paa Atelieret gaar det løs paa Leonora Christina. Forleden var der en Lieutenant Rist derude, som saa Billedet, – han er et ualmindeligt dannet Menneske –, han syntes godt derom, men da jeg saa viste ham Studiehovedet, Mod

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1871-04)
K. Z. til sin Moder 1871 /4 : * …… Jeg holder Hvil og er glad over, at jeg vel ingenlunde er egentligt færdig med Leonora Christina, men at jeg har faat det af- leveret, ophængt, og særligt at det i mange Henseender er blevet godt, og at alle Kammerater synes s

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1871-04-25)
K. Z. til sin Moder 1871 25/4 : ….. Jeg har dog i Dag faaet Præmien. Indstillingsudvalget havde indstillet baade Krohn og mig; i Akademiet fik jeg 18 Stemmer mod 12. Selv ser jeg saamange Sider i Pietros Billede, hvori det staar over mit, saaat jeg havde givet

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Zahrtmann, Carl Vilhelm; (1871-04-28)
Fra Faderen til K. Z. 1871 28/4 : Naa, det var da ikke noget Under, at alle de Lam, jeg saae igaar paa Landet, ligesom alle de, jeg hidtil har seet i Aar, vare hvide, siden der skulde times Huset her en saa velsignet og ublandet Glæde som i Aftes, den bedste j

BREV TIL: Haslund, Otto; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1871-09-26)
K.Z. til Otto Haslund . Atelieret i Saxogade 1871 26/9 : ….. Fra Fru Haslunds Brev ved Du vist, at jeg i Fredags 8 Dage tog fat forfra paa Jøderne, og da Billedet skal indleveres paa Lørdag har jeg saaledes kun godt 14 Dage at gøre det i ; naar hertil kommer,

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1872-12-12)
K. Z. til sin Moder 1872 12/12 med Porlrœtet af Broderen Herman Z. som Marinelærling: Han skulde males, var sur og mut og jamrede sig saa elendig; han Stueluft haded, den raske Gut, var ond og blev god i samme Minut og var saa elskværdig ubændig.

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1872-01-16/1872-01-17)
K. Z. til sin Moder 1872, Natten 16-17/1 : … Jeg har nu siddet og komponeret paa Billedet af Struensee og Caroline Mathilde, og i Nat er 100 Aar siden, de fra Dansen paa Christiansborg førtes i Arrest. Billedet er meget vanskeligt at gjøre, meget forgæves Arbej

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1872-01-23)
K.Z. til sin Moder 1872 23/1 : I Søndags laa Landt hvidpudret i Christian VII’s Dragt i Sofaen og sprættede. Udenrigsministeren kom for at se mit Billede, blev ilde berørt ved at se Kongen paa Kompositionen ligge saaledes, mindede om, at han var Enkedronningen

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1872-02-01)
K. Z. til sin Moder 1812 ½: Jeg har afslaaet Tegneundervisningen hos den russiske Minister Mohrenheim. Jeg ved bedst selv, at jeg ikke duer til at undervise, og det at mine Indtægter ere usikre, vil jeg nødigt tage Hensyn til paa andres Bekostning, og jeg gør

BREV TIL: Krohn, Pietro Købke ; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1872-03-08)
K. Z. til Pietro Krohn i Rom . 1812 8/3 : Jeg er begyndt forfra paa Billedet og aner, at jeg snart maa begynde forfra igjen. Jeg har en ny Plan, Dronningen, Struensee og Generalinden i Skoggerlatter kastende sig tilbage paa deres Stole, Dronningen med sin Vifte støde Brikker

BREV TIL: Krohn, Pietro Købke ; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1872-04-23)
K. Z. til Pietro Krohn i Rom . 1872 23/4 : .... Kyhn siger, at Bloch har ikke nogen Sinde malet saa smukke Hoveder som Otto Haslund, det turde dog være for meget, men alle forbavses over, at han er lige saa meget Figur- som Dyrmaler, og jeg mener, at han er meget dygtigere s

BREV TIL: Zahrtmann, Carl Vilhelm; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1872-08-25)
K. Z. til Faderen . Havehuset ved Christiansholm 1872 25/8 : .... Det er vel Grunden til, at vi føle os saa tilfredse, at der stadigt er en fuldkommen Forstaaelse mellem os indbyrdes, og jeg tør næsten tilføje: med alle Mennesker; det er en Zahrtmannsk Arv, so

BREV TIL: Thomsen, Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1872-08-25)
K. Z. til Carl Thomsen . Christiansholm 1872 25/8 : ..... Men denne Hr. Brandes har en Broder Hr. Edvard Brandes, som er blevet Kæreste med sin Cousine, Generalkonsul Salomonsens Frøken Harriet, og jeg har det ærefulde Hverv at skulle underrette Dig derom.....

BREV TIL: Haslund, Otto; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1873-04-05)
K. Z. til Otto Haslund i Rom. Kjbhvn. 1873 5/4 : Ganske extempore vil jeg give Dig medfølgende lille Plan af hvorledes vore Billeder hænge paa Udstillingen .... Du hænger ret godt, dog syntes jeg Du hang bedre paa Galleriet. Pietro er desværre ikke god, det b

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1873-05-12)
K. Z. til Moderen . Hornbæk 1813 12/5 : Ja nu er vi da her alle sex; vi har kun været her i 3 Dage, men synes alle at det er som havde vi været her en Uge; det er Følgen af at vi begynde saa tidligt paa Dagen, hele Dagen ere flittige og saa mødes ved Maaltider

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1873-05)
K. Z. til Moderen . Hornbæk 1873 /5 : ..... Naturen er meget skøn, Luften saa frisk og prægtig.... Venskabet staar for mig dog højere, og skøndt igrunden de Andre ere meget forskellige fra mig og ofte sletikke forstaar mig, holder jeg rigtig meget af dem alle.

BREV TIL: Lindegaard, Jacob; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1873)
K. Z. til Dr. J. Lindegaard 1873. Amaliegade 30 : Tak for Dit Brev og dermed følgende Bestilling, jeg har megen Lyst til at komme ind paa at male Portræter, og Din Moders Hoved er smukt og rart at male, maaske lidt vanskeligt at tegne, da det er saa fint, men s

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1873-08-28)
K. Z. til Moderen 1873 28/8 : .... Har arbejdet med Kraft paa Job og synes at det begynder godt at flaske sig; alt er tegnet paa sin Plads, har i Dag bestemt Baggrunden (Murbrokker, Tømmer, Laser). Jeg har faaet et meget smukkere Indtryk af Jobs Bog ved at besk

BREV TIL: Thomsen, Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1873-09/1873-11)
K. Z. til Carl Thomsen . Amaliegade 30. Efteraar 1873 : [Ang. Konkurrencen om lille Guldmedalje. Opgaven var Job og hans Venner.] ..... Tilmed kan jeg fortælle Dig lidt om Forhandlingerne i Akademiet. Der blev strax vedtaget at store Guld ikke skulde gives....

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1874-02-27)
K. Z. til Moderen 1814 27/2 : ..... Det gaar rigtig rask med L. C., hun selv er i Løbet af sidste Uge malt helt igennem første Gang, Søsterdatter og Slotsfogeden kun løst udkastede, Kællingen, Taarngemmeren og et Par Hellebardister slet ikke begyndte. L. C. ska

BREV TIL: Thomsen, Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1874-07-11)
K. Z. til Carl Thomsen 1814 11/7 : .....Tak fordi Du gerne vil have mig til Stubbekøbing; jeg havde stor Lyst til at se til Dig og gæste Maribo og Leonora Christinas Grav; jeg havde ogsaa tænkt lidt paa en saadan Rejse i Slutningen af Ugen og lidt ind i næste U

BREV TIL: Lindegaard, Jacob; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1874-10-22)
K. Z. til Dr. J. Lindegaard . Amaliegade 1874 22/10 : [Frk. Elisabeth Z. holdt d. 30/10 74 Bryllup med Grosserer Chr. Erichsen og til dette rejste alle fire Brødre Z. til Rønne.] ..... Jeg ved sletikke hvorledes jeg skal holde mig borte fra Elisabeth, naar hun

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Thomsen, Carl; (1875-03-31)
Fra Carl Thomsen til K. Z. paa hans Fødselsdag, Kjbhvn. 1875 31/3 : Geivöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nar Worte hört, Es müsse sich dabei doch auch was denken lassen. Faust. At give Løfter jeg forstaaer – Men holde dem – jeg ej formaaer; D

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Zahrtmann, Carl Vilhelm; (1875-05-07)
Fra K. Z.’s Fader 1875 7/5 : Min kjære Kristian! Du glæder saa ofte Fader- og Moderhjertet ved Din varme Interesse for os, at Du nok ogsaa vil føje den Glæde til de tidligere, at modtage hvad jeg i Dag har oversendt Dig ved Postanvisning. Kom blot til os! vi ræk

BREV TIL: Thomsen, Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1875-06-06)
K. Z. til Carl Thomsen . Ribe 1875 6/6 : ..... Her er udmærket dejligt. Ribe er en gammel By, gamle Bygninger, smalle Stræder, Storkereder paa Masser af Tage og Høns paa Gaderne. Det er en meget vandrig By, Nipsaa løber med tre Arme gennem den lavtliggende By,

BREV TIL: Thomsen, Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1875-06-12)
K. Z. til Carl Thomsen . Ribe 1875 12/6 : Af alle Svar paa mit sidste Brev kunde intet være mig mere kærkomment end Løftet om at Du selv vil komme, thi for Øjeblikket ved jeg med Undtagelse af en dygtig Organist intet andet som vi savne her i Ribe......Endnu h

BREV TIL: Diechmann, Petra; FRA: Thomsen, Carl; (1875)
Carl Thomsen til sin Kæreste , Frk. Petra Diechmann. Ribe 1875 : ...Men jeg har hidtil ikke fortalt Dig noget rigtigt om Zahrtmanns Virksomhed herovre, og det er nok derfor paa Tiden, at jeg kommer til det, da jeg er sikker paa, at det vil interessere Dig. Det

BREV TIL: Danneskiold-Samsøe, Wanda; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1875-07-18)
K. Z. til Cousinen Grevinde Wanda Danneskjold Samsøe . Ribe 1875 18/7 : ....Ikke langt herfra er Tydsklands Grændse og det gør ondt langt længere end i Øjnene at se saadanne »Kaiserlich-deutsche« Inskrifter paa Deligencer og Kasketter, her hvor i mange Miles O

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1875-07-18)
K. Z. til Moderen . Ribe 1875 18/7 : Paa Mandag kommer Kongen for at være her højst 1½ Time; .... overalt bliver her luget, det forskønner ikke Byen, men skal jo helst være saaledes, da det Andet kaldes »malpropert«, saa Domkirken der før laa herudenfor paa de

BREV TIL: Diechmann, Petra; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1875-09-11)
K. Z. til Carl Th.’s Kæreste . Ribe 1875 11/9 : .....Vort Ophold her nærmer sig Enden, det har været udmærket dejligt og det er vemodigt at skulle skilles fra det dejlige Ribe. Jeg føler godt, at jeg just i hans Selskab har nydt Livet og Opholdet her dobbelt g

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1875-11-30)
K. Z. til Moderen . Elm et Par Mil Sydost for Fulda . 1875 30/11, Tirsdag : Kære Moder! Ja nu sidde vi her paa Jernbanestationen, hils siger Ole, han gaar rundt om det lange Egetræs Bord, her er henved en Ti- mes Ophold, det er dejligt at rejse og hidindtil har Alt gaaet udmæ

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1876-02-04)
K. Z. til Moderen . Rom 1876 4/2 : .... Skildrer en Kirkefest i San Clemente; en ung Præst knælende for en Grav, »noget Smukkere har jeg sjeldent set, og jeg tænker saa smaat at gøre saadan En til Motiv for et Billede. Den store sorte Klædeskappe, det kortklip

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1876-03-11)
K. Z. til Moderen . Rom 1876 11/3 : .....Frugtbutiken i hans Værelse nedreven og et Osteri stablet op i dens Sted; hver Dag til Modeller et Par Kærester, han 16, hun 15 Aar. .....Det kan blive til et muntert lille Billede fra Italien, begyndt 10/3 me

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1876-03-24)
K. Z. til Moderen . Rom 1876 24/3 : .....fik idag Tilladelse til at male Omgivelserne i Osteriet, hvor jeg jevnlig spiser. Rummet dernede er meget malerisk...... Pietro sælger og faar Bestillinger; han er et Jern til at arbejde, kasserer Masser af Ting, som In

BREV TIL: Hendriksen, F.; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1876-03-21)
K. Z. til F. Hendriksen i Kjbhvn . Rom 1876 21/3 : ....I det Hele taget er næsten Turene ud i Bjergene det Allerbedste her. Vi var for fjorten Dage siden derude i de milde Albanerbjerge. Vi tog med Jernbanen gennem Kampagnen, en aldeles henrivende Tur. Det v

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1876-06-28)
K. Z. til Moderen . Rom 1876 28/6 : .....Vakler imellem at male næste Vinter Sokrates og Alcibiades, Hyrdernes Tilbedelse eller Jubal, Jabal og Tubalkajn, nærmest det sidste, til hvilket jeg har en god Model. Hele Billedet bliver et nøgent ungt Menneske og maa

BREV TIL: Thomsen, Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1876-07-10)
K. Z. til Carl Thomsen i Kjbhvn . Siena 1876 10/7 : ..... Du kan ellers tro her er dejligt i Siena, Ribe maa næsten blegne. Domkirken her er meget pragtfuld og meget berømt, men skøndt den er af sort og hvidt Marmor fra øverst til nederst, fra yderst til ind

BREV TIL: Thomsen, Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1876-08-25)
K. Z. til Carl Thomsen i Kjbhvn. Siena 1876 25/8 : [Sienas Palio, Hestevæddeløbene, der aarlig foretages i Juli og August, og til hvilke der knytter sig mægtige Folkefester med pragtfulde Optog, hviler paa en ældgammel Tradition. Hovedfesten

BREV TIL: Krohn, Pietro Købke ; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1876-08-26)
K. Z. til Pietro Krohn i Kjbhvn. Siena 1876 26/8 Du faar idag et Brev med en betydelig Commission, for paa Vejen til Rom at se indom i Siena. Du er mig ganske forskrækk. nødv. for mit Billedes Skyld, og jeg vil ikke noksom kunne

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Krohn, Pietro Købke ; Hendriksen, F.; Krohn, Johan; Thomsen, Carl; Henningsen, Frants; Lange, Julius Henrik; Leemejer, Jørgen; (1876-09-13)
Fra Venner i Kjøbenhavn til K. Z. 1876 13/9 : Peter Købke, Johan Krohn, F. Giersing, Jul. Lange, Pietro Krohn, Fr. Hendriksen, Carl Thomsen, C. Weidemann, Frants Henningsen, Alex. Haslund, G. C. C.Thiele, C. Nebelong, J. Leemejer mindes samlede ved en beskeden

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1876-09-27)
K. Z. til sin Moder . Siena 1876 27/9 .....De ved at jeg er lidt indtaget i denne Antikvitet [Arveprinsessen] og har hævet hendes Skønhed paa Enkedronningens Bekostning. – Venter Pietro Krohn fra Danmark. Giver om otte Dage Modellen Rejsepas, skø

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1876-09-14)
K. Z. til sin Broder M. K. Z. i Sorø . Siena 1876 14/9 : Som gammel Soraner kommer jeg idag til Dig forat byde Dig velkommen i det skovkrandsede Sorø og forat opfriske gamle Minder om, da jeg sled Bænkene med mine Buxer og omvendt, da jeg var med at klage ov

BREV TIL: Thomsen, Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1876-10-24)
K. Z. til Carl Thomsen . Rom 1876 24/10 : Jeg vil blot sige Dig, at baade Ole og Ek har Tyfus; Oles er i mildere Grad, men Eks er voldsom og vi ere meget bange for hende. Hun har været meget vild, idag er hun lidt bedre.

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1876-10-24/1876-12-01)
K. Z. til sin Moder . Rom 1876 24/10 og 1/12 : .... Nu passer Pietro Ek, jeg Ole, Frkne. Winqvist hjælper til, tre Nonner. Igaar var jeg syv Gange paa Apothek. Prægtigt er det, at jeg kan saa godt Italiensk, da jeg har meget Brug derfor..... Vis: Baade Ole og

BREV TIL: Danneskiold-Samsøe, Wanda; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1876-12-14)
K. Z. til Cousinen Grevinde Wanda Danneskjold-Samsøe . Rom 1876 14/12 ..... Jeg troer dog at min Kjærlighed til det Familieliv jeg har set i Bredgade og paa Christiansholm skal forblive uforandret. Ja, Du troer vel jeg gaar i Giftetanker, ak nej,

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1876-12-15)
K. Z. til sin Moder . Rom 1876 15/12 : Arbejder nu dagligt til Nytaar med Model. Ole og Ek køre dagligt ud, spise paa Osterierne, og især Ole springer og dandser og hopper ned ad Trapperne ...... Fru Thomsen blev angst, efter at de var flyttet ind i den Lejlig

BREV TIL: Hendriksen, F.; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1877-01-27)
K. Z. til F. Hendriksen i Kjbhvn . Rom 1877 27/1 : Jeg frygter for at jeg bliver noget besværlig for Dig i dette Brev, da medfølgende fire Maal er ligesaa mange Kommissioner, som jeg gerne vil have Dig til at udføre for mig og det snarest muligt, og den enes

BREV TIL: Lindegaard, Jacob; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1877-03-20)
K. Z. til Dr. J. Lindegaard . Rom 1877 20/3 : Kan Du huske den gode gamle Tid, da jeg gjorde Dig saadanne temmelig hyppige Mørkningsbesøg, sad i din rødtærnede Sofa og ikke rigtig vidste om jeg skulde blive vred eller glad, naar Du sagde: »Snak nu Barber«, men

BREV TIL: Hendriksen, F.; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1877-03-29)
K. Z. til F. Hendriksen i Kjbhvn . Rom 1877 29/3 : Ja, nu har jeg igaar sendt Dig en Kasse, hvori mit sidste Billede, som jeg haaber kommer tidsnok til Ophængningen c. d. 14. April. Med det følger i samme Kasse et Billede fra Bredal...... det var saa ulige n

BREV TIL: Hendriksen, F.; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1877-04-02)
K. Z. til samme . Rom 1877 ..... Men af Alt i Dit Brev er der en Ting, der baade mest trænger til Svar og som er en Ting jeg meget gerne vil skrive til Dig om; det er Jerndorffs Forhold her. Han er næsten den jeg lever mest sammen med her af mine

BREV TIL: Zahrtmann, Carl Vilhelm; Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1877-04-04/1877-05-02)
K. Z. til Forældrene . Rom 1877 4/4 og 2/5 : .....Har tilgavns travlt med David, Model daglig fra 7-12, er meget flink, naar han holdes tilbørligt i Ørene; det er en Yngling, som jeg har brugt meget, Gian Battista.....Han er Ciociaro og disse er baade ærligere

BREV TIL: Hendriksen, F.; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1877-05-10)
K. Z. til F. Hendriksen i Kjbhvn . Rom 1877 10/5 : ..... Her er tomt nu, næsten alle ere rejste ..... og der gaaer af og til en à to Dage uden at jeg ser nogen. – Her er saa overordentlig skønt om Aftenen og Vinteren i Rom er i Skønhed ikke til at sammenlign

BREV TIL: Thomsen, Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1877-07-30)
K. Z. til Carl Thomsen . Saracinesco 1877 30/7 : ..... Derpaa gik jeg til Lionardos, hvor Lovisa har nogen Feber og hvor saa den godmodige Mand fuldstændig er Stikirenddreng og Lovisa indvendig triumferer for hvert nyt Bevis hun kan forskaffe sig paa hans Heng

BREV TIL: Lindegaard, Jacob; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1877-08-18)
K. Z. til Dr. J. Lindegaard . Saracinesco 1877 18/8 : ..... thi dengang jeg tog herop i denne Ørnerede, tog jeg omhyggelig nok alle ubesvarede Breve med mig i den Tanke »deroppe imellem Sabinerne hvor Præsten er den mest videnskabelig dannede og har læst at v

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1877-08-28)
K. Z. til Moderen . Saracinesco 1877 28/8 : ...... Lovisas dejlige Barn døde i Mandags, Abrahams [fungerede som Vicekonsul i Rom og tilbragte med sin Hustru Sommeren i Bjergbyen], der er noget Læge, og jeg var uafbrudt hos det hele Dagen, da hverken Lovisa ell

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1877-09-30)
K. Z. til Moderen . Saracinesco 1877 30/9 : [St. Mikaelsfesten 29/9 med Procession af Helgenbillederne ud al Kirken.] St. Michael bares af fire voldsomme Karle fra Kirken ned til Kirkegaarden, hvor han skulde hilse paa Madonna der. Da Englen hilste paa Madonn

BREV TIL: Hendriksen, F.; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1877-08-13)
K. Z. til F. Hendriksen . Saracinesco 1877 13/8 : ..... Men hør, jeg troer maaske at kunne baade tegne og skrive noget til Dit Blad ...... netop gennem min Brevskrivning, hvori jeg gerne har skildret en Ting i et Brev, en anden Oplevelse i et andet, er jeg kom

BREV TIL: Hendriksen, F.; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1909-10-16)
K. Z. til F. Hendriksen . Kjbhvn. 1909 16/10 : Ja, nu har jeg læst det igennem og rettet. Ak, jeg troede, at det var bedre. Da jeg læste det paany i Foraaret, var jeg forundret over at kunne have skrevet det. Saaledes ikke nu. – Der er nogle udmærkede Ritornel

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1878-01-19)
K. Z. til Moderen . Rom 1878 19/1 : ..... Arbejder meget og med udelt Interesse paa David, og Modellen er mig saa sympathisk, at selv om han gør nogle Knuder, kan jeg sagtens holde det ud. – Om Sagen med Frederiksborg har jeg skrevet til Meldahl. laftes paa en

BREV TIL: Thomsen, Carl; Diechmann, Petra; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1878-01-21)
K. Z. til Carl Thomsen og hans Hustru i Kjbhvn. Rom 1878 21/1 : .... Jo Jerndorff havde faaet et Brev fra Meldahl med Opfordring til os Unge til at tænke paa at male Billeder af Danmarkshistorien til Frederiksborg Riddersal, og en Liste paa M

BREV TIL: Thomsen, Carl; Diechmann, Petra; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1878-02-21)
K. Z. til samme . Rom 1878 21/2 : ..... Og paa Staffeliet staar en David som trænger frygtelig til at alle Tanker og alt Arbejde koncentreres paa ham, og det er netop for hans Skyld, at jeg skriver. Jeg vilde gerne have Dig til at forhøre Dig derom og saa bagp

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Haslund, Otto; (1878-03-27)
Otto [Haslund] til K. Z. Kjbhvn. 1878 27/3 : [Pennetegning af en Hane paa en Husryg galende mod Peterskuplen.] Huha hvor jeg undertiden længes efter Italien. Man har det for den Sags Skyld ogsaa ganske henrivende paa en Kvist i Frederiksborggad

BREV TIL: Thomsen, Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1878-04-09)
K. Z. til Carl Thomsen i Kjbhvn. Napoli 1878 9/4 : ..... Hvor er her dejligt. Jeg traf strax første Dag jeg kom her en god Ven Cand. Olsen, en Islandsk Sprogmand, og vi har fulgtes mange Steder. Han kom fra Athen og alt her staar jo tilbage f

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1878-04-26)
K. Z. til Moderen . Rom 1878 26/4 : ..... Kom tilbage fra Neapel 24/4 og fik paa Konsulatet Brev fra Xyl. Hendriksen, at David ligefrem var forkastet paa Udstillingen, var negtet Plads der. Det kom mig noget uventet, og med det Samme fik jeg Indblik i, hvor li

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1878-04-30)
K. Z. til Moderen . Rom 1878 30/4 : Alle hjemme er de gode mod mig, Carl Thomsen, som har taget sig af mit Billede, Kyhn, Bloch, Ole og Hendriksen. Den hele Sag har ikke virket saa stærkt paa mig...... Men det Andet om at blive hjemme, det rører stærkt op i mi

BREV TIL: Haslund, Otto; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1878-05-08)
K. Z. til Otto Haslund i Kjbhvn. Rom 1878 8/5 : Du skal have rigtig hjertelig Tak for Dit Fødselsdagsbrev og medfølgende smukke Randtegning, som begge viste mig netop som jeg saa godt kendte Dig, og som jeg saa gerne vil træffe Dig, naar jeg

BREV TIL: Hendriksen, F.; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1878-05-18)
K. Z. til F. Hendriksen i Kjbhvn. Rom 1878 18/5 : .....Jeg er Dig Tak skyldig baade for hvad Du har gjort for mig i Sagen med David, som jeg ved fra Thomsen at Du og Ole var med at bedømme, og for den Varme hvormed Du tager Dig af mine Sager.

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1878-07-28)
K. Z. til Broderen M. K. Z. Amalfi 1878 28/7 : .....Ønsker Data fra Dronning Philippas Historie, navnlig hendes Forsvar af Kbhvn., da jeg stadigt gaar med et saadant Billede i Hovedet, særlig hendes Alder. Kommer sikkert hjem henad Jul......

BREV TIL: Jerndorff, August Andreas; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1878-08-07)
K. Z. til Aug. Jerndorff i Roskilde . Amalfi 1878 7/8 : ..... Ak, her er saa dejligt at være, og Du aner ikke hvor fortryllende vi bor. Min Adresse er Hotel dei Capuccini, Napoli pr. Amalfi. – Vi kom ikke til Ravello, da her var ligesaa godt at bo, og Modell

BREV TIL: Hendriksen, F.; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1878-09-03)
K. Z. til F. Hendriksen i Kjbhvn. Amalfi 1878 3/9 : .... Du vil vide hvad jeg bestiller her. Ja hvad jeg faar ud af mine Billeder er ikke saa godt at sige, for Italienerne ophobe fortiden Vanskeligheder omkring mig. Her lægges nemlig en stor

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1878-10-08)
K. Z. til Moderen . Amalfi 1878 8/10 : ..... Jeg siger rigtignok Italien Farvel med et dybt Suk, men jeg længes dog ogsaa umaadelig meget efter Hjemmet og især efter Eder derhjemme......

BREV TIL: Lindegaard, Jacob; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1878-11-13)
K. Z. til Dr. Lindegaard i Hørsholm . Amalfi 1878 13/11 : ..... Hvor jeg egentlig sidst slap, ved jeg ikke saa nøje, jeg vil derfor begynde med det glidende Øjeblik og sige Dig, at jeg sidder her ved Lys og skriver til Dig; Værelset jeg sidder i er lille, hv

BREV TIL: Zahrtmann, Carl Vilhelm; Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; Zahrtmann, Conrad; Zahrtmann, Hans; Zahrtmann, Mads Kofoed; Zahrtmann, Peder Tetens; Zahrtmann , Herman Bohn ; (1879-02-05)
Telegram til Forældrene fra Kjbhvn. 1879 5/2 : Samtlige sex samlede Sønner sende Storegades Stormagter sønlig Salut.

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1879-08-08)
K. Z. til Moderen . Amaliegade 30 , 1879 8/8 : Arbejder om Morgenen snart paa Rosenborg, snart i Industriudstillingen; Middag i Studenterforeningen. Om Eftermiddagen Bryderen Albrecht som Model til Korfits Ulfeld, liggende i den svære Stilling. [Motivet der hentydes til er ub

BREV TIL: Lindegaard, Jacob; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1879-11-06)
K. Z. til Dr. Lindegaard i Hørsholm . Kjbhvn. 1879 6/11 : .... Underligt nok, er der næsten ingen af de yngste og yngre Landskabsmalere, som jeg tror egner sig for en saadan Ting, jeg ved kun een, som jeg tror at turde anbefale...... Ham, som jeg vil anbefal

BREV TIL: Hendriksen, F.; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1880-06-15/1880-06-30)
K. Z. til F. Hendriksen . Amaliegade 30 , 1880 [sidst i Juni] : .... saa kommer jeg iaften med et indtrængende Forslag til at holde det »bogstavelige Gilde« som Du skylder os som allersnarest. Sagen er: Georg Brandes er her og bliver her endnu en Stund. Jeg har en til Vished

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Zahrtmann, Laura; (1880-07-26)
Fra Moderen til K. Z. i Kjbhvn. Rønne 1880 26/7 : ..... Dit Brev fra forrige Uge var saa overmaade alvorligt, giver mig Frygt for, at Du vil concentrere saa megen Kraft, saa megen Virksomhed paa den nærmeste Tid i Dit Liv, at den Mulighed st

BREV TIL: Hilarius-Kalkau, Vilhelmine; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1880-08-11)
K.Z. til Fru Vilhelmine Hilarius-Kalkau, født Erichsen . Bellevue 1880 11/8 : ..... Her hos Christian og Elisabeth er udmærket at være, jeg har alt været her 3 Uger og bliver her nok lidt endnu. Jeg har travlt med at male Livet paa Dyrehavsbakken og er kommet

BREV TIL: Madsen, Karl; Ancher, Michael; Johansen, Viggo ; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1880-10)
K. Z. til Karl Madsen, M. Ancher og Viggo Johansen paa Skagen . 1880. Okt .: ....Tuxen, Schwartz og Jerndorff har lavet et Akademi i Søkvæsthuset paa Christianshavn. Ministeriet har givet 1000 Kr. dertil og vi er 20 der tegner efter nøgen Model. Det er en hyggelig og fortræffe

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1880-10-04)
K. Z. til Moderen . Braunschweig 1880 4/10 : [K. Z. foretog den her omtalte lille Rejse over Berlin, Braunschweig, Hildesheim, Hamborg med Carl Thomsen som Rejsefælle.] .... Ber- lins gamle Museum er rigtignok godt. Jeg synes at maatte kunne male meget bedre,

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1880-10-27)
K. Z. til Moderen . Kjbhvn. 1880 27/10 : ..... Her har jeg sat mig igang med et historisk Billede, Chr. V der kysser sin døende Moders, Sofie Amalies Haand. Det er et Motiv jeg har spekuleret paa i mange Aar, men jeg har altid betænkt mig derpaa, da det dels f

BREV TIL: Haslund, Otto; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1880-11-02)
K. Z. til Otto Haslund i Sorø . Kjbhvn. 1880 2/11 : ..... Mørke og Flid og Akademi om Aftenen, hvor Du burde være med hvis Du blot var herinde – tænk Vilh. Bissen er med...... Det er slemt hvor nær vi komme fyrrerne, hu ha, det gør lidt koldt derinde at tænk

BREV TIL: Haslund, Otto; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1881-04-01)
K. Z. til Otto Haslund i Sorø . Kjbhvn. 1881 1/4 : ..... Krøyer har [paa Charlottenborg-Udstillingen] et stort Billede med en Snes Arbejdere ved Neapel, der haandterer Spaderne ved Markarbejdet saaledes, at man selv ser sig om efter en Spade; det er et forne

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1881-04-10)
K. Z. til Moderen . Kjbhvn. 1881 10/4 : ..... Som Du vel ved købte Tombolaen mit Billede af Blomsterpigen fra Florentz for 800 Kroner. Nu har jeg fra Grosserer Hans Puggaard faaet Bestilling paa en Gentagelse deraf, som jeg tager fat paa om nogle Dage, da Bill

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1881-05-07)
K. Z. til Moderen . 1881 7/5 : Ombølget som jeg er af Levkøjduft af den prægtige Plante, Du sendte mig, skriver jeg forat takke Dig. Levkøjen kom her netop som jeg gik og arrangerede en Gruppe Blomster til højre Side af Puggaards Billede og den fik Plads midt i Gruppen. Du ved

BREV TIL: Diechmann, Petra; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1881-08-17)
K. Z. til Fra Carl Thomsen . Kjbhvn. 1881 17/8 : De husker nok hin romerske Aften, hvor Disputen mellem Carl og mig blev noget varm, da han til min Forundring virkelig vilde hæve Holberg op paa lige Trin med den store Molière.... Jeg tænker og haaber til at Ca

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1882-06-09)
K. Z. til Moderen . Kjbhvn. 1882 9/6 : Du har mulig i Morgenbladet læst et Par slemme Kritiker, der har været over min Udstilling i Wien ..... har Du læst dem har de vel snarest gjort Dig ondt, ..... I Virkeligheden skade de mig neppe paa nogen Maade, de har i

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1882-07-23)
K. Z. til Moderen . Kjbhvn. 1882 23/7 : Jeg kunde igrunden holde en Slags Fest iaften, da jeg nu er blevet færdig med mit Studenterforeningsbillede [H. Chr. Chr. Nr. 268] og saaledes kun har det ene, Dronningens Død, at male paa, indtil jeg skal afsted. Der er

BREV TIL: Lindegaard, Jacob; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1882-09-27)
K. Z. til Dr. Lindegaard i Hørsholm . Rønne 1882 Hvis Du hører til dem, der holder af paa Auktioner at købe Kasser hvori adskilligt, saa tænker jeg, at Du vil more Dig over medfølgende, hvori findes forskellige Ting, de Sager som jeg syntes her

BREV TIL: Haslund, Otto; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1882-11-03)
K. Z. til Otto Haslund i Sorø . Bologna 1882 3/11 : ... i Betragtning af, at det imorgen er Din Fødselsdag og af at disse sidste Dage saatidt har mindet om de Dage, vi for 7 Aar siden tilbragte i Verona og Florens, vil jeg virkelig benytte denne Timestid hvo

BREV TIL: Jerndorff, August Andreas; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1882-12-08)
K. Z. til Aug. Jerndorff i Kjbhvn. Rom 1882 8/12 : ..... Hører kun lidt fra de mange Venner jeg har mellem Kunstnerne og navnlig da fra Fredagskredsen, med hvilken jeg føler mig særlig forbundet. Altsaa et Fredagsbrev. Det er idag Fredag og n

BREV TIL: Frølich, Benedicte; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-01-04)
K. Z. til Professorinde Benedicte Frølich i Kjbhvn. Rom 1883 4/1 : ..... Og saa Rom. Nej jeg anede ikke, hvormeget jeg holdt deraf. Alt glædede mig; ja en Art Forelskelse maa det være, for det er ikke blot Paladser og Kirker jeg glæder mig ov

BREV TIL: Thomsen, Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-01-06)
K.Z. til Carl Thomsen i Kjbhvn . Rom . Epifania 1883 6/1 : ..... Da jeg kom hjem sidstegang og blot havde været 14 Dage i Danmark, var der ligesom lagt et Laag over de tre Aar i Italien, og hvad der gik forud for og fulgte efter min Rejse smeltede fuldstændig sammen, og jeg

BREV TIL: Zahrtmann, Carl Vilhelm; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-01-12)
K. Z. til Faderen . Rom 1883 12/1 : Maler paa Frugtbutiken hjemme. [H. Chr. Chr. Nr. 273-275.] Vil med Skovgaard og Viggo Pedersen til Tivoli paa Søndag; Turen dertil med Tante [Thea Hoffmann] blev opgivet, hun kommer vist med nu. Hun er meget afholdt blandt S

BREV TIL: Jerndorff, August Andreas; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-01-16)
K. Z. til Aug. Jerndorff i Kjbhvn. Rom 1883 16/1 : Efterf. Breve handler om Røret i Anledning af den under 82 kundgjorte kgl. Anordning, hvorved der indførtes en forandret Ordning af Akademiets Plenarforsamling. Allerede i Februar 1882 havde

BREV TIL: Zahrtmann, Elisabeth; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-03-16)
K. Z. til Søsteren Elisabeth E . i Kjbhvn. Rom 1883 16/3 : .... Her har Pietro Krohn været i ti Dage, han kom med Jul. Lange. J. L. og jeg havde to brillante Dage med hinanden. Det er morsomt at se Lange fri for det daglige Tryk af meget smaa

BREV TIL: Jerndorff, August Andreas; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-03-16)
K. Z. til Aug. Jerndorff i Kjbhvn. Rom 1883 16/3 : Vil Du gøre mig den store Tjeneste at se lidt til at jeg bliver ordentligt hængt [paa Charlottenborg-Udstillingen]. Jeg har rigtignok skrevet det selvsamme til Leemejer, men naar Du skal se t

BREV TIL: Thomsen, Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-04-02)
K. Z. til Carl Thomsen i Kjbhvn. Rom 1883 2/4 : .... Du er udmærket rar til at skrive om mange Forhold, som interesserer mig meget, men Andre ikke omtale. Gildet for Brandes og Kammeraternes Virksomhed kan jo fængsle mig helt, men ogsaa vore

BREV TIL: Erichsen, Christian; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-05-08)
K. Z. til Svogeren Chr. Erichsen i Kjbhvn. Rom 1883 8/5 : ... Dygtig ked over, som det er gaaet med min Udstilling. Jeg har aldrig været saa sikker paa at skulle staa godt paa Udstillingen som iaar, og saa har jeg baade Brev fra Krohn og Jern

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-05-15)
K. Z. til Moderen . Rom 1883 15/5 : ... Noget ud over min Misstemning; men det er dog for galt saaledes at arbejde og arbejde og saa ikke kunne slaa sig selv gennem Verden, saa ene som man er. Selv har jeg gjort Dronningens Død saa godt jeg kunde, og jeg regne

BREV TIL: Erichsen, Christian; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-05-22)
K. Z. til Svogeren Chr. Erichsen i Kjbhvn. Rom 1883 ... Du skal ret have Tak for Dit sidste, saa overmaade kærlige Brev. Det var saa begejstret og fuldt af Haab, at det næsten rev mig med. Det slaar maaske ikke til med en eneste

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Bloch, Carl; (1883-05-30)
Carl Bloch i Kjbhvn . til K. Z. 1883 30/5 : Hvorfor jeg skriver, er for at sige Dem, hvor stor Priis jeg sætter paa Deres Billede paa Udstillingen, baade min Broder og jeg synes, at det ubetinget er det bedste, De har malet, og det bedste paa Udstillingen. Det

BREV TIL: Haslund, Otto; Haslund, Frederikke; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-06-01)
K.Z. til Otto Haslund og Hustru . Sora di Campagna 1883 1/6 : ... Forledendag forlod jeg Rom, tog alt mit Gods med mig, da jeg gerne vil se at komme til Grækenland herfra – hvis jeg da paa nogen Maade kan opdrive Mønt, for solgt Noget paa Udstillingen har jeg

BREV TIL: Zahrtmann, Elisabeth; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-06-06)
K. Z. til Søsteren Elisabeth Erichsen . Sora 1883 6/6 Morgen : ..... Her er mig for lavt, jeg faar ikke den Styrke, legemlig eller aandelig, i disse altfor side Egne. – Pakker ind for Civita d’Antino, bliver sagtens ene deroppe, har været der og faaet sikkret

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-06-06)
K. Z. til Moderen . Civila d’Antino 1883 6/6 Aften : ... Saa tog Skovgaard og jeg hertil, blev lidt forfærdede, da Vognen pludselig standsede, og man erklærede, at nu havde vi to Timers Stigning tilfods med Fører. Naa vi tog fat, og saa var det kun en Time. Vi

BREV TIL: Hoffmann, Metha Benditte; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-06-11)
K.Z. til sin Moster, Thea Hoffmann . Civita d’Antino 1883 11/6 : ... Signora Domenica (Cerroni) har fortalt mig Familiens Historie. Havde Du set hende fortælle den, Du vilde indrømme, at ingen Ristori vilde kunne gøre hende det efter. Om Morgenen er her vidund

BREV TIL: Erichsen, Christian; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-06-12)
K. Z. til Svogeren Chr. Erichsen . Civita d’Antino 1883 12/6 : ... Folk her er umaadelig godmodige og mine Venner alle tilhobe. Naar jeg om Aftenen, for saa kommer Folk og ser Kongen spise, har fortalt Et og Andet hjemmefra, gaar det strax gennem den beundrend

BREV TIL: Thomsen, Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-06-17)
K. Z. til Carl Thomsen . Civila d’Antino 1883 ... Men for nu at komme tilbage til Kastanievej og Eder, saa rinde Helsteds vise Ord mig ihu, at jeg blandede mig mere i Din Virksomhed end der var godt for Dig og den. Det kan godt være han har Ret,

BREV TIL: Hoffmann, Metha Benditte; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-06-21)
K.Z. til sin Moster, Thea Hoffmann . Civita d’Antino 1883 21/6 : .... Som Barn havde jeg Flipkrave i min Have hjemme, den foragtede vi. Nu saa jeg dem igen som gamle Venner efter tredive Aars Adskillelse jeg saa dem i de rette Omgivelser, jeg syntes næsten ikk

BREV TIL: Hendriksen, F.; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-06-22)
K. Z. til F. Hendriksen . Civita d’Antino 1883 ... Jeg elsker de høje Bjerge og den Karakter de udvikle hos Folk. Havde Du set alle de unge Mænd komme hjem med Hakkerne paa Skuldren og synge en yderst burlesk Salterellomelodi, Du havde vist med m

BREV TIL: Skovgaard, Joakim; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-06-15/1883-06-30)
K. Z. til Joakim Skovgaard i Sora . Civita d’Antino 1883 sidst i Juni : Tak for Dit og Din Broders Breve; det sidste sender jeg Dig tilbage. Det har moret mig meget, men tiltrods for at jeg sætter stor Pris paa Din Broder som Maler, og paa hans Dom over Bill

BREV TIL: Zahrtmann, Elisabeth; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-06-25)
K. Z. til Søsteren Elisabeth Erichsen . Civita d’Antino 1883 25/6 : ... Igaar Kl. 3 Morgen vandrede jeg til Nabobyen Civitella Roveres Johannesfest, saa alle Byens Mænd og Kvinder bade sig i Floden inden Kl. 5 under Musik og Kanontorden.... Philipsen og V. Pe

BREV TIL: Hendriksen, F.; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-07-27/1883-08-09)
K. Z. til F. Hendriksen . Civita d’Antino 1883 27/7 og 9/8 : Tak for Ill. Katalog og Ude og Hjemme..... Jeg synes jo nok at J. Skovgaards og Viggo Johansens Tegninger er herlige.... Forresten er jeg ligesaa glad eller maaske gladere for Træsnittene, især efter

BREV TIL: Hoffmann, Metha Benditte; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-07-31)
K. Z. til sin Moster, Thea Hoffmann . Civila d’Antino 1883 31/7 : ... Du vilde more Dig ved at se, hvor sikkert Skovgaard arbejder. Han har sin aldeles bestemte Tid, saa har han alt Sit iorden og saa virker han. Naar han saa kommer hjem med det, er Resultatet

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-08-01)
K. Z. til sin Broder M. K. Z. 1883 ⅛: .... Jeg spekulerer og spekulerer paa Hellas, men hvor skal man dog faa Pengene fra, og saa spekulerer jeg ogsaa paa at tage hjem, men saa vil Skæbnen at jeg lider af et Motiv i Jammersmindet, endnu større og meget usælge

BREV TIL: Krohn, Pietro Købke ; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-09-19)
K.Z. til Pietro Krohn . Civita d’Antino 1883 19/9 : [Ansøgningen, som Brevets Begyndelse handler om, var rettet til det Hjelmstjerne – Rosenkroneske Legat.] ... Jeg tillader mig at besvære Dig med vedlagte Ansøgning, der skal være indleveret inden første Novem

BREV TIL: Jerndorff, August Andreas; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-09-25)
K. Z. til Aug. Jerndorff i Kjbhvn. Civita d’Aniino 1883 25/9 .... Det er ellers den rette Tid at have Eders Portræt paa, for jeg bor endnu for et Aarstid heri Civita muttersene mellem Italienerne; jeg faar Lejlighed til at filos

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Helsted, Axel Theofilus; (1883-09-26)
Fra Axel Helsted til K.Z. Kjbhvn. 1883 26/9 : ... Lad mig da først være enig med Dem i, kjære Z., at det er dejlig, at DE er blevet Maler, og saadan en god Maler, en morsom Maler – der er saa mange kedelige Malere. Vor Tid er i Kunsten befæng

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Skovgaard, Joakim; (1883-09-29)
Fra Joakim Skovgaard til K. Z. Sora 1883 29/9 : Skovgaard drog midt i September tilbage til Sora med det Hverv at skaffe K. Z. en Kakkelovn og en Petroleumslampe til hans Vinterhi i Civita. .... Du takker mig, fordi jeg har ladet Dig

BREV TIL: Krohn, Pietro Købke ; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-09-29)
K. Z. til Pietro Krohn . Civita d’Antino 1883 29/9 : Skøndt det er saa kort siden, jeg sidst skrev, vil jeg dog sende Dig et Par Linjer. Fra Jerndorff hører jeg, at Du har mistet Din Fader, og at Du tager Dig det saa overmaade nær. Jeg synes, at man maa ikke s

BREV TIL: Skovgaard, Joakim; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-10-01)
K. Z. til Joakim Skovgaard i Sora . Civita d’Antino 1883 1/10 : ..... Tak for Dit Brev, som jeg lige har modtaget sammen med Philipsens Kort, som jeg ogsaa er meget taknemmelig for ..... Saa maa jeg tale om Ovnen. En saadan vil jeg gerne have. Men kan enten

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-10-08)
K. Z. til sin Broder M. K. Z. 1883 8/10 : .... Jeg antager, at Du har saameget af Moders Blod i Dig, at Din Blomstringstid er rig, om end bestemt afgrænset. De due i den Slægt til overordentlig meget fra 25-50 à 55. Siden vil de helst have Livet liggende behage

BREV TIL: Thomsen, Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-10-20)
K. Z. til Carl Thomsen . Civita d’Antino 1883 20/10 : ... Isandhed her er dejligt. Nu gulner og rødner Bøgen her rundt paa alle Bjerge; og disses Farve der er sølvgraat og lavendelmeleret danner en Modsætning til Bøgenes mættede Fløjlsfarver, der virkelig ogsa

BREV TIL: Haslund, Otto; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-10-29)
K. Z. til Otto Haslund . Civita d’Antino 1883 29/10 : ... Det kan være godt nok at holde sig ungdommelig, men det, det gælder om, er at faa Noget gjort og ogsaa for Ens Gerning svinder Tiden saa ubarmhjertig bort. En Lykke er det at man altid tror at netop det

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Bloch, Carl; (1883-11-06)
Fra Carl Bloch til K. Z. Kjbhvn. 1883 6/11 : .... For nogle Dage siden modtog jeg Deres lange og morsomme Brev, min Kone og jeg misundte Dem Opholdet i den lille italienske By; men tillige gjorde Brevet os ondt, thi vi saa jo tydelig

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-11-14)
K. Z. til Moderen . Civita d’Antino 1883 14/11 : ... Lige hjemkommen fra tre Dages Tur i Sora finder jeg Brev fra Meldahl at Udstillingskomiteen stiller 400 Kr. til min Raadighed for at udvide min Rejse til Grækenland. Dette er Penge, som komme uden at jeg har

BREV TIL: Zahrtmann, Elisabeth; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-11-22)
K. Z. til Søsteren Elisabeth Erichsen . 1883 22/11 : .... medens en anden Slægt dukker op, der vil noget Andet. Jeg føler den alt i Hælene paa mig; hvor jeg lader Foden slippe, der staar strax en ny Fod i Sporet, og den nye gaar paa med mere rastløs Higen. Det er dem, der ere

BREV TIL: Thomsen, Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-12-11)
K. Z. til Carl Thomsen . Civita d’Antino 1883 11/12 : ... Jeg er glad ved at høre at J er saa glade ved Jert nye Hjem, at J synes godt om Constantin Hansens er ikke saa underligt. Det er den Familie, af dem der holde strængt paa deres Kristendom, som jeg har h

BREV TIL: Zeuthen, L.; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-12-17)
K. Z. til Overretssagfører L. Zeuthen i Kjbhvn. Civita d’Antino 1883 17/12 : [Forud for efterfølgende Svar ligger et Brev fra L. Zeuthen angaaende Kjøbet af Maleriet Sofie Amalies Død, som en Kreds af Kunstvenner efter hans Forslag vilde skæn

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Pedersen, Viggo; (1883-12-26)
Fra Viggo Pedersen til K. Z. Sora 1883 26/12 : ... Paa Din smukke og kærlige Tanke om at faa mig med til Napoli skønnede jeg oprigtig. Men den Bombe Du saa brat lod springe Aftenen før Lille Juleaften, har bragt mig rent ud af Folderne, og nu

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Zeuthen, L.; (1883-12-27)
Fra L. Zeuthen til K.Z. Kjbhvn. 1883 27/12 : ... Vi unge er de stærke, naar vi blot tager Sagen paa rette Maade. Lidt før, lidt senere, det er kun derom Spørgsmaalet drejer sig. Overlad, kjære Zahrtmann, os først Deres Billeder. Saa har den St

BREV TIL: Jerndorff, August Andreas; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-12-31)
K. Z. til Aug. Jerndorff i Kjbhvn. Napoli, Nytaarsaften 1883 : [Nytaarsaftens Dag i Napoli modtog K. Z. den Meddelelse at en Skare Kunstnere med Helsted og Jerndorff i Spidsen vilde kjøbe hans Billed »Leonora Christina i Maribo Kloster« til I

BREV TIL: Zahrtmann, Carl Vilhelm; Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1883-12-31)
K.Z. til Forældrene . Napoli 1883 31/12 : [Skrevet efter Modtagelsen af Jerndorffs Brev.] .... Jeg tror ikke, at et Tilbud fra hvem som helst Anden vilde glædet mig saameget som netop fra den Kreds af Kunstnere, som jeg har Grund til at tro strækker sig ned ti

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Zahrtmann, Laura; (1884-01-09)
Fra Moderen til K. Z. 1884 9/1 : ...Min kjære, kjære Søn! Det var da herlige Breve, Du der sendte os, baade Dine og de to fra Jerndorff og Zeuthen, det morede os saa meget den Djervhed der saa stærkt udtaler sig i Zeuthens Brev....

BREV TIL: Zeuthen, L.; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1884-01-03)
K. Z. til L. Zeuthen . Napoli 1884 3/1 : ... Jeg falder strax tilføje, da jeg har tænkt meget mere over Sagen og indser, at De har Ret....Jeg vilde gerne have den Kraft, som Ungdommen giver, til at kaste mig helt varmblodig ind i Kampen for hvad jeg anser for

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Zeuthen, L.; (1884-03-09)
Fra L. Zeuthen til K. Z. Kjbhvn. 1884 9/3 : ... Har Sagen trukket lidt i Langdrag, for ikke at give den Præget af noget forceret, saa har jeg nu den store Glæde at kunne meddele Dem, at Deres Billeder nu hænger paa Galleriet, og at Sagen er fø

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Lange, Julius Henrik; (1884-03-19)
Fra Julius Lange til K.Z. Kjbhvn. 1884 19/3 : ... Jeg glæder mig over, at vi ved Dine Venners Energi og Flinkhed have faaet Dine to Billeder til Christiansborg. At der ikke før var Noget af Dig, var vel for en Del Galleribestyrelsens Fejl, men

BREV TIL: Zeuthen, L.; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1884-03-21)
K. Z. til L. Zeuthen . Athen 1884 21/3 : ... Igaareftermiddags vendte Skovgaard og jeg tilbage fra en 16 Dages Tur paa Peloponnes og var strax paa Posthuset.... Jeg takker Dem meget for Deres Brev, Tingene er jo gaaet saa godt, som jeg kunde ønske mig.... Hels

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Helsted, Axel Theofilus; (1884-05-27)
Fra Axel Helsted til K. Z. Kjbhvn. 1884 27/5 : ... Naar Jerndorff har henvist Dem til mig som den, hvem Æren særlig tilkom at have samlet Kunstnerne til Indkjøbet af Deres Billeder, da kan jeg ikke være enig med ham, – lad os dele halvt. For m

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1884-01-10/1884-02-14)
UDDRAG AF BREVE FRA 1884 K. Z. OG J. SKOVGAARD SEJLEDE 6. JANUAR MED DAMPEREN »TAYGETES« FRA NAPOLI TIL ATHEN. K. Z. til Moderen og Slægten . Athen 1884 10/1 : ... Athen er herligt, ja over al Beskrivelse. Vi kom her igaar Middags efter 3 Dag

BREV TIL: Lindegaard, Jacob; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1884-03-02)
K. Z. til Dr. J. Lindegaard i Hørsholm. Athen 1884 2/3 : ...Ja, Livet er skønt. Du skulde vide, hvad det er at være her; der er naturligvis Intet paa Jordens Overflade der paa nogen Maade kan sammenlignes med Athen. Al anden Kunst maa nederli

BREV TIL: Jerndorff, August Andreas; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1884-03-21)
K. Z. til Aug. Jerndorff . Athen 1884 21/3 : [Fra 5.-20. Marts gjorde K. Z. og J. Skovgaard en Peloponnestur.] ..... Billedhuggerarbejderne i Olympia har det forud, at de paa nogle Steder er saa aldeles mageløst bevarede, at de se ud som huggede igaar. Dette g

BREV TIL: Zahrtmann, Elisabeth; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1884-04-01)
K. Z. til Søsteren Elisabeth Erichsen . Athen 1884 1/4 : ... Det gaar jo glædeligt med det Billede [Piger som bærer Kalk], men jeg beder Eder, lad det blive ved de 1200, som jeg har forlangt. De sagde jo en Gang hos Grev Moltkes, at jeg bar mig fedtet ad i Pen

BREV TIL: Zahrtmann, Elisabeth; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1884-04-18)
K. Z. til samme . Athen 1884 18/4 : ... Hele Livet har ved de senere Tiders Begivenheder faaet et større og lykkeligere Sving for mig, jeg staar ved Maalet for det, som jeg har ønsket mig som Kunstner, aander en Luft ind her, der er velgørende i alle Maader. A

BREV TIL: Zahrtmann, Carl Vilhelm; Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1884-05-12)
K. Z. REJSTE 30. APRIL 1884 FRA ATHEN TIL NAPOLI. 10. MAJ ANKOM HAN TIL CIVITA D’ANTINO. K. Z. til Hjemmet . Civita d’Antino 1884 12/5 : ... Her blev jeg jo overalt modtagen med Jubel. Udenfor Vinduerne her staa Masser af blomstrende Anemoner

BREV TIL: Jerndorff, August Andreas; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1884-05-29)
K. Z. til Aug. Jerndorff . Civita d’Antino 1884 29/5 : Jeg skriver Dig til forat ønske Dig tillykke med Udstillingsmedaillen, som Leemejer alt for nogen Tid siden skrev til mig, at Du havde faaet. Han skrev at jeg havde ogsaa været noget paa Tale, men saa løje

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Jerndorff, August Andreas; (1887-01-02)
Fra Aug. Jerndorff til K. Z. Valby 1887 2/1 : [Nogle Aar efter at K. Z. havde lykønsket Aug. J. til Udstillingsmedaljen, sendtes den til Zahrtmann med efterfølgende Brev.] Kjære Zahrtmann. Ved en Visit hos Hirschsprungs i disse Dage

BREV TIL: Hjorth, Lauritz Adolph; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1884-06-11)
K. Z. til Terrakottafabrikant L. Hjorth i Rønne. Civita d’Antino 1884 11/6 : De bliver sagtens forundret ved idag at modtage en ny lille Samling Vaser fra mig. De er fra Athen alle.... Det er maaske for meget at sige at Vaserne henrykte mig m

BREV TIL: Zahrtmann, Elisabeth; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1884-06-14)
K. Z. til Søsteren Elisabeth Erichsen . Civita d’Antino 1884 14/6 : ... Jeg har tegnet nogle Vaser til Hjorth, hvilket har moret mig, ikke mindre end 13 græske Vaser. Hver enkelt stod jo en Del tilbage for dens herlige Forbillede, men alligevel gik der, da jeg

BREV TIL: Jerndorff, August Andreas; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1884-07-17)
K. Z. til Aug. Jerndorff . Civita d’Antino 1884 17/7 : ... Jeg har som Du med Dekoration at gøre, en Spisesal hos Familien Ferrante. Det bliver sagtens en kostbarere Dekoration end i noget Rum i Danmark. Imidlertid er hvad jeg gør kun ringe. Salen er temmelig

BREV TIL: Zahrtmann, Carl Vilhelm; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1884-08-18)
K. Z. til Faderen . Civita d’Antino 1884 18/8 : .... Jeg ved, at jeg paa mange Maader vil savne Italien hjemme, men paa den anden Side føler jeg, at jeg hører stærkt hjemme der, og bl. a. drager det mig hjem, at jeg har baade Hoved og Hjerte fuldt af et Billed

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1884-10-05)
K. Z. til Moderen . Civita d’Antino 1884 5/10 : ... Jeg er jo overmaade glad over mit Ophold heri Italien dennegang og forlader det med ligesaamegen Sympathi for Folket, som jeg sidst var led ved det. Befolkningen her er meget forskellig fra Amalfis. Her hvor

BREV TIL: Zahrtmann, Carl Vilhelm; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1884-10-07)
K. Z. til Faderen . Civita d’Antino 1884 7/10 : ... Nu hjem for at male Leonora Christina afklædes i Fængslet. Kvinden skal være krænket i hende, Intet mere, men heller Intet mindre. Mod Sædvane har jeg sikkert hele den ydre Skikkelse af Billedet fastslaaet if

BREV TIL: Skovgaard, Joakim; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1884-10)
K.Z. til Joakim Skovgaard i Sora. Civita d’Antino 1884, Okt .: Du og J Alle skal rigtignok have Tak for den dejlige Krukke Pærekompot J har sendt. Dens Indre har vi endnu ikke besøgt, men Billederne og Krukken er henrivende. Baade som det Hel

BREV TIL: Madsen, Karl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1885-07-17)
K. Z. til Karl Madsen . Kjbhvn. 1885 17/7 : [I »Tilskueren« havde K. M. skrevet en stor, stærkt anerkjendende Afhandling: »Kristian Zahrtmanns Leonora Christina-Billeder.«] ... Du skal rigtignok have Tak for Artiklen, Du har skrevet om mig.... Du kan

BREV TIL: Madsen, Karl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1885-07-26)
Til samme . Jotunhejm (paa Rejse med sin Elev O. Schütte fra Bygholm) 1885 26/7 : ... Du har siden jeg læste Din Afhandling ofte været i mine Tanker. Jeg dømmer ingenlunde saa godt om Vedkommende som Du har gjort og det er som havde jeg faaet noget mere baade Overblik over mi

BREV TIL: Danneskiold-Samsøe, Wanda; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1885-12-30)
K.Z. til Cousinen GrevindeWanda Danneskiold-Samsøe . 1885 , LilleNylaarsaften : Inden Aaret afsluttes, og mens jeg har mit Regnebræt i Haanden, vilde jeg saa gerne skrive til Dig forat takke Dig og alle Dine derfor. Regnskabet er ikke saa glædeligt som det igrunden har været

BREV TIL: Thomsen, Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1886-01-05)
K. Z. til Carl Thomsen . Kjbhvn. 1886 5/1 : Glædeligt Nyaar for Dig, Din Hustru, Din Søster og Dine Børn og hjertelig Tak for det gamle. Det har for mig været et tungt Aar, og jeg er glad ved, at det er gaaet til sine Fædre. Gid dette nye maatte kunne blive ly

BREV TIL: Hoffmann, Metha Benditte; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1886-02)
K. Z. til sin Moster Thea Hoffmann . Bredgade 28 , 1886, Februar : ... Megen Travlhed og ikke liden Lede over vore gale Forhold.... Marts: ... Har været uvel og i længere Tid maattet afbryde at arbejde paa Kong Salomo. Krøyer har malet mig færdig paa »Musik i Atelieret«. Hove

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Laura; (1885-10-06)
Fra Moderen til M. K. Z. 1885 6/10 : ... Hvis Du skriver saa sig os hvorledes K. Z. har det, det var jo ikke helt godt endnu da han forlod os....

BREV TIL: Zahrtmann, Elisabeth; FRA: Zahrtmann, Carl Vilhelm; (1885-12-14)
Fra Faderen til Elisabeth Erichsen . 1885 14/12 : ... K. Z. befinder sig formeentlig for Tiden i en langtfra hyggelig Gjæringsperiode, som jeg imidlertid haaber kun er en Overgang. Hvorfor Fanden har han ogsaa indladt sig paa Politik, som var det sidste, jeg kunde ahne, at ha

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Laura; (1886-01-16)
Fra Moderen til M. K. Z. 1886 16/1 : ... Dagen har været tung, da K. Z. ligger os meget paa Sinde. Fader sidder og skriver til ham for at raade ham, desværre bliver det hidtil kun med, at en ny Sorg farer i ham, naar den tidligere er nogenlunde fordampet, saa

BREV TIL: Zahrtmann, Carl Vilhelm; FRA: Erichsen, Christian; (1886-01-25)
Fra Chr. Erichsen til Faderen C. V. Z. 1886 25/1 : ... K. Z. var hos os igaar. Vi skal om lidt træffes til Middag hos Peter Broes. Gudskelov han er kommen ud over sin Sygdom. Lisbet og jeg vare meget bekymrede i nogle Dage.... Denne Aandsuro kom ogsa

BREV TIL: Skovgaard, Joakim; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1886-05-30)
K. Z. til Joakim Skovgaard (paa Bryllupsrejse til Italien). Kjbhvn. 1886 30/5 : Kære Ven! Hjertelig Tak til Dig og Din unge Hustru for Eders Bryllupsdag, der staar saa elskværdig for mig som overhovedet nogen Dag. Stemningen var aldeles udmærket og Brudefolke

BREV TIL: Syberg, Fritz; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1886-03/1886-05)
K. Z. til Frits Syberg . Kjbhvn. Bredgade 28 , 1886 . Foraar: ...Men saa har jeg ogsaa tænkt paa Deres Ophold i Fredensborg, haaber nu at De bringer smukke Ting med derfra. To Maaneder er jo ikke saa kort for en saa dreven Karl, som jeg anser Dem forat være,

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Zahrtmann, Laura; (1886-07-12)
Fra Moderen til K. Z. 1886 12/7 : .... Intet solgt paa Udstillingen; Fader beder mig sige Dig, at han er parat at sende Dig Penge, hvis Kassen er tom....

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1887-01-24)
K. Z. til Moderen . Kjbhvn. 1887 24/1 : ... Har solgt Don Juan til Modellens Hustru Fru Ellinor Knudtzon (800 Kr.).... Fortjene mere kunde jeg ganske sikkert, men ikke uden at tage Skade paa Sjælen, og jeg vil ikke indlade mig derpaa. Det er jo netop den Slags

BREV TIL: Krøyer, Peder Severin; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1887-04-05)
K. Z. til P. S. Krøyer . Bredgade 28 , 1887 5/4 : Der var iaftes stort Kalas mellem Dine og mine Elever. De havde alt om Aftenen den 2den været indbudne i Dines Atelier, nu var de iaftes i Hotel Fønix. Stemningen var høj, og jeg er bleven opfordret til at bringe Dig Alles Hil

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1887-07-02)
K. Z. til Moderen . Frederiksborg 1887 2/7 : .... Har været her en Maaned, og bliver her endnu tre Uger. Saa hjem til Rønne at male Bodil som Leonora Christina. Leemejer er en ypperlig Vert, er her selv i Næ og Ny; han har givet mig Maleren Malthe Engelsted ti

BREV TIL: Engelsted, Malthe; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1887-11-02)
K. Z. til Malthe Engelsted . Bredgade 28 , 1887 2/11 : .....Jeg havde inden jeg rejste til Jylland, optaget Din Protegé Tycho Jessen og to Andre paa Skolen. Da jeg kom tilbage blev jeg skændt ud af Eleverne fordi jeg havde bebyrdet Skolen med dette nye Trods. De havde alt ifj

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1887-12-13)
K. Z. til Moderen . Bredgade 28 , 1887 13/12 : ... Efter at have arbejdet i 23 Dage paa Billedet Leonora Christina som klædes af, slettede jeg hende ud og begyndte forfra den 24de Dag; nu staar hun meget lovende.... Vil konkurrere til Universitetssalen, som Du i Sommer foresl

BREV TIL: Zahrtmann, Carl Vilhelm; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1888-02-26)
K. Z. til Faderen . Bredgade 28 , 1888 26/2 : ...Har i Mandags afleveret alt til Udstillingen.... [Charlottenborg aabnede tidligt af Hensyn til den forestaaende store Nord. Industriog Kunstudstilling.] .... Faar jeg ikke Bestillingen paa Universitetsbilledet, vil jeg tage til

BREV TIL: Haslund, Otto; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1888-03-05)
K. Z. til Otto Haslund . Bredgade 28 , 1888 5/3 : Jeg ved ikke, om dette naar Dig, inden vi ses hos Krohns, men for Tilfældet sender jeg det. Tak for Dit Brev. – Ja, jeg skrev vist, at Fejlen sandsynligvis var min egen, men bad Dig kun om at hjælpe mig. Jeg kan ikke af Dit Br

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Zahrtmann, Laura; (1888-03-29)
Fra Moderen til K.Z. 1888, Skærtorsdag : ... Det er mig undertiden, somom jeg var lidt jaloux paa det højtfornemme Selskab, Du færdes i, det har vistnok forrykket den inderlige Hengivenhed, hvormed Du hængte ved Dit Hjem og ved mig. Det er vel galt at plage Di

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1888-03-27)
K. Z. til Moderen . Bredgade 28 , 1888 27/3 : ... Medens jeg skriver dette, holdes der Auktion over en god Del af mine Billeder i Hotel Fønix. Dørene staa under dette ikke. Man er blevet meget forundret over denne pludselige Auktion.... At Billederne komme ud blandt Folk, er

BREV TIL: Zahrtmann, Carl Vilhelm; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1888-04-07)
K. Z. til Faderen . Kjbhvn. 1888 7/4 : ... Det der rørte mig stærkest var den Maade, hvorpaa Du havde tænkt at afvikle alle 5000 Kr., hvis jeg ikke havde det saa godt, som jeg nu har. – Her er kommet en Del mindre Køb og Bestillinger siden Auktionen, og jeg ka

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1888-08-04)
K. Z. til Moderen . Kjbhvn. 1888 4/8 : ... Du skal have mit første Brev nu jeg har afleveret mit Billede igaar. Du har faaet mig til at male det. Det var lige saa kærligt som snildt, den Maade Du fik dette [Avis] Klip escamoteret mig i Hænde, og i det Hele, ha

BREV TIL: Engelsted, Malthe; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1888-09-28)
K. Z. til Malthe Engelsted i Italien. Kjbhvn . 1888 28/9 : ... Ser Du, det er min Hensigt c. den 25. Oktober at rejse herfra forat tilbringe Vinteren og mulig ogsaa næste Vinter i Grækenland, jeg tænker Sparta. Bliver jeg to Vintre borte tænker jeg nærmest a

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1888-11-26)
SIDST I OKT. REJSTE K. Z. ANDEN GANG TIL GRÆKENLAND. K. Z. til Moderen . Sparta 1888 26/11 : ... Alt Andet er godt, Bjergene ere aldeles betagende, men desværre, vi kan næsten ikke nære os for Griseri baade i Værelser og ved Maden. Kan vi ikke

BREV TIL: Zahrtmann, Bodil; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1888-12-09)
K. Z. til Søsteren Bodil Z. Korfou 1888 9/12 : ... Her er overordentlig smukt og i alle Maader dejligt. Kun Ove D.-Samsøe er her med mig. Niels Skovgaard og Engelsted blev i Athen.... Du vilde ikke tro Dine Øjne, saa Du den Natur her er.... Hav

BREV TIL: Frølich, Benedicte; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1888-12-18)
K. Z. til Professorinde Benedicte Frölich . Korfou 1888 18/12 : ... Saa havde jeg jo her sat Sparta som Maalet. Denne By der alvorligt ligger paa den store Slette overraget af det dystre, vældige Taygetes, der er langt fra Havet, og som er omhegnet af store Or

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1888-12-28)
K. Z. til Moderen . Korfou 1888 28/12 : ... Fire Billeder i Arbejde, til Solskin og Graavejr, Formiddag og Eftermiddag. Paa det ene er Ove Model. Han er et udmærket prægtigt Menneske....

BREV TIL: Engelsted, Malthe; Skovgaard, Niels; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1888-12-28)
K. Z. til Malthe Engelsted og Niels Skovgaard i Athen. Korfou 1888 28/12 : Kære Venner! Jeg ved ikke hvem jeg snarest skal skrive til, derfor faa J et fælles Brev. Thi jeg har omtrent det samme at sige Eder begge. Først Tak for det gamle Aar

BREV TIL: Thomsen, Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1888-12-29)
K.Z. til Carl Thomsen . Korfou 1888 29/12 : ... Jeg var for første Gang i mange Aar ilde ved saa længe sletikke at høre hjemmefra – i c. sex Uger – og skøndt jeg er meget rolig kunde jeg dog ikke lade være med i de sidste fjorten Dage at se Skræmmebilleder. Na

BREV TIL: Danneskiold-Samsøe, Wanda; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1889-01-01)
K.Z. til Cousinen Grevinde Wanda Danneskiold-Samsøe . Korfou 1889 1/1 : ... Der er en Ting i Dit Brev, som vi endelig maa forstaa hinanden i, og som jeg baade har talt og vist ogsaa skrevet om, og det er, hvad det vil sige at blive Kunstner. Ialfald synes Dine

BREV TIL: Zahrtmann, Carl Vilhelm; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1889-01-08)
K. Z. til Faderen . Athen 1889 8/1 : ... For otte Dage siden er jeg her at udføre et Hverv fra Akademiet [at ordne Valget af Gibsafstøbninger til Akademiet]. Det er storartet, hvad de har fundet paa Akropolis og opstillet siden jeg sidst var her.... Engelsted

BREV TIL: Jerndorff, August Andreas; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1889-01-12)
K. Z. til Aug. Jerndorff . Athen 1889 12/1 : ... Du ved nok, at her graves vældigt her paa Akropolis, og at en Masse udmærket skønne i festlige Farver straalende kvindelige Portrætstatuer idelig komme frem. I de to Maaneder, vi ikke har været her, er der komme

BREV TIL: Engelsted, Malthe; Skovgaard, Niels; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1889-01-27)
K. Z. til Engelsted og Skovgaard i Mégara. Korfou 1889 27/1 : ... Følgende Brev modtaget fra Meldahl : »... Ifald Form haves – faa Afstøbninger der vise hvorledes Akanthusbladene bygge sig op. – En Gruppe af hvert Kapitæls Blade er jo nok for

BREV TIL: Haslund, Otto; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1889-02-23)
K.Z. til Otto Haslund . Korfou 1889 23/2 : ... Vi Pebersvende mangle i andre Henseender men flytte os kan vi, og jeg tænker i de senere Aar ofte paa, hvor godt det vilde være at være gift, vel især at have nogle Børn, og med Gru paa, hvor ene man vil være, naa

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1889-05-06)
K. Z. OG OVE DANNESKIOLD FORLOD KORFOU 4. APRIL OG ANKOM OVER NEAPEL TIL CIVITA D’ANTINO 14. APRIL. K. Z. til Moderen . Civita d’Antino 1889 6/5 : .... Livet i Civita er en stor Fest. Alle gør alt for os. Har en lille Cyclus Billeder paa Stab

BREV TIL: Skovgaard, Joakim; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1889-06-20)
K. Z. til Joakim Skovgaard . Civita d’Antino 1889 20/6 : ...Mit Hovedbillede havde jeg tænkt skulde være en Concours til Eibeschütz som er til næste Udstilling og hvortil Du mulig ogsaa concurrerer. Det har alt haft en Malheur og jeg tror jo, som jeg nu har fa

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1889-07-22)
K. Z. til Broderen M. K. Z. Civita d’Antino 1889 22/7 : ... Ved ikke, om jeg naar Paris, da det gaar langsommere med mit Billede, end jeg havde ventet. Herfra til Rom, Parma, Turin, i Paris fjorten Dage i Oktober. Skolen begynder rigtignok 1. O

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1889-08-09)
K. Z. til Moderen . Civita d’Antino 1889 9/8 : ... Tre Rilleder i daglig Gang. Morgenbilledet i fuld Sol, med den vide Udsigt op mod Tagliacozzo, har en Række Piger, der vandrer hver med sin Kobberspand paa Hovedet [H. Chr. Chr. Nr. 356]..... Der hvor jeg sid

BREV TIL: Skovgaard, Joakim; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1889-08-16)
K. Z. til Joakim Skovgaard . Civita d’Antino 1889 16/8 : ... Dit Brev til Signoran var meget vanskeligt at oversætte. For det Første er dette stærkt paradiserede saa umaadelig uitaliensk. Naar man her er i Extase, saa er det paa en hel anden Maade. Det er mere

BREV TIL: Engelsted, Malthe; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1889-09-25)
K.Z. til Matthe Engelsled . Civita d’Antino 1889 25/9 : ... Jeg, der altid siger skidt med Mediet, naar jeg har Mennesket, burde ikke være saa sensibel for det første. Ja, hvorledes jeg har tænkt paa Dig? Med Venskab. Jeg har ikke kunnet blive fri for at ærgre

BREV TIL: Jerndorff, August Andreas; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1889-10-13)
K. Z. til Aug. Jerndorff . Paris 1889 13/10 : ... Jeg gaar rundt mellem Haslund, Skovgaard, Jul. Paulsen og Brandstrup og jubler over Louvre. Det og de brede Avenuer og Blomsterpartierne imponerer. Ellers er jo Paris meget smaalagt naar man kommer fra Italien.

BREV TIL: Zahrtmann, Carl Vilhelm; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1889-12-05)
K. Z. til Faderen . Hotel Fønix , Kjbhvn . 1889 5/12 : ... regner at være i Rønne 18/12. Arbejder om Aftenen 6-11 hos Frits Hartmanns, hvor nu alle otte Personer er bragt paa Plads. – Her er jeg selv Model for Vilh. Hammershøi fra 9-11 1/2.... [Familiebilledet af Overretssag

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1890-05-14)
SIDST I OKTOBER 1889 VAR K. Z. ATTER I KJØBENHAVN. 27. APRIL 1890 REJSTE HAN SYDPAA OG ANKOM 11. MAJ TIL CIVITA MED LØRUP, TOM PETERSEN OG PETERSEN-MOLS. K. Z. til Moderen . Civita d’Antino 1890 14/5 : ... Lørup har været en fortræffelig Rejse

BREV TIL: Thomsen, Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1890-06-05)
K. Z. til Carl Thomsen . Civita d’Antino 1890 5/6 : ... Det er meget morsomt at være tre sammen, og jeg holder meget af de andre. Tom Petersen er et ualmindelig rart Menneske som jeg har stor Agtelse for. Han er tjenstvillig, sanddru, let at omgaaes og har en

BREV TIL: Schou, Karl; Hansen, Marie; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1890-06-18)
K. Z. til Maleren Karl Schou og Hustru . Civita d’Antino 1890 18/6 : ... Men forøvrig blev jeg glad ved forleden i et Blad at se den Paastand fremført, at vor Tids Ungdom meget bedre kender den moralske Krafts Værd end mine Samtidige. Saaledes gaar det, man tr

BREV TIL: Zahrtmann, Carl Vilhelm; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1890-06-25)
K. Z. til Faderen . Civita d’Antino 1890 25/6 : .... Vi venter Billedhugger Brandstrup med Søster her idag, for nogle Dages Ophold. Det er morsomt, saa mange Danske her efter-haanden kommer, og at Damerne virkelig komme med. Det kniber stærkt at faa mine Bille

BREV TIL: Skovgaard, Joakim; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1890-07-06)
K. Z. til Joakim Skovgaard . Civita d’Antino 1890 6/7 : ... De to Lærere jeg føler at skylde mest er Kittendorf og Marstrand. Den første er nok nu aldeles umulig. Jeg ved ikke om Du har set, hvor varmt hans Øjne glødede naar han talte om Kunst eller maaske ret

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1890-07-19)
K.Z. til Moderen . Civita d’Antino 1890 19/7 : .... Bispen i Sora har givet Lov til at male efter Helgenerne ude i Solen. Det sidste Par Dage har jeg haft travlt med en stor Guldmors Baldakin; det kan nok være, at den kunde lyse.... Folket er glad, at Billedet

BREV TIL: Krøyer, Peder Severin; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1890-07-26)
K. Z. til P. S. Krøyer . Civita d’Antino 1890 26/7 : ...Du kan være vis paa J skal være velkomne. Vi glæde os til at se Jer, og Signorarne og Sønnen Sign. Diomede ogsaa. Naar Du kalder dem » Værtsfolkene » saa passer det neppe mere naar Du først lærer dem at k

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1890-07-29)
K. Z. til Broderen M. K. Z. Civita d’Antino 1890 29/7 : ... Om Eders Direktør ved jeg kun lidt, men om vor Meldahl ved jeg maaske lidt formeget. I lang Tid strittede jeg imod saa godt jeg kunde. Som jeg nu staar, har jeg ingen Indflydelse som h

BREV TIL: Thomsen, Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1890-08-25)
K. Z. til Carl Thomsen . Civita d’Antino 1890 25/8 : ... Jeg faar neppe mere end to Billeder herfra, hvoraf det ene, en Procession, nok bliver bedst færdigt skøndt det er den største og vanskeligste af Opgaverne. Du har vist før hørt derom, hørt hvorledes jeg

BREV TIL: Zahrtmann, Carl Vilhelm; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1890-10-07)
K. Z. forlod 23/9 sammen med Lørup og Tom Petersen Civita og rejste til Ravello. K. Z. til Faderen . Ravello 1890 7/10 : ... Imorgen tidlig hjemad mod Danmark. Jeg har faaet voldsom meget gjort i den korte Tid ...

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Laura; (1890-12-28)
K. Z. ANKOM TIL KJØBENHAVN MIDT I OKTOBER 1890. Fra Moderen til M. K. Z. Rønne 1890 28/12 : ...K.Z. optager min Tid meget. Dels sidder jeg for ham om Aftenen [Portræt, H. Chr. Chr. Nr. 383] og dels har han ordnet et stort Haand-arbejde, som h

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1891-06-03)
K. Z. REJSTE SIDST I MAJ 1891 SAMMEN MED SIN REJSEFÆLLE FRA 1890, H. LØRUP, PAANY TIL RAVELLO. K. Z. til Moderen . Ravello 1891 3/6 : ... Lørup er i alle Henseender et temmeligt ualmindeligt Menneske. Iaar er han flink og arbejdsom ; ... Mr. R

BREV TIL: Thomsen, Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1891-06-27)
K. Z. til Carl Thomsen . Ravello 1891 27/6 : ...Vi er her Lørup og jeg, og Philipsen har fra iforgaars installeret sig i et Hotel her ved Siden af. Det er tarveligt, medens vort er fint, jeg vilde ønske, vi kunde tage derover, men dels er der ikke Plads, dels

BREV TIL: Erichsen f. Zahrtmann, Elisabeth; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1891-07-22)
K. Z. til Søsteren Elisabeth Erichsen . Ravello 1891 22/7 : .... Endelig fik jeg fat i en Snog til mit Billede i Mr. Reids Have. Den gør en knusende Virkning. Jeg maler gerne daglig paa fire forskellige Billeder....

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Carl Vilhelm; (1891-10-01)
Fra Faderen til M. K. Z. Rønne 1891 1/10 : .... I Mandags forlod K. Z. Neapel og sejlede til Marseille. Den 19. Okt. kan Du hente ham og Lørup paa Kjøbenhavns Banegaard....

BREV TIL: Zahrtmann, Carl Vilhelm; Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Mads Kofoed; (1891-11-17)
Fra M. K. Z. til Forældrene . Kjbhvn. 1891 17/11 : .... I Søndags kom Erichsen og Elisabeth herop og tog mig med paa Rejse ud til K. Z., Gamle Kongevej 136.... Han var glad i Tankerne paa sin Adam og Eva, et Par smukke unge Mennesker, der kommer en i Møde med

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Carl Vilhelm; (1891-12-26)
Fra Faderen til M. K. Z. Rønne 1891 26/12 : ... Hos os have vi havt nogle rare Dage, men vi have jo og Kristian om os, altid i Humør og altid parat. Om Morgenen spadserer han med Moder, i Mørkningen med mig eller Bodil og i Mellemtiderne er ha

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Helsted, Axel Theofilus; (1892-04-30)
Fra Axel Helsted til K. Z. Kjbhvn. 1892 30/4 : ... Nu vel! Du er revolutionær! men uklar, Du veed knap selv, hvorledes Du er kommet til at slaa Følge. – Du med et varmt Hjerte paa det rette Sted ! – hvorledes Du er kommet i Følge med abstrakte

BREV TIL: Zahrtmann, Carl Vilhelm; Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Mads Kofoed; (1892-07-21)
Fra M. K. Z. til Forældrene . Kjbhvn. 1892 21/7 : ...K. Z. traf jeg endelig hjemme paa Gl. Kongevej igaar. Hans Billed nærmer sig stærkt sin Fuldendelse ; i Begyndelsen af Avgust mener han at være færdig med det og tager sig saa en Maaneds Ferie, 14 Dage i Jy

BREV TIL: Thomsen, Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1892-10-05)
K. Z. til Carl Thomsen . Kjbhvn. 1892 5/10 : Da jeg af vore Samtaler ser, hvor umulig Du stiller Dig i Din Interesse for Skolen, forlanger jeg af Dig for min egen Værdigheds Skyld, som jeg i højeste Maal føler krænket ved, hvad der i dette Øjeblik foretages mo

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1893-01-29)
1893, 22. APRIL REJSTE K. Z. MED JOH. WILHJELM FRA KJØBENHAVN TIL PISA OG DEREFTER TIL CIVITA. K. Z. til Moderen . Kunstnerhjemmet , Kjbhvn . 1893 : ... Det med Skolen synes at dø hen, jeg ved igrunden Intet derom, men ved Akademiet har de haft meget travlt

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Kyhn, Peter Vilhelm Carl; (1893-03-01)
Fra Vilh. Kyhn til K. Z. Kjbhvn. 1893 1/3 : .... Har med Fornøjelse set Deres Udstilling i Kunstforeningen, men Deres Adam og Eva er mig en Sorg..... Billedet med en Bog i Forgrunden »Hvad vi ville« er absolut ikke malerisk. [H. Chr. Chr. Nr.

BREV TIL: Skovgaard, Joakim; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1893-07-16)
K. Z. til Joakim Skovgaard . Civita 1893 16/7 : ...Civita er et Sted, som, naar jeg ikke er her, ligesom blegner, og hvergang jeg kommer her paany overrasker mig ved Herligheder i alle Henseender. Lidt bidrager maaske dertil, at jeg hvergang jeg kommer hertil

BREV TIL: Zahrtmann, Bodil; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1893-08-18)
K. Z. til Søsteren Bodil . Civita 1893 18/8 : ... Sidst i Avgust indvies her en ny Kirke af 50 Præster. Wilhjelm og jeg har gruelig travlt med til Festen at friskmale en stor S. Lidanus, som staar her og fylder i Legemsstørrelse. Han holdes hemmelig til Festen

BREV TIL: Hoffmann, Metha Benditte; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1893-10-06)
K. Z. til sin Moster Thea Hoffmann . Pistoja 1893 6/10 : ... Forlod Civita 29. Sept.... Skal nu her i fem Dage arbejde paa Studier til et temmelig stort Billede, som nok vil tage et Par Aar. Jeg modtog først her Budskabet om Lauras Død. Alt som Aarene gaar, ha

BREV TIL: Zahrtmann, Carl Vilhelm; Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1894-01-16)
K. Z. til Forældrene . Kjbhvn. 1894 16/1 : .... Har ti Rammer i Arbejde til Udstillingen..... Saa er ogsaa Skolen en herlig Ting. Jeg har en ung Præstesøn, Sadolin, en ny Elev, ham er jeg indtagen i....

BREV TIL: Rohde, Johan Gudmann; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1894-03-01)
K. Z. til Joh. Rohde . Amaliegade, 14 1894 1/3 : ... jeg mener at vide at der er stor Udsigt til at Poul Christiansens Dante-Billede bliver kasseret paa Charlottenborg. Afgjort er det i Øjeblikket ikke, men Oppositionen er stor.... Kunde der ikke være Tale om

BREV TIL: Zahrtmann, Carl Vilhelm; Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1894-04-17)
K. Z. til Forældrene . Amaliegade 14 , 1894 17/4 : ... Jeg hjælper paa Christiansholm med at hænge Billeder op. Igaar var Dronningen der, hun benyttede Tiden til at give mig en Overhaling med udsøgte Uartigheder. Hun havde intet set af mig, for jeg havde Intet paa Charlottenb

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1894-05-03)
K. Z. til Moderen . Paris 1894 3/5 : ... De værste Anfald antager jeg er tagne, og kan jeg naa frem til Arbejdskraft, naar jeg kommer hjem, maa jeg ikke klage. Jeg maa søge mere til Malerne, og det er maaske godt for min Udvikling. Siden 1. April har en Sløvhe

BREV TIL: Christiansen, Poul Simon; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1894-05-12)
K. Z. til Maleren Poul Christiansen . la Rochelle 1894 12/5 : ...Jeg er glad over at De ufortrøden tager fat igen paa Dante, man naar jo nærmest et Maal paa den Maade. – Her har jeg det saa som saa, jeg føler mig overanstrengt og meget uarbejdsdygtig og det er

BREV TIL: Skovgaard, Joakim; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1894-05-28)
K. Z. til Joakim Skovgaard . Saint Trojan 1894 28/5 : ... Jeg syntes af Alt hvad der skete eller ikke skete paa den Frie, var det at Dit store Billede ikke blev købt til Galleriet det Værste. Det gjorde mig ondt. [Christus i de Dødes Rige.] Nu maa jeg vel gern

BREV TIL: Hoffmann, Metha Benditte; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1894-08-01)
K. Z. til sin Moster, Thea Hoffmann . St. Trojan 1894 1/8 : ... Der er kun ringe Forskel mellem Kunstnerlivet her og hjemme, men Kunstnerne her er nok adskilligt aandrigere, det kommer af Livet i den store By.... Jeg vilde nu næsten helst blive her, for her e

BREV TIL: Rohde, Johan Gudmann; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1894-08-07)
K. Z. til Joh. Rohde . St. Trojan 1894 7/8 : ... Jeg havde mere Lyst til at skrive til Dem, nu jeg ikke alene opholder mig i Frankrig men med nogle franske Kunstnere, af hvem jeg tror at lære en Del. De plejer jo at interessere Dem for min Omgang med Fremmede

BREV TIL: Zahrtmann, Carl Vilhelm; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1894-08-18)
K. Z. til Faderen , la Rochelle 1894 18/8 : ... Har altsaa sagt St. Trojan Farvel efter at have været der i mere end 1/4 Aar. Mine Billeder er kun tarvelige, men jeg havde ikke ventet andet. Jeg har endnu imod at tage fat paa Mennesker, efter den store Anstræn

BREV TIL: Wilhjelm, Johannes Martin Fasting; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1894-09-01)
K. Z. til Maleren J.Wilhjelm i Civita. Lissabon 1894 1/9 : .... Iøvrig er der Noget, der gør mig meget ondt i Deres Brev, og det er at høre at Noget trameres mod min Skole. Blot de et Par Aar kunde lade mig arbejde i Ro med Eleverne – jeg kan

BREV TIL: Jerndorff, August Andreas; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1894-09-29)
K. Z. til Aug. Jerndorff . Lissabon 1894 29/9 : ... Du er udmærket til at trøste mig, og dog kan jeg ikke lade være med at sige Dig, at det er rent galt af mig at have klaget. Naar jeg skriver lader jeg saa Meget der kommer af sig selv flyde gennem Pennen, og

BREV TIL: Wilhjelm, Johannes Martin Fasting; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1894-11-08)
SIDST 1 OKTOBER im VENDTE K. Z. SØVÆRTS TILBAGE FRA LISSABON. K. Z. til Maleren J. Wilhjelm i Italien. Kjbhvn. Amaliegade 14 , 1894 8/11 : ... Her er jeg kommet den 27de i forrige Maaned efter en flot otte Dages Sørejse. Nogle Gange stod vi

BREV TIL: Zahrtmann, Carl Vilhelm; Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1895-01-24)
K. Z. til Forældrene . Amaliegade 14 , 1895 24/1 : ... Det gaar godt fremad med Christus og Disciplene.... Vi faa nok uden Spor af Vrøvl Pengene til Skolen ogsaa for næste Aar. Der er agiteret svært imod os af Akademiet, og jeg var ærketræt af al dets Politik.... Det er nogl

BREV TIL: Larsen, Johannes; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1895-02-06)
K. Z. til Maleren Johannes Larsen . Kjbhvn. 1895 6/2 : ... Her har vi det meget travlt, haaber at De maa have det ligesaa. De ældre paa Skolen ser jeg nu ikke ret meget. Christiansen har dog været her idag og han straaler som en fuldtudsprungen Rose. Han slaas

BREV TIL: Syberg, Fritz; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1895-03-17)
K. Z. til Frits Syberg . Amaliegade 14 , 1895 17/3 : ...Vintren har gaaet forbavsende hurtig, jeg har hele Tiden malt uafbrudt paa et Billede kun en god Alen i Kvadrat, og nu da det nærmer sig sin Ende synes jeg, at det er saa nogenlunde mislykket. Det har dog moret mig, mens

BREV TIL: Wilhjelm, Johannes Martin Fasting; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1895-03-18)
K. Z. til J. Wilhjelm i Italien. Kjbhvn . 1895 18/3 : ... Ja meget ordentligt bliver dette neppe. Otte Timer Model og et Arbejde som det gaar daarlig med og Udstillingen for Døren og det at skulle hænge op og saa Modeller som narre En og Jul. Lange der lakon

BREV TIL: Wilhjelm, Johannes Martin Fasting; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1895-06-18)
K. Z. til J. Wilhjelm i Italien. Rønne 1895 18/6 : .... Mig synes ogsaa at der er mange Veje at gaa mod Maalet, og Reliefstil og Strenghed kan være udmærket, men den udelukker ikke at meget Andet har sin Berettigelse. Mig forekommer det Perso

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Helsted, Axel Theofilus; (1895-10-24)
Fra Axel Helsted til K. Z. Kjbhvn. 1895 24/10 : Kjære Z. Idag har jeg faaet saadan Lyst at skrive Dig et Par Ord til og takke Dig for den Aften, jeg tilbragte hos Dig igaar. Dine Yttringer og Din Tale har opfrisket hos mig Dig selv, som Du er,

BREV TIL: Zahrtmann, Carl Vilhelm; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1895-10-26)
K. Z. til Faderen . Kjbhvn. 1895 26/10 : ... Det er svært saalænge denne Sygelighed skal staa paa, men slut Jer til mig i Haabet om, at jeg maa kunne naa frem til at glæde mig over at arbejde. Det var saa godt at være paa Bornholm, jeg var saa glad over, at J

BREV TIL: Rohde, Johan Gudmann; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1895-12-08)
K. Z. OPHOLDT SIG FRA MAJ TIL OKTOBER I RØNNE. K. Z. til Joh. Rohde i Italien. Kjbhvn. Amaliegade 14 , 1895 8/12 : .... Ja De kan sagtens som er dernede. Bliv der bare længe for Deres egen Skyld. Her kan jeg daarlig undvære Dem, for jeg er s

BREV TIL: Wilhjelm, Johannes Martin Fasting; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1896-01-01)
K. Z. til J. Wilhjelm i Italien. Kjbhvn . Nyaarsdag 1896 : .... Der er i Deres Brev en Passus, der generer mig lidt. Det er at De siger, at De gør Alt forat komme bort fra min Malemaade. Jeg synes at De snarere skulde sige som jeg, skidt med Maaden, det gæld

BREV TIL: Zahrtmann, Carl Vilhelm; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1896-01-24)
K. Z. til Faderen . Amaliegade 14 , 1896 24/1 : ... Tænker at skulle følges til Italien med en af mine Elever, Poul Christiansen, den ældste og braveste .... og han holder af mig. Han har erklæret, at han kun kunde rejse, hvis han kunde følge med mig; jeg føler det, som har j

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Carl Vilhelm; (1896-02-24)
Fra Faderen til M. K. Z. Rønne 1896 24/2 : Tak for Telegrammet, – med bankende Hjerte aabnede jeg det, saa spændt jeg havde gaaet hele Dagen, – ja, hvor det lettede at see 22000. Fra Elisabeth have vi faaet, at K. Z. vilde have været tilfreds

BREV TIL: Larsen, Johannes; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1896-03-12)
K. Z. til Maleren Johannes Larsen . Amaliegade 14 , 1896 12/3 : .... Der er dog en Ting, jeg stadig vil hævde og det er at jeg altid drages af personlig Følelse og nødig vil være abstrakt i Anskuelser. Dette vil jeg gerne indprænte som i Maling: forbind Lysene. Hvad Schou, Lü

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1896-03-20)
K. Z. til Moderen . Kjbhvn. 1896 20/3 : ...Det er en stor Fordel at have Nogen med Christiansen, for lige-saa udmærket han er fra Characterens Side, ligesaa tung er han i Vendingen.... Ligge vi stille og male, er han udmærket.... Hos Grev Frijses har jeg det s

BREV TIL: Lindegaard, Jacob; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1896-06-11)
MIDT I APRIL REJSTE K. Z. TIL ITALIEN. HANS REJSESELSKAB VAR MALERNE POUL CHRISTIANSEN, SIGURD WANDEL OG FRØKNERNE SKEEL OG ERICA ERICHSEN. K. Z. til Dr. J. Lindegaard i Hørsholm. La marina di Pisa 1896 11/6 : ...I Carrara

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Wandel, Sigurd; (1896-10-27)
Fra Maleren Sigurd Wandel til K. Z. Dresden 1896 27/70 : Af Deres Brev til Moder saa jeg, at De gerne ønskede, at jeg blev paa Skolen ; og ligeledes forsøgte Christiansen at overtale mig til at blive. Men saaledes som jeg nu staar med Deres Do

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1896-11-14)
K. Z. til Moderen . Amaliegade 14 , 1896 14/11 : Det er rent galt, at Dagene gaa, uden at jeg faar skrevet Jer til. Men Grunden er kun god, jeg kan fuldtud arbejde og nyder Velsignelsen deraf i fulde Drag. Der har været Tider, hvor jeg var ved at fortvivle over, hvor lang Tid

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1897-05-19)
K. Z. REJSTE MAJ 1897 MED SIN ELEV AAGE BERTELSEN OVER FLORENZ, MED LÆNGERE OPHOLD TIL SIENA. K. Z. til Moderen . Florenz 1897 19/5 : ... Her er Bertelsen, Anchers, Karl Madsens, Bindesbøll og Frk. Koch. – Wilhjelms og Holsøes bo i Fiesole. –

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Carl Vilhelm; (1897-08-05)
Fra Faderen til M. K. Z. i Kjbhvn. Rønne 1897 5/8 : ... Ogsaa havde vi Brev fra Kristian, der har det godt i Siena, hvor Bertelsen og han arbejder i Domkirken: »Jeg er snart Ven med alle 40 Præster; forleden spurgte de, hvor koldt der var pa

BREV TIL: Rohde, Johan Gudmann; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1897-09-08)
K. Z. til Joh. Rohde . Siena 1897 8/9 : ... Bertelsen, som jeg rejste med, en af mine Elever, ... rejste hjem den 22de Avg. efterat vi havde rejst fra 4de Maj og været Halvparten af Tiden i Florenz, Halvparten her, forøvrig i Verona, Modena, Pisa. Han saa en D

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Carl Vilhelm; (1897-12-27)
30. SEPTEMBER REJSTE K. Z. MED OPHOLD I NERVI HJEM OVER STUTTGART-HANNOVER. Fra Faderen til M. K. Z. i Kjbhvn. Renne 1897 27/12 : ... Det har været en rigtig Svir for Moder og mig at vi kunde have Kristian hos os i denne Juletid. Hvor gjor

BREV TIL: Zahrtmann, Carl Vilhelm; Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1898-02-19)
K. Z. til Forældrene . Amaliegade 14 , 1898 19/2 : ... Havde sidst søgt Peder [Broderen Boghandler P. Z.] 6. Febr. om Aftenen og truffet ham paa en Knejpe, livlig, spøgende og i Bedring.... Idag Morges Kl. 10 søgte jeg ham igen, fandt ham siddende i Bogladen, læsende Politike

BREV TIL: Wold-Torne, Oluf ; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1898-04-05)
K. Z. til Norsk Maler Oluf Wold-Tome . Amaliegade 14 , 1898 5/4 : .... Jeg arbejder med et Portræt. Det interesserer mig i høj Grad, men jeg har næsten aldrig malt i Legemstørrelse før, saa jeg er bange forat knække Halsen ... men dog er det dejligt at fare. Det er Profes-sor

BREV TIL: Zahrtmann, Carl Vilhelm; Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1898-06-19/1898-07-14)
K. Z. til Forældrene . Kjbhvn. 1898 19/6 og 14/7 : .... Skærmen kommen og opstillet. Engelsted genkendte strax i den helt Brune Pellegro Casella, »han er min Ven, Krumningen paa Næsen er truffet paa en Prik«. Den grønne smukkeste troede han hed Silvio.... Male

BREV TIL: Zahrtmann, Carl Vilhelm; Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1898-10-29)
K. Z. til Forældrene . Kjbhvn. 1898 29/10 : ... Det gaar bedre med Arbejdet end i mange Tider, og det er vel næsten ensbetydende med, at ogsaa Helbreden er meget god. Jeg har i den sidste Tid haft mere Model end i mange Aar, for det kribler i mig, naar det ga

BREV TIL: Zahrtmann, Carl Vilhelm; Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1899-02-16/1899-03-28)
K. Z. til Forældrene . Amaliegade 14 , 1899 16/2 og 28/3 : ... Jeg har meget travlt, slaas for at komme igennem med »Johanne den Gale«. Jeg har idag forsølvet mit Vandfad og fyldt det med Appelsiner, det ser meget smukt ud. Siger nu Nej til Indbydelser indtil 25/3. Nu er det

BREV TIL: Wold-Torne, Oluf; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1899-05-01)
K. Z. til Oluf Wold-Torne . Amaliegade 14 , 1899 1/5 : ... De spørger om Werenskiold [han var Gjæst i den Frie 1899]. Der er et godt, udmærket godt Portræt af Kitty Kielland, et smukt Knæstykke af Grieg.... Begge Billeder er gode, men i intet af dem er der Noget af den vinged

BREV TIL: Bertelsen, Aage; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1899-05-10)
K. Z. til Maleren Aage Bertelsen . Kjbhvn. 1899 10/5 : ... Jo, mit Billede har forandret sig paa Grund af Dem. De sagde at det udtrykte Modersorg. Nu forestiller det Erik Menveds Dronning der sørger ved sit trettende Barns Død. Jeg har den guldkronede etaars P

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Zahrtmann, Carl Vilhelm; (1899-06-16)
Fra Faderen til K. Z. i Kjbhvn. Rønne 1899 16/6 : ... I denne Uge have Forholdene føjet sig gunstigere, og jeg vil derfor benytte dem til at takke Dig, min kære Kristian, for Dit kærlige Besøg hos os. I flere Dage har jeg nu kunnet glæde mig

BREV TIL: Bertelsen, Aage; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1899-10-23)
K. Z. til Aage Bertelsen . Kjbhvn. 1899 23/10 : ... Onsagers Brev var ogsaa særdeles vakkert. [Norsk Elev.] Han er ogsaa paa Skolen, har dog ikke besøgt mig. Jeg lider ham godt og han arbejder baade stærkt og mig synes godt. Barnligt, beskedent, ærligt og stil

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Zahrtmann, Laura; (1900-03-10/1900-03-16)
Fra Moderen til K. Z. i Kjbhvn. Rønne 1900 10/3 og 16/3 : [Taknemmelig for hans Indbydelse til Italien.] ... Efter lang Prøve paa at dette dog muligt kunde tages med nu i mit Livs Aften, er Resultatet, at jeg bestemt maa nægte mig denne stor

BREV TIL: Madsen, Karl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1900-06-16)
K. Z. FORLOD KJØBENHAVN 4. MAJ 1900. I VERONA MØDTE HAN R. FIBIGER OG TH. MOGENSEN OG REJSTE MED DISSE TO ELEVER TIL PORTOFINO. K. Z. til Karl Madsen . Portofino 1900 19/6 : ... Jeg gaar her og laborerer med et Billede; jeg havde tænkt paa n

BREV TIL: Bertelsen, Aage; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1900-07-26)
K. Z. til Aage Bertelsen . Civita d’Antino 1900 26/7 : ... Mogensen og Fibiger supplerer hinanden brillant. Jeg tænker vi blive her til Udgangen af Avgust. Jeg skal 1. Septbr. være i Portofino. Jeg er virkelig i Lag med at male et Billed af Kejserinde Friederi

BREV TIL: Danneskiold-Samsøe, Wanda; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1900-08-08)
K. Z. til Cousinen GrevindeWanda Danneskiold-Samsøe . Civita d’Antino 1900 8/8 : .... Jeg har travlt med mit Kejserbilled. Jeg vilde egenlig gjerne vide nogle Ting om ham, som Du mulig med Nemhed kunde skaffe mig at vide, hvis Du ser Princessen af Wales. Først

BREV TIL: Krøyer, Peder Severin; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1900-08-11)
K. Z. til P. S. Krøyer . Civita d’Antino 1900 11/8 : Iaftes kom der Brev baade fra min Moder og fra Overretssagfører Hartmann, der begge meldte os, at Du helbredet var vendt tilbage fra Hospitalet og skulde tilbringe Somren paa Skagen.... Cerronis blev meget g

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1900-09-09)
K. Z. til Moderen . Portofino 1900 9/9 : Afrejst fra Civita 6. Sept. – Vil lægge Hjemvejen over Berlin hvor jeg skal have Buster af Kejserparret. Jeg glæder mig til at arbejde med det Billed her Desuden maler jeg videre paa mit Frokostbord

BREV TIL: Danneskiold-Samsøe, Wanda; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1900-09-13)
K. Z. til Cousinen Grevinde Wanda Danneskiold-Samsøe . Portofino 1900 13/9 : ... Lirifloden gør Grændsen mellem det gamle Italien og saa Storgrækenland. Grækernes gamle Civilisation lever i Folket og man behøver blot at være en Uge i Civita forat se Beviser. D

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1900-12-05/1900-12-31)
K. Z. FORLOD PORTOFINO 15. OKT. OG VAR I KJØBENHAVN 21. OKT. 1900. K. Z. til Moderen . Amaliegade 14 , 1900 5/12, 31/12 : ... Siden 27. Nov. har jeg malt paa Leonora Christinas Død, det foregaar ved tændt Lys.... Stadig to Modeller, arbejder med Kraft. [Bill

BREV TIL: Bertelsen, Aage; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1900-12-28)
K. Z. til Aage Bertelsen . Amaliegade , 1900 28/12 : ...Jeg glæder mig til at se Dem her, men det der egentlig betager mig i Deres Brev er, at De tænker paa at studere i Paris. Jeg er saa bange for at den Bertelsen vi kende skal blive der og vi faa en uden-vælsk som ingenlund

BREV TIL: Wold-Torne, Oluf; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1900-12-28)
K. Z. til Oluf Wold-Torne . Amaliegade 14 , 1900 28/12 : ... Man føler sig ældre og mere paa den sidste Halvpart af Livet naar Ens Fader dør. Deres var vel endnu noget ung, da min Fader døde iforfjor var han næsten 89, saa jeg kunde ikke ønske han skulde leve længere, men sid

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Madsen, Karl; (1900-12-31)
Fra Karl Madsen til K. Z. Kjbhvn. 1900 31/12 : ... Du hører til de faa, der som Epiktet og som Din Heltinde for-staar at tage Livet og Menneskene ved den liderlige Hanck, derfor er det altid en Glæde at se Dig, en Glæde at mindes Dig. Tak for

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1901-02-08)
K. Z. til Moderen . Kjbhvn. 1901 8/2 : Hos Haslunds var forleden mange for mig kære Mennesker samlede.... Igaar Middag hos Fru Iversen, idag hos Generalinde Brun, imorgen til Stiftsprovstinde Paulli. Paa Søndag vældig Middag hos Alf. Benzons Gaar rundt at se p

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1901-03-04/1901-03-11)
K. Z. til Moderen . Kjbhvn. 1901 4/3 og 11/3 : ... Grev Reventlow har travlt med en Frise, vore atten Konger tilhest (Christoffer af Bayern til Christian IX). Frisen kan mulig bruges som Dekoration af den vældige Festsal paa Raadhuset.... Nu presser jeg paa Re

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1901-03/1901-04)
K. Z. til Moderen . Kjbhvn. 1901. Marts-April : ... 18/3 med Damper til Aarhus, træffer der Karl Madsen, vi tage Billeder ud til Raadhusudstillingen i Museet i Aarhus.... Besøgte derfra La Cour, en udmærket Maler, for hvem jeg har megen Respekt. Han tog høflig

BREV TIL: Wold-Torne, Oluf; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1901-06-15)
K. Z. FORLOD FØRST I MAJ KJØBENHAVN OG REJSTE MED DEN UNGE GREV FREDERIK FRIJS, JUELLINGE, TIL CIVITA D’ANTINO. K. Z. til Oluf Wold-Torne . Civita d’Antino 1901 15/6 : ...Hele den norske Udstilling er god og siger man, at den mangler en indt

BREV TIL: Madsen, Karl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1901-06-20)
K. Z. til Karl Madsen . Civita 1901 20/6 : ... Hjemmefra hører jeg det gaar godt med Raadhusudstillingen, det glæder mig, men jeg sidder her og skammer mig over at den gamle Del ikke er bedre. Vi burde ingen Jueler eller Lorentzener havt, men Alt, Alt af Karl

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1901-08-11)
K. Z. til Moderen . Civita d’Antino 1901 11/8 : ... Grev Fr. Frijs er et prægtigt Menneske, men behandler nok mig noget hensynsløst. Det gør nu ikke noget, naar han blot maa komme frem som Maler. Jeg tror, at hans Samliv med mig har været udmærket for ham. Har

BREV TIL: Oppermann, Carl Rudolph Theodor; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1901-08-22)
K. Z. til Th. Oppermann . Civita d’Antino 1901 22/8 : ... 2 1/2 Exemplar af Deres Afhandling om Raadhusudstillingen har jeg modtaget fra Venner. Jeg har derfor Lyst at skrive til Dem ikke blot forat takke Dem for den yderst velvillige Omtale af mig selv, men o

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1901-12-31)
FRA CIVITA D’ANTINO REJSTE K. Z. TIL PORTOFINO. SIDST I SEPTEMBER FORLOD HAN DETTE STED FOR MED GREV FRIJS, JUELLINGE, OVER MILANO-BERLIN AT VENDE TILBAGE TIL KJØBENHAVN K. Z. til Moderen . Frijsenborg 1901 31/12 : ...I København havde Mad.

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1902-02-22)
K. Z. til Moderen . Kjbhvn. 1902 22/2 : ... Afleverede Lady Macbeth 15. Febr. til Berliner-Udstillingen. [K. Z. udstillede otte Billeder i Berlin, tre i Krefeld og 16 Billeder paa den Frie Udst. i Kjbhvn.] Tager nu fat paa Marie Stuart i Fængslet Aftenen før H

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1902-05-23)
K. Z. REJSTE 25. APRIL 1902 TIL PORTOFINO MED DE UNGE MALERE OLUF HARTMANN, SOPHUS DANNESKIOLD-SAMSØE OG NORDMÆNDENE TH. ERICHSEN OG SØREN ONSAGER. K. Z. til Moderen . Portofino 1902 23/5 : Forskønnelses-Foreningen har henvendt sig til mig o

BREV TIL: Wold-Torne, Oluf; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1902-05-27)
K. Z. til Oluf Wold-Torne . Portofino 1902 27/5 : ... Onsager har noget med, at alt hvad han rører ved bliver til Skønhed, han er meget tilbageholdende, lader os Danske snakke. Siger, at det kan vi. Der er vist megen Grund til at tro, at han vil blive en prægt

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1902-05-01/1902-06-26)
K. Z. til Moderen . Portofino 1902 1/5 og 26/6 : Det er saa morsomt at se de Unge male. Nordmanden (Søren Onsager] vil gerne gøre lidt Nar ad min gammeldags og lidt fattige Male-maade, jeg svarer saa, at der intet er, der kan glæde en Lærer mere, da det er Teg

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1902-08-25)
K. Z. til Moderen . Civita d’Antino 1902 25/8 : ... Egentlig var det vel, da Jammersmindet udkom i 69, at det begyndte stærkt at gaa op for mig, hvad vi var Opdragelsen hjemmefra skyldig. Det var og er, som var i hver Linje Dit Billede tegnet, nogen ydre Lighe

BREV TIL: Christiansen, Poul Simon; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1902-09-15)
K. Z. til Poul Christiansen . Civita 1902 15/9 : Vi har talt saa ofte om Dem, jeg har ogsaa en Del Forretninger, og De maa høre herfra inden vi iovermorgen gaar til Portofino, Liguria, hvor jeg bliver til 14. Okt. og saa gaar hjem. Det er nærmest Skolen, Forre

BREV TIL: Danneskiold-Samsøe, Sophus Adam; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1902-12-01)
K. Z. ANKOM TIL KJØBENHAVN 23. OKTOBER 1902. K. Z. til Maleren Sophus Danneskiold-Samsøe . Amaliegade 14 , 1902 1/12 : [K. Z. tog hurtigt efter Hjemkomsten fat paa sit Nero-Billede og bad Danneskiold skaffe ham Fotografier fra Rom.] ... Billedet morer mig meg

BREV TIL: Madsen, Karl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1902-12-28)
K. Z. til Karl Madsen . Frijsenborg 1902 28/12 : ... Sophus Danneskiold tilbringer Julen i Civita. Se det er jeg meget glad for. Han har været brav altid men kølig overfor Menneskeheden. Han har skrevet mig til, at han er ved at faa megen Interesse for sine Me

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1903-01-26)
K. Z. til Moderen . Amaliegade 14 , 1903 26/1 : ... Model til de to Kvinder bag Nero, velgørende ovenpaa den aldeles upaalidelige og uhøflige Smedesvend. [Modellen til Nero]. Billedet færdigt i Februar. Jeg tror, det hører til mine bedste Billeder. Fire à fem Timer Model, saa

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1903-03-17)
K. Z. til Moderen . Kjbhvn. 1903 17/3 : ... Det er storartet, at mine Venner have samlet et Legat, paa 10,000 Kr. Dette er saa smukt tænkt, som vel muligt, og jeg jubler derover. – Du kan tro, at Skolen tidt har holdt Humøret oppe, det var en lykke- lig Ting,

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Stevns, Niels Larsen; (1903-03-31)
Fra Maleren Niels Larsen Stevns til K. Z. Kjbhvn. 1903 31/3 : ... Jeg er en af de elever, som har stået Dem fjernest – at vi allesammen er stemt til tak, må vel være givet. Vi har vist alle stået i personligt forhold til Dem, for De rettede ik

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Zahrtmann, Laura; (1903-03-30)
Fra Moderen til K. Z. Rønne 1903 30/3 : ... Hvor herligt, at jeg skal leve og være Vidne til denne Hæders-dag, Vidne til, hvor højt og kærligt Du omfattes af Kunstnere og Venner i alle Samfundskredse. Din utrættelige Flid og Udholdenhed bliver

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1903-04-01)
K. Z. til Moderen . Kjbhvn. 1903 1/4 : ... Dagen igaar blev til en eneste Jubel fra om Morgenen Kl. 7 1/2, da Eleverne sang deres Lærkesang saa smukt: Vi kommer vi kommer af hjertetrang idag at takke Dem kjære. Vi kommer

BREV TIL: Danneskiold-Samsøe, Sophus Adam; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1903-04-10)
K. Z. til Sophus Danneskiold-Samsøe . Rønne 1903 10/4 : ... Tak til Dem Alle. Gid De maa have det saa godt som 60aarige som jeg har det. Livet stiller sig rigt og godt for mig og Festen var storslaat og herlig. Senere, d. 6te var jeg til en til, det var Elevfo

BREV TIL: Rohde, Johan Gudmann; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1903-05-25)
K. Z. REJSTE SIDST I APRIL OVER VENEDIG TIL CIVITA. K. Z. til Joh. Rohde . Venedig 1903 25/5 : ... Naarman naarlangt frem i Livet lærer man igen atvælge mellem alle de Venner Livet har foræret En. Og Et og Andet kommer til at lyse i hele Mønst

BREV TIL: Christiansen, Poul Simon; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1903-05-26)
K. Z. til Poul Christiansen . Venedig 1903 26/5 : ... At Ministeriet har strøget af Bevillingen er vistnok kun godt for min Skole.... Ialfald tilbyder Danneskiold om nødvendigt for de første Aar at udbetale Pengene af sin Lomme. Sligt Offer virker, haaber jeg,

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1903-08-30)
K. Z. til Moderen . Civita d’Antino 1903 30/8 : ...Hjem fra at male Kl. 12, fandt Bordet smykket med Blomster, og fandt paa min Plads Dit Billede omgivet af røde Nerier.... Danneskiold kendte Dagen [Moderens Fødselsdag] fra ifjor.... Jeg var glad for Danneskio

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1903-11-09)
K. Z. VENDTE SIDST I OKTOBER HJEM TIL KJBHVN K. Z. til Moderen . Amaliegade 14 , 1903 9/11 : [Under et Ophold i Rønne fik K. Z. Lyst til at erhverve den gamle Hovedvagtsbygning for der at lave sig et Atelier.] ... Det elektriserede mig at høre om Hovedvagten.

BREV TIL: Hansen, Peter Marius; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1903-12-04)
K. Z. til Peter Hansen i Italien. Kjbhvn . 1903 4/12 : ... Imorgen Aften er jeg buden til Gaasegilde paa Skolen. Det er først 9 1/2 saa mit Legeme siger Nej men min Aand absolut ja og heldigvis kan Aanden endnu engang imellem besejre Legemet. Det er en udmær

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Werenskiold, Erik ; (1904-01-05)
Fra Maleren Erik Werenskiold til K. Z. Lysaker 1904 5/1 : ... Tak for Deres venlige brev og godt nytaar igjen. De har en mærkelig evne til at kultivere Deres elever. Det er en vakker flok Nordmænd, De har opdraget, og det er det bedste element

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Jarl, Viggo Hieronimus; (1904-04-04)
Fra Billedhugger Viggo Jarl til K. Z. 1904 4/4 : ...Jeg takker for i Deres Brev at faa Bevis for, at De paa en Maade føler Dem som en Fader for mig; disse Følelser gengældes fra min Side med en med varm Beundring blandet sønlig Hengivenhed.... K. Z.’

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1904-06-29/1904-07-27)
STORE BEDEDAGSAFTEN 1904 REJSTE K. Z. MED SIN SØSTER FRU BODIL WILHJELM OVER HAMBORG, BREMEN TIL MILANO OG VENEDIG. K. Z. til Moderen . Civita d’Antino 1904 29/6, 25/7 og 27/7 : ... Er i Civita sammen med Onsager, min Elev for en halv Snes A

BREV TIL: Jerndorff, August Andreas; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1904-08-25)
K. Z. til Aug. Jerndorff . Civita d’Antino 1904 25/8 : ... Naa, dette er egentlig ikke saa oplivende, som at Pietro Krohn sidder i Fiesole og maler et Billed. Han er energisk og har min Sandten taget sig glimrende sammen, jeg har holdt af hans Billeder fra gam

BREV TIL: Jerndorff, August Andreas; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1904-10-04)
K. Z. REJSTE SIDST I SEPT. 1904 FRA CIVITA OVER ANCONA, FIUME TIL PEST. DERFRA OVER WIEN-DRESDEN HJEM OG KOM TIL KJØBENHAVN 23. OKTOBER. K. Z. til Aug. Jerndorff . Fiume 1904 4/10 : ... Hjertelig Tak for Alt hvad J skriver – saa kærligt, saa

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1904-11-26)
K. Z. til Moderen . Kjbhvn. 1904 26/11 : ... Vil være paa Bornholm til Juledags Aften og tager tredje Juledag til Frijsenborg. Ser til Skolen anden Juledag, hvor de mange Nordmænd arbejde Julen over.... laften til Just Paulli med Arkitekter. I Søndags hos Bodi

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1905-01-05/1905-02-07)
K. Z. til Moderen . Amaliegade 14 , 1905 5/1 og 7/2 : .... Lutter Travlhed. Har i Aften arbejdet en Maaned hos Hagemanns, til hvem jeg staar i et særdeles godt Forhold. [K. Z. malte: Et Aftenselskab i det Hagemannske Hjem. Udstillet med Titel »Titania«. Frie Udstilling 1905.

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1905-03-02/1905-03-17)
K. Z. til Moderen . Amaliegade 14 , 1905 2/3 og 17/3 : ... Fritse Frijs er dog et brillant Menneske. Jeg meldte mig til Frokost og fik en meget lang indgaaende Samtale med hende, fik sagt Alt hvad jeg havde paa Hjerte, og hun tog udmærket og betænksomt imod det.... Ogsaa med

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Winqvist, Selma; (1905-03-30)
Fra Selma Winqvist til K. Z. Kjbhvn. 1905 30/3 : ... Vi hafva många glada minnen från den dagen, då vi alla i Rom firade Deres Fødselsdag, det ena året i Croce med stor munterhet (husker De Sangen om »de bornholmske Fjelde«), det andra året vo

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Goldschmidt, Ernst Ludvig; (1905-04-19)
Fra Maleren Ernst Goldschmidt til K. Z. Kjbhvn. 1905 19/4 : ... Jeg har kun haft een lærer, som i dybeste forstand har betydet noget godt for min udvikling, og det er Dem. Hele Deres lære og exem-pel er en ansporen til fordybelse og stræben. J

BREV TIL: Christensen, H. Chr.; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1905-06-25)
K. Z. REJSTE I APRIL 1905 ATTER TIL ITALIEN. K. Z. til H. Chr. Christensen . Civita d’Antino 1905 25/6 : [Fhv. Kontorchef H. Chr. Chr. sendte i 1905 K. Z. første Udgave af Bogen: »Fortegnelse over Arbejder af Kr. Zahrtmann i Aarene 1864-1904.«

BREV TIL: Danneskiold-Samsøe, Sophus Adam; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1905-08-18)
K. Z. til S. Danneskiold-Samsøe . Civita d’Antino 1905 18/8 : ...De siger jo at De altid har opdraget Dem selv, jeg synes De har gjort det godt, men saa maa De vel ogsaa være glad ved at blive gjort opmærksom paa, hvorledes jeg ser Sagen. Paa Skolen regner jeg

BREV TIL: Haslund, Frederikke; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1905-10-04)
K. Z. til Professor, Dr. Alex. Haslunds Hustru . La marina di Pisa 1905 4/10 : Kære Frue! jeg hører fra Moder at De er kommet hjem med Alex syg og at han ligger lidende paa Hospitalet. Det gør mig meget ondt at høre. Jeg kan ikke selv komme at se til ham, fik

BREV TIL: Wandel, Sigurd; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1905-10-10)
K. Z. til Sigurd Wandel . La marina di Pisa 1905 10/10 : Kære Wandel, De maa ikke tro andet, end at jeg ofte tænker paa Dem og glæder mig over hvor godt det gaar Dem som Maler, hvor store Opgaver De indlader Dem paa og hvorledes De aarlig gør gode Skridt frema

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1905-12-20)
K. Z. til Moderen . Kjbhvn. 1905 20/12 : ...Jeg faar Juleaften fem Elever, først hos Fugmann Kl. 5 til Grød, Gaas og Æbleskiver og saa herop til Vin og Julegodt. Jeg forærer dem nogle af de dyreste Farver, Noget det altid er svært selv at sørge for....

BREV TIL: Bertelsen, Aage; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1905-12-29)
K. Z. til Aage Bertelsen . Frijsenborg 1905 29/12 : ...Jeg er overmaade glad ved at høre, De skal til Grønland, antager at det er godt for Dem i alle Maader. Jeg ved ikke om jeg ikke i Deres Alder langt foretrak Troperne for Grønland, men som jeg nu er synes j

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1906-01-01)
K. Z. til Moderen . Amaliegade 14 , 1906 : ... Kom fra Frijsenborg hertil Kl. 8,23 og alt Kl. 9 havde jeg Model, til Kl. 3 1/4. Jeg kommer altid godt ud af det med Unge, og dog faar jeg dem Et og Andet sagt. Den ældste af Sehestederne sagde til mig (paa Rejsen fra Frijsenborg

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1906-04-29/1906-05-19)
SENT I APRIL REJSTE K. Z. SAMMEN MED SIN COUSINE GREVINDE WANDA DANNESKIOLD-SAMSØE TIL ITALIEN. K. Z. til Moderen . Lido , Venedig , 1906 29/4 : ...Wanda har det godt, tager daglig varme Søbade, maler Størstedelen af Dagen.... 19/5 ...Wanda rejste 18/5. [Om

BREV TIL: Bertelsen, Aage; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1906-05-28)
K. Z. til Aage Bertelsen . Venedig 1906 28/5 : [Afskedsbrev før Bertelsens Afrejse med Danmarks-Expeditionen.] ... De staar ved et stort Vendepunkt i Livet vist netop i den rette Alder – jeg tror paa at dette store Opgør med Livet, som absolut maa komme frem m

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Holbø, Kristen; (1906-06-27)
Fra Maleren Kristen Holbø til K. Z. Volterra 1906 27/6 : ... En kan trænge at bli tat ordentlig i kraven af Dem engang imellem og rystet, saa makeligheten, likeglatheten og den overfladiske rutine forsvinder, og man lærer at se skjønheten i de

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1906-07-16)
K. Z. til Moderen . Civita d’Antino 1906 16/7 : ... Frøken Simesen kommen, overordentlig livlig og behagelig. Kom her igaar til Fest med Folkedans, hvor Frk. Marie Henriques dansede med 8/8: ... Jeg har haft den store Sorg at Jerndorff er død. Det er igen en a

BREV TIL: Jerndorff, Betty Marie Charlotte Vilhelmine; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1906-07-31)
K. Z. til Aug. Jerndorffs Enke . Civita 1906 31/7 : Kære Fru Jerndorff. Ja, det var et meget svært Budskab Deres Brev bragte og mit Hjerte gør ondt i mig. Vi har været Venner gennem Livet fra 1865 til nu, altid fuldtud i Harmoni, aldrig en eneste skur- rende L

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1906-08-26)
K. Z. til Moderen . Civita d’Antino 1906 26/8 : ... Besøg af Underpræfekten fra Avezzano med alle tre Ferranter, Skolelærer, Advokaten fra Civitella. Han var ung, smuk, spirituel. Da han havde set mine Billeder godt igennem, gav han mig glat Lag. Den barbarisk

BREV TIL: Christensen, H. Chr.; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1906-10-07)
EFTER ET SEPTEMBEROPHOLD I AMALFI VAR K. Z. ATTER HJEMME TIL SÆDVANLIG TID I OKTOBER. K. Z. til H. Chr. Christensen . Kjbhvn. 1906 7/10 : Jeg har faaet stærk Lyst til at male en Susanne, der staar paa Hovedet i Badet. Akademierne har misbrugt

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1906-10-07)
K. Z. til Moderen . Kjbhvn. 1906 7/10 : ... Jeg har to Billeder for, Susanne i Badet og Den fortabte Søns Hjemkomst med to unge Klowner eller Slangemennesker til Modeller.... [Modellen til Alkibiades og Susanne var en Artist Barley (Petersen), der i 1907 var M

BREV TIL: Christensen, H. Chr.; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1907-01-16)
K. Z. til H. Chr. Christensen . Kjbhvn. 1907 16/1 : ... Sokrates og Alkibiades er ingenlunde færdigt, jeg ved ikke hvad der kommer ud deraf. – Jeg vil gerne have det i Deres Samling, og lover Dem, hvis De vil have det, baade at jeg ikke skal sælge det uden at

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1907-02-19)
FEBRUAR-MARTS 1907 AFHOLDT KUNSTFORENINGEN EN RETROSPEKTIV UDSTILLING AF K. Z.’S ARBEJDER. K. Z. til Moderen . Kjbhvn. 1907 19/2 : ... Det er skrækkelig mange af mine Venner, der dø nu ; Axel Helsted var et herligt Menneske og Ven, kan Du hus

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Jensen, Johannes Vilhelm; (1907-02-28)
Fra Johannes V. Jensen til K. Z. Kjbhvn. 1907 28/2 : ... I Gaar gik jeg ud igen efter Sygdom, og min første Gang var ned til Kunstforeningen og se Deres Udstilling. – Farver! Det var mig en stor Glæde at se Originalen: Chr. II og Sigbrit; en l

BREV TIL: Hansen, Peter Marius; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1907-05-19)
SIDST I APRIL DROG K. Z. TIL ITALIEN LEDSAGET AF SIN ELEV MALEREN EDV WEIE. K. Z. til Peter Hansen . Amalfi 1907 19/5 : .... Jeg har nu lært meget af Hentze, har tidt nydt hans Billeder ogsaa i Ensomhed, naar jeg bagefter har tænkt paa dem. D

BREV TIL: Neiiendam, Valdemar Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1907-05-27)
K. Z. til Maleren Vald . Neiiendam. Amalfi 1907 27/5 : ... De Onskabsfuldheder mellem Karl Madsen og Slott-Møllerne er skadelige for hele vor Stand. Det sidste Slott-Møller skrev om den gamle Onkel, er jo saa ... som vel muligt. Der voxer kun

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1907-05-31)
K. Z. til Broderen M. K.Z. Amalfi 1907 31/5 : ... Du skal have Tak, fordi Du tager mig i Forsvar for Angreb paa mit Modelvalg. Modeller burde aldrig tale med eller omtales, naar Billedet var, som det skulde være. Jeg er enig med Dig i, hvor uti

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Hansen, Peter Marius; (1907-06-03)
Fra Peter Hansen til K. Z. Kjbhvn. 1907 3/6 : Kære Mester og Ven! ... Striden om Hentze nu endt.... Jeg kommer her til at tænke paa Dig og Dit Forhold til Dine adelige Venner, fordi jeg selv har hørt til de utaalmodige og vist ogsaa bebrejdet

BREV TIL: Holbø, Kristen; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1907-06-04)
K. Z. til Maleren Kristen Holbø . Amalfi 1907 4/6 : ... Endnu i Vinter har jeg Skolen, saa tror jeg nok at jeg opgiver den, da jeg føler, at jeg ikke mere har tilstrækkelig Kraft til at gøre Nytte, har ingen Indflydelse paa de enkelte Elever. – De er vel glad

BREV TIL: Danneskiold-Samsøe, Sophus Adam; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1907-07-11)
K. Z. til Sophus Danneskiold-Samsøe . Civita d’Antino 1907 11/7 : .... Jeg mener nu, at De har valgt det Rette ved at slutte Dem saa stærkt til Isakson. Selv om han, som De skriver, har en Tid, hvor han ikke staar paa Højden af sig selv, er han altid en ualmin

BREV TIL: Neiiendam, Valdemar Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1907-07-29)
K. Z. til Vald . Neiiendam. Civita d’Antino 1907 29/7 : .... Jeg maa nu resignere Noget, men saa har jeg saamænd nydt Livet af fulde Skaaler og med megen Ungdom. For Tiden er Wandel den af mine Elever, der interesserer mig mest, af yngre er Da

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1907-08-20/1907-08-30)
K. Z. til Moderen . Civita d’Antino 1907 20/8 og 30/8 : ... Weie er rejst hjem; jeg syntes ikke om det, men her er blevet livligere ved Maaltiderne. Roos og endnu en ung Maler Ejnar Nielsen er her endnu. Paa Skolen voldte han mig Kvaler, men han er en udmærket

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1907-11-26)
K. Z. FORLOD VENEDIG 29. SEPT. OG KOM TIL KJBHVN. 3. OKT. K. Z. til Moderen . Amaliegade 14 , 1907 26/11 : ... Megen Selskabelighed. Hos Bissens med Börjesons. Igaar hos Fru Hanne Benzon med Bjørnstjerne Bjørnson. Han siger nu ustraffet alt hvad han vil, men

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1907-12-01)
K. Z. til Broderen M. K. Z. Kjbhvn. 1907 1/12 : Underligt er det, som man faar meget at høre, naar man er beskæftiget med et saadant Arbejde [Dronning Christina]. Jeg tror, at selve Indtrykket først former sig færdigt et lille Aar efter, og je

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Wold-Torne, Oluf; (1908-01-04)
Fra Oluf Wold-Torne til K. Z. 1908 4/1 : ... Ja, kjære mester, De har git mig grundpiller, som står, og git mig en skjønhedsglæde så stor at – jeg aldrig næsten kan se noget så vakkert som selve naturen, det måtte da være græsk kunst....

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1908-01-25)
K. Z. til Broderen M. K. Z. Kjbhvn. 1908 25/1 : ... Jeg sidder her og er ked over, at Staten ikke begravede Holger Drachmann, det vilde være sket i Italien, hvor man villigt griber hver Lejlighed, der kan forbinde Statens enkelte Individer, og

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Syberg, Fritz; (1908-03-30)
Fra Frits Syberg til K. Z. 1908 30/3 : ... De er stadig stærkere og yngre af Sind, end de af Deres Elever, som jeg kender. Der er ingen Mennesker, jeg har følt mig beskæmmet af saa ofte og saa dybt, som af Dem. De skrev for mange Aar siden til mig, at »Venskab

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1908-05-10/1908-06-10)
SIDST I APRIL REJSTE K. Z. TIL FRANKRIG. K. Z. til Broderen M. K. Z. Lyon 1908 10/5 og 10/6 : ... Det er mageløst at rejse, og opleve Franskmænd. Her har jeg nærmest dyrket Musæerne, der er meget righoldige, og man mærker, man

BREV TIL: Danneskiold-Samsøe, Wanda; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1908-05-14)
K. Z. til Cousinen Grevinde Wanda Danneskiold-Samsøe . Montpellier 1908 14/5 : ...Jeg har været i Lyon, Avignon, Nîmes og nu er jeg her. Imorgen paa mit Bestemmelsessted Banyuls sur mer, hvor jeg vil være og male. Det er morsomt hvor man mærker at disse Sydfra

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1908-07-17)
K. Z. til Moderen . Banyuls sur mer 1908 17/7 : ...Idag lægger jeg sidste Haand paa mine Billeder her.... Herfra Tirsdag med Jernbane, saa ni Timer paa Kuskebukken med sex Heste for op i Pyrenæerne. Indom i en spansk By og saa op til Escaldes, Pyrénées orienta

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1908-08-19)
K. Z. til Broderen M. K. Z. Aux Escaldes 1908 19/8 : ... Bruger den vældige Svovlkilde paa 42°, den er overordentligt velgørende, hver Dag, og det Kvarter før Frokosten er Døgnets bedste.... Den comfortable nye Badeanstalt er nogenlunde fornemt

BREV TIL: Wandel, Sigurd; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1908-08-25)
K. Z. til Sigurd Wandel . Aux Escaldes 1908 25/8 : ...Jeg kommer til Dem med en Bøn. De træffer sagtens Bertelsen i disse Dage, hvis De da ikke er altfor langt af Led, og jeg vilde overordentligt gerne høre fra Dem, hvorledes De finder at Turen har udviklet ha

BREV TIL: Lindegaard, Jacob; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1908-08-28)
K. Z. til Dr. J. Lindegaard . Aux Escaldes 1908 28/8 : ... Du bliver vist forundret over at se Brev fra mig, men Du har saa prægtig Evne til at finde en belejlig Stund til i Slaabrok og med Benene oppe, til at læse dette, der egenligt kun er en Bøn til Dig. –

BREV TIL: Neiiendam, Valdemar Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1908-12-24)
FØRST I SEPTEMBER BEGYNDTE K. Z. HJEMREJSEN MED ET OPHOLD I PARIS. K. Z. til Vald . Neiiendam. Frijsenborg 1908 24/12 : ... Jeg var nede paa Apotheket. Ove Rahbek laborerede, kogte Filtrer, og da han lever mest i henfarne Tid

BREV TIL: Holbø, Kristen; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1908-12-29)
K. Z. til Kristen Holbø . Amaliegade 14 , 1908 29/12 : ... Det glæder mig altid at se, naar mine gamle Elever er glade for Livet. Jeg burde maaske tænke mest paa deres Kunst. Men det gaar hermed som med Pengene af mit Legat, jeg burde give dem efter Kunstnerdygtighed, og Live

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1909-03-25)
K. Z. til Moderen . Amaliegade 14 , 1909 25/3 : ...Har arbejdet uafbrudt med Statuetten sidenjeg var hjemme sidst i December, men maa dog holde den tilbage fra Udstillingen. Strax lettet, senere gnaven, nu falden til Ro....

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1909-06-23)
K. Z. REJSTE SOM SÆDVANLIGT MIDT I APRIL. SAMMEN MED DEN UNGE DANIEL HVIDT DROG HAN TIL AMALFI. K. Z. til Broderen M. K. Z. Civita d’Anlino 1909 23/6 : ... Her er vi kun tre. Min Ven afdøde Vald. Hvidts ældste Søn Daniel, der

BREV TIL: Nyrup, Martin; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1909-07-07)
K. Z. til Arkitekten, Prof. M. Nyrop . Civita d’Antino 1909 7/7 : De og Deres Familie maa have en lille Hilsen herfra. Dagligt glæder jeg mig over Deres Virksomhed heroppe, og da jeg vel er den her, der har den største Glæde deraf, staar det ogsaa nærmest mig

BREV TIL: Haslund, Frederikke; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1909-07-12)
K. Z. til Alex. Haslunds Enke . Civita d’Antino 1909 12/7 : ... Jeg synes desuden som om vi glide lidt fra hinanden, og det gør mig ondt. Det er vistnok min Skyld, jeg kommer saa sjeldent af mig selv noget Sted og saa Mange af mine Jevnaldrende dø og det er ov

BREV TIL: Bertelsen, Aage; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1909-07-30)
K. Z. til Aage Bertelsen . Civita d’Antino 1909 30/7 : ... Bliv nu en god Ægtemand, som De var Elev og Ven og som Traditionen fra Deres Hjem paalægger Dem det. Jeg vilde gerne se den glade sympathiske Kres som omgiver Dem den 3die og det skal være mig kært at

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1909-08-12)
K. Z. til Broderen M. K. Z. Civita d’Antino 1909 12/8 : Moders Sygdom kom mig noget overraskende.... Moders mange Breve har hele Tiden været muntre, hun har talt om sine Kræfter, og at vi nok saas igen til Efteraaret. Om Moder vil se mig, er je

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Zahrtmann, Mads Kofoed; (1909-08-18)
Fra Broderen M. K. Z. til K. Z. Rønne 1909 18/8 : .... Moder modtog mig Mandag Morgen 16/8 »for at lukke hendes Øjne«.... Var om Aftenen helt ovenpaa, fortalte mig Masser af Rønne Historier og spurgte mig om Lov til at komme oven Senge næste D

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1909-10-19)
K. Z. til Moderen . Brahetrolleborg 1909 19/10 : ... I Fyen har jeg aldrig før været, det mildt bølgende Land, som saa mange af mine Elever har malt..... Amaliegade 14, 1/11: .... Paa Trolleborg viste Grev Reventlow mig et Billede af Sofie Magdalene. Lysten va

BREV TIL: Madsen, Karl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1910-01-07)
K. Z. til Karl Madsen . Amaliegade 14 , 1910 7/1 : ... Jeg kommer i dette Øjeblik oppe fra Winkel og Magnussen, har set Birkholms Udstilling, er begejstret. Det er ikke de mindre Sager, dem kunde Andre – jeg mener jeg – maaske ogsaa gøre, men det er de større psykologiske Tin

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1910-01-17)
K. Z. til Moderen . Kjbhvn. 1910 17/1 : .... Min udmærket elskværdige Elev Oluf Hartmann døde igaar Morges. Han var vor eneste humoristiske Maler. Var en Sommer med mig i Civita.... Middag hos Martin Henriques, 84 Aar; Verten udbragte Din Skaal, ... han gjorde

BREV TIL: Christensen, H. Chr.; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1910-01-28)
K. Z. til H. Chr. Christensen . Amaliegade 14 , 1910 28/1 : ...Oluf Hartmann synes at have efterladt sig en særdeles god Samling af Skitser, Haandtegninger og Raderinger. Det har været med stor Beundring at jeg har gennemgaat en Del deraf. Han minder om Rembrandt, Goya og Leo

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1910-03-16/1910-04-08)
K. Z. til Moderen . Kjbhvn. 1910 16/3 og 8/4 : ... Alle Billeder indleverede til Udstillingen, imorgen gaar ogsaa Statuetten derud.... Oluf Hartmanns Moder har foræret mig hans meget smukke Skitse af Patrokles.... Meget paa Farten – noget træt, vil dog strax t

BREV TIL: Henriques, Marie; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1910-03-16)
K. Z. til Malerinden Frk. Marie Henriques i Athen. Amaliegade 14 , 1910 16/3 : ... Aarene til egenlig Brevskrivning er forbi, dog ikke for at glæde sig over Breve fra Ens Venner, især naar de sige at Vennerne er tilfredse, og jeg ventede nu ogsaa en Panegyri

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Trulson, Anders; (1910-04-22)
Fra Maleren Anders Trulson til K. Z. Lund 1910 22/4 : ... Tack för de trefliga stunder, som jag tillbrakte hoss Eder. – Eder hr. Zahrtmann har jag personligen att tacka för så oändligt mycket som Ni har varit för mig under en tid, då jag var n

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1910-04-25)
K. Z. til Moderen . Kjbhvn. 1910 25/4 : ... Skitsen til »Dina« solgt til Hotelejer Christensen, en flink Idealist, Ven af en Del af mine Elever.... 5/5 fra Kbhvn. til Padua. Jeg synes ikke mere, at det er saa morsomt at lave til at rejse, men er jeg først paa

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1910-05-21/1910-06-04)
FØRST I MAJ REJSTE K. Z. TIL PADUA HVOR HAN MALTE TRE BILLEDER. TOG DERFRA TIL CIVITA D’ANTINO HVOR VALD. NEIIENDAM VAR HANS GJÆST I JULI. K. Z. til Broderen M. K. Z. Padua 1910 21/5 og 4/6 : ...Det er netop fordi jeg føler m

BREV TIL: Nyrup, Martin; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1910-06-09)
K. Z. til Arkitekt, Prof. M. Nyrop . Padua 1910 9/6 : ... De maa tillade mig at sende Dem min Tak, for hvad De skrev i Berlingske i den m.ske Sag. Det var en Mand, der talte. – Jeg modtog det sent iaftes med noget Avisudklip, læste det, da jeg var kommen iseng

BREV TIL: Hansen, Peter Marius; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1910-07-15)
K. Z. til Peter Hansen . Civita 1910 15/7 : Tak for Dit vægtige Brev igaar, som det i høj Grad glædede mig at modtage og læse. Jeg anede, til jeg fik det, ikke at Faaborg Musæum var aabnet, og saa var Telegrammet saare ubegribeligt. Jeg er umaade-ligt glad ove

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1910-07-29)
K. Z. til Broderen M. K. Z. Civita 1910 29/7 : ... Ene siden Neiiendams Afrejse 20/7. Har fat i »Julemorgen«, en Kopi paa en Maade efter et hensmuldrende Billede fra 1744. Det er slet, men utrolig komisk i Parykstil og Donatorerne »de Højadelig

BREV TIL: Neiiendam, Valdemar Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1910-08-25)
K. Z. til Vald . Neiiendam. Civita 1910 25/8 : ... Striden mellem N.V. Dorph og Goldschmidt piner mig. Det er trist, at et Kunstblad ikke kan komme frem blandt os eller blandt Jer Unge, som nu bør regere. At De maa trække Dem tilbage og siger,

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1910-12-20)
DEN 9. SEPTEMBER REJSTE K. Z. TIL MARINAN for BADENES SKYLD. VAR PAA BORNHOLM FØRST I OKTOBER. K. Z. til Moderen . Kjbhvn. 1910 20/12 : ... Ja Gud bedre for uredelig Tid vi leve i. Jeg saa et Billede idag af Albertis Indgang i Tugthuset, hvid

BREV TIL: Syberg, Fritz; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1910-12-30)
K. Z. til Frits Syberg i Pisa. Amaliegade 14 , 1910 30/12 : ... Det er problematisk, om jeg kan komme, men sker det bliver det vel i April. Jeg drages derimod, mod hele den italienske høje Dannelse. Har i dette Øjeblik Brev fra Ejnar Nielsen. Det ser ud som

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1911-01-21/1911-02-03)
K. Z. til Moderen . Kjbhvn. 1911 21/1 og 3/2 : ...Eromtrent færdig med Sokrates og Alkibiades. Paa Bernh. Hirschsprungs Auktion solgtes tre Billeder af mig langt over den oprindelige Pris. Et Billede fra 1878 solgtes paa min Auktion 1888 for 700 Kr., gik nu i

BREV TIL: Danneskiold-Samsøe, Wanda; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1911-03-28)
K. Z. til Cousinen Grevinde Wanda Danneskiold-Samsøe . Kjbhvn. 1911 28/3 : ... Sophus Danneskiold har iaar et Gennembrud som Maler. Den store Sanddruhed i hans Karakter slaar igennem og alle hans Venner er glade. Han har sin Moders Portræt og et stort smukt Bi

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1911-04-06/1911-07-30)
I APRIL REJSTE K. Z. ATTER TIL ITALIEN. K. Z. til Broderen M. K. Z. Kjbhvn. 1911 6/4, 8/5, 19/5 og 30/7 : ... laften til Italien med et Par Venner. De første to Maaneder: la marina di Pisa.... 8/5: ...Igaar inde til Middag hos

BREV TIL: Neiiendam, Valdemar Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1911-05-16/1911-06-21)
K. Z. tit Vald . Neiiendam. Pisa 1911 16/5 og 21/6 : ... Her leve vi herligt med hinanden, Poul Christiansen elsker at demonstrere min Dumhed og min stadige Skyden forbi Maalet, – han har sagtens Ret og jeg lærer.... Civita 21/6: Jeg maler Spi

BREV TIL: Neiiendam, Valdemar Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1911-07-03)
K.Z. til Vald . Neiiendam. Civita 1911 3/7 : [Efter Emil Poulsens Død].... Ja, Emil Poulsen, jeg kom i hans Hjem, holder af ham, hans Hustru, hans Børn.... Hun har været virkelig stor i sit Hjem, er netop af bedste Slags.... Han havde spillet

BREV TIL: Frølich, Benedicte; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1911-07-21)
K. Z. til Etatsraadinde Frølich . Civita 1911 21/7 : ... Fra den 5te til den 9de var jeg ene inde i Rom forat se Udstillingen. Det var min Hensigt at modtage Frøken Marie Henriques, da jeg vidste, hun den 6te kom fra Athen. Sligt glæder hendes Fader stærkt – h

BREV TIL: Rohde, Johan Gudmann; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1911-09-15)
K. Z. til Joh. Rohde . Civita d’Antino 1911 15/9 : ...Poul Christiansen rejste over Rom hjem d. 4. Sept., har glædet sig over Rom og gjort udmærkede Billeder baade her og i Pisa. Han er en herlig Maler men er bleven saa forkælet – det har han altid været tilbø

BREV TIL: Danneskiold-Samsøe, Wanda; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1911-10-01)
K.Z. til Cousinen Grevinde Wanda Danneskiold-Samsøe . Rønne 1911 1/10 : ... Og jeg har været i Lund hos Trulsons Moder – det var et næsten guddommeligt Møde med hans Moder og hans fine dannede Venner, bl. andet med den meget berømte Læge, Professor Ribbing, de

BREV TIL: Neiiendam, Valdemar Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1911-11-28)
MIDT I SEPTEMBER VAR K. Z. ATTER I KJØBENHAVN. K.Z. til Vald . Neiiendam. Kjbhvn . 1911 28/11 : [Gjør Rede for Motivet i Billedet Aspasia ved Perikles’ Byste, se S. 290.] ... Mange Aspasiar har vor Klode ikke haft. Hun satte vistnok Staten hø

BREV TIL: Holbø, Kristen; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1912-01-16)
K. Z. til Kristen Holbø . Kjbhvn. 1912 16/1 : ... Det er nu ogsaa en morsom Opgave at modellere, og et sligt Motiv til Norges Forherligelse kan vel ildne Holbø mere end de Fleste. For Deres Kærlighed til Fædrelandet er beundringsværdig stor. Nu er det blevet s

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Klitgaard, C.; (1912-04-02)
Fra Postexpedient C. Klitgaard til K. Z. Aalborg 1912 2/4 : [Skjønt fuldstændig ubekjendt for K. Z., foreslaar han denne at male Motivet »Pigemalkning«.]

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Thomsen, Carl; (1912-03-17)
Fra Carl Thomsen til K. Z. Kjbhvn. 1912 17/3 : Kjære Kristian Zahrtmann ! En stor og glædelig Overraskelse var det mig igaar at modtage Din Bog »Louisa«, som jeg strax læste med den allerstørste Interesse, og som kaldte mange smukke Minder fre

BREV TIL: Syberg, Fritz; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1912-07-15)
K. Z. til Frits Syberg . Amaliegade 14 , 1912 15/7 : ... Ti det gælder altid at ville igennem – aldrig at tænke paa at Noget er naat. Naar først det sker, gaar man tilbage. Naa, og saa siger De, at De sætter den danske Kunst saa højt. Igaar var jeg paa Galleriet. Karl Madsen

BREV TIL: Neiiendam, Valdemar Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1912-01-08)
K. Z. til Vald . Neiiendam. Kjbhvn . 1912 1/8 : ... Jeg har begyndt paa Malkningen, var igaar og forgaars saa flittig, at jeg var daanefærdig ved Aften.... [H. Chr. Chr. Nr. 685.]

BREV TIL: Syberg, Fritz; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1912-08-17)
K. Z. til Frits Syberg i Italien. Fuglsang 1912 17/8 : ... Jeg har mere og mere travlt i Tankerne med Indflytningen paa Fuglebakken i mit lille Hus med dets udmærkede Atelier den 8de Oktober. Dagen er fastslaat, men Huset er langtfra færdigt.

BREV TIL: Holbø, Kristen; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1912-11-05)
K. Z. til Kristen Holbø . Fuglebakken 1912 5/11 : Ja, saaledes er min Adresse næste Gang jeg har den Glæde at faa Brev fra Dem. Den 12te er jeg derude i eget lille Hus, hvor der i Haven, der ogsaa er lille, er 54 forskellige Pæoner og mange Blomster af mange A

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1912-11-16)
K. Z. til Moderen . Fuglebakken 1912 16/11 : ... Her sidder jeg med en ganske let Cigaret i Munden. Hele Flytningen har været en anstrengende Fornøjelse. Hver enkelt Ting kommer godt til sin Ret, og Haven er alt ganske fornøjelig. Jeg gaar i Haven og inde, taa

BREV TIL: Syberg, Fritz; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1912-12-22)
K. Z. til Frits Syberg . Kjbhvn. 1912 22/12 : Her er dejligt at være, at være un piccoloproprietario. 2088 □ Alen, ja det er det Hele, men her er en højrød Avrikel, nogle Vintergæk og blaa Anemoner samt et herligt Atelier, hvor Alt ser saa smukt ud. Jeg købte

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1913-01-02/1913-01-29)
K. Z. til Moderen . Fuglebakken 1913 2/1 og 29/1 : ... Grunden til at jeg skriver, er at jeg hele Aftnen har siddet og læst Dine gamle Breve og Din lille Notitsbog. Stuen har den hele Tid ligesom været fyldt af Dig, og jeg har været Dig taknemlig for alt det D

BREV TIL: Danneskiold-Samsøe, Wanda; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1913-02-03)
K.Z. til Cousinen Grevinde Wanda Danneskiold-Samsøe . Kjbhvn. 1913 3/2 : ... Kom ikke med [til hendes Datter, Grevinde Elisabeth Ahlefeldts Maskebal], da jeg er stærkt forkølet. Moder var stærkt imod, at jeg gik paa Karneval, men jeg havde lovet Elisabeth det,

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1913-03-23/1913-03-31)
K. Z. REJSTE MIDT I MARTS ALENE TIL ITALIEN. K.Z. til Moderen . Lucca 1913 23/3, 27/3 og 31/3 : ... Har lige udenfor mit Vindue et saare smukt Motiv, som jeg har taget fat paa.... I Mørkningen er jeg i Kirkerne og sidder derefter udenfor en Ka

BREV TIL: Neiiendam, Valdemar Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1913-03-21/1913-04-07)
K. Z. til Vald . Neiiendam. Pistoja 1913 21/3, 1/4 og 7/4 : ... Det er underligt her i Pistoja efter tyve Aar at gense S. Pietro, udenfor hvilken det mystiske Bryllup foregaar. At jeg har fundet paa af de ubetydelige Levninger af en aldrig iøj

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Holbø, Kristen; (1913-03-28)
Fra Kristen Holbø til K.Z. Lillehammer 1913 28/3 : Min hustru og jeg sender Dem vore hjerteligste lykønskninger i anledning Deres 70 aarige fødselsdag 31te mars. Mange venlige tanker og ønsker vil ranke sig om Dem i disse dage, Kjære mester og

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Hansen, Peter Marius; (1913-03-31)
Fra Peter Hansen tit K. Z. Kjbhvn. 1913 31/3 : Kære Mester. Naar jeg i Dag skal sende Dig en Tak, er det ikke saa let, ikke fordi at Du ikke fortjener den, tvertimod, det er netop fordi jeg synes at Ordet Tak bliver saa fattigt et Ord for, hva

BREV TIL: Frølich, Benedicte; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1913-04-02)
K. Z. til Etatsraadinde Benedicte Frølich . Italien 1913 2/4 : ... Jeg naaede med mit Ophold her, hvad jeg vilde, at Overgangen til at blive helt gammel gik uden at bemærkes. Var for en Forsigtigheds Skyld paa Posthuset, ikke Spor af Brev. Livet former sig mer

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1913-04-12)
K. Z. til Moderen . Lucca 1913 12/4 : ... Paa Onsdag færdig med Billedet i Kirken. Har til Torsdag hele Dagen indbudt Syberg, Hustru og fire Børn fra Pisa. Jeg holder svært meget af dem alle, og vi skal nok faa en herlig Dag..... Kjbhvn. 21/4: ... Forlod Lucca

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Oppermann, Carl Rudolph Theodor; (1913-11-07)
Fra Th. Oppermann til K.Z. 1913 7/11 : ...Vil De ikke glæde os med at modtage medfølgende Portræt af Deres Moder. Vi er Dem taknemlige for at have haft det saa længe. Men, som min Hustru siger, det er ikke rigtigt, at det er hos os, det hører hjemme hos Dem og

BREV TIL: Oppermann, Carl Rudolph Theodor; Thomsen, Marie Franziska ; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1913-11-07)
K. Z. til Th. Oppermann og Hustru . Fuglebakken 1913 7/11 : ... Ingen skønnere Gave kunde jeg paa nogen Maade modtage fra Dem. Jeg vilde neppe tro mine egne Sanser. Jeg elsker det Billed, paa ingen Maade ene, fordi det er min Moder. Der er baade Noget i Farveg

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Zahrtmann, Laura; (1913-12-12)
Fra Moderen til K. Z. Rønne 1913 12/12 : ... Jeg forudser, at dette er det sidste Brev, Du faar fra Dit Hjem, da Hosten og Slimen ikke er til at faa Bugt med. Jeg har ingen Smerter, sidder for Øjeblikket oppe, men føler tydeligt, at Evnen til

BREV TIL: Hansen, Peter Marius; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1913-12-15)
K. Z. til Peter Hansen i Pompeji. Fuglebakken 1913 15/12 : ...Moder har det roligere, men alligevel, igaar modtog jeg et Brev der tog Afsked, og J kan nok vide, at det tager paa Kræfterne. Moder skriver at hun helst ikke vil opleve Festdagene

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1913-12-17)
K. Z. til M. K. Z. Fuglebakken 1913 17/12 : ... Moders Udtryk : Med Glæde følte jeg, at Sygdommen for denne Gang var overstaaet, forbavsede mig, thi jeg troede egenligt, hun helst vilde dø. Men der ser man, hvorledes Livet har en Kraft, som alt

BREV TIL: Hansen, Peter Marius; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1914-01-21/1914-03-15)
K. Z. til Peter Hansen i Pompeji. Casa d’Antino 1914 21/1 og 15/3 : ... Turen til Italien er planlagt saaledes : Neiiendam og jeg tage her-fra 17. Marts over Genova til Palermo, der over en Maaneds Ophold, male. Saa henad Maj til Napoli, se

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1914-01-21)
K. Z. til Moderen . Casa d’Antino 1914 21/1 : ... Kl. 4 til Forevisning af Films, som lægges ned i Kgl. Bibliothek. Man siger, at jeg skal være glimrende. Jeg siger Farvel til en Mand, render midt under Afskeden ind at hente en Apelsin til ham, det blæser og m

BREV TIL: Larsen, Johannes; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1914-03-02)
K. Z. til Joh. Larsen . Casa d’Antino 1914 2/3 : Modtag min Tak for den tilsendte herlige Fuglebog. Billeder og Text passe herligt til hinanden, jeg synes at Fuglene er lige saa gode som nogensinde. [Blichers »Trækfuglene«.] Og Tak til Dem og Frue fordi De var

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Olsen, Christian; (1914-04-18)
Fra Christian Olsen til K. Z. Torpelund pr. Svebølle 1914 18/4 : [Har for fem Aar siden faaet K. Z.’s Portræt og Autograf til sin Samling. Vil nu gerne have K. Z. til at male hans Moder eller Søster efter Fotografi. Har ingen Penge, men en Fri

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1914-05-22)
K. Z. til Moderen . Casa d’Antino 1914 22/5 : ... Imorgen færdig med Fru Olsens lille Portræt (Torpelund), en meget rar og værdig Dame, som det har været morsomt at male. Idag fik vi stærk Kaffe for at være mere arbejdsdygtige.... [K. Z. gik ind paa Portrætbes

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1914-06-04)
K. Z. til Moderen . Casa d’Antino 1914 4/6 : Fru Dessau har narret mig idag.... Igaar købte Grosserer Theodor Jensen min »Madonna« [H. Chr. Chr. Nr. 633] ; jeg har malt flere Billeder til ham og nu i Vinter hans velopdragne Søn Jørgen.... Skal male hans Frue,

BREV TIL: Holbø, Kristen; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1914-06-21)
K. Z. til Kristen Holbø . Kjbhvn. 1914 21/6 : ...De har en sund og sikker Tillid til Deres Fremtid. Den kan jeg dele med Dem. I hele Skoletiden glædedes jeg ved at se hvor ivrigt De søgte Farven i Billedet. Det kunde blive broget og ubehjælpsomt, der var alti

BREV TIL: Syberg, Fritz; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1914-07-07)
K. Z. til Frits Syberg . Casa d’Antino 1914 7/7 : [Efter Fru Sybergs Død.]... Jeg vil gerne bevidne Dem og alle Deres Børn min Deltagelse i Deres store Sorg.... Igaar Aftes kom Hotelejer Christensens her forat tale om Sagen, og gennem disse brave og fine Menne

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1914-09-26)
K. Z. til Moderen . Casa d’Antino 1914 26/9 : ... Alle Dessauer har været her idag, meget tilfredse med Portræ-tet, som nu er færdigt.... Lørdagsselskab af Grev Moltke, Neiiendam, Fru Thora Knudsen og Hendriksens. [Fru Thora Knudsen, Stabslæge Morten Knudsens

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Skovgaard, Joakim; (1914-11-23)
Fra Joakim Skovgaard til K.Z. Kjbhvn. 1914 23/11 : [Brevet foreslaar K. Z. at indbyde A. Clemmensen, S. Danneskiold, Joakim Skovgaard og helst ogsaa Karl Madsen til Selskab for at drøfte K. Z.’s tidligere omtalte Plan, der gik ud paa at rense

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1914-12-10)
K. Z. til Broderen M. K. Z. Fuglebakken 1914 10/12 : .... Forældrene talte i 94-95 om jeg efter min Død vilde stifte et Kunstnerlegat af mine Penge eller give dem til et Musæum. Det har der fra min Side ikke været tænkt paa, før efter Faders Dø

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1914-12-14)
K. Z. til Moderen . Casa d’Antino 1914 14/12 : ... Tak for alt, hvad Fader og Du have været for mig Livet igennem. Jo ældre jeg bliver, desto mere føler jeg, hvor umaalelig meget af mit Liv afhænger af, hvilken Rod man er runden af.... Jeg har mange, mange Tin

BREV TIL: Hannover, Emil Viggo; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1915-01-22)
K. Z. til Emil Hannover . Mariendalsvej 79 , 1915 22/1 : ... Et langt Livs Erfaring har lært mig, at man kan dø pludseligt uden at have sine Sager iorden. Nu er her nogle Ting som sandsynligvis er Musæumsgenstande og dem vilde jeg saa gerne overlade Musæet ved min Død. Meget

BREV TIL: Holbø, Kristen; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1915-03-02)
K. Z. til Kristen Holbø . Casa d’Antino 1915 2/3 : ... I den senere Tid har jeg været meget optagen af det Svøbeslag, der 13. Jan. ramte en stor Del af Italien og centralt Civita og omliggende Byer. I Avezzano der laa paa Sletten maltes Byens 14000 Indbyggere

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Zahrtmann, Laura; (1915-03-14/1915-03-24)
Fra Moderen til K. Z. Rønne 1915 14/3 og 24/3 : ... Glæd mig i at søge en Læge.... Tak, Tak for disse 72 Aar, Du og jeg har deelt med hinanden. Vi to sees neppe mere jeg troer det er bedst for os begge, den strænge Østersø lukker for mig....

BREV TIL: Neiiendam, Valdemar Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1915-04-01)
K. Z. til Vald . Neiiendam. Casa d’Antino 1915 o. 1/4 : ... De skal rigtigt have Tak for Wanscher. Da jeg skrev og takkede ham derfor, beklagede jeg ikke at kunne glæde ham med at holde op at male, det aarkede jeg ikke, men lovede ham at gøre

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1915-05-12)
K. Z. til Moderen . Fuglebakken 1915 12/5 : ... Har lagt Penslen hen en lille Stund og modellerer paa en Statue af Leonora Christina og hendes Søsterdatter; en udmærket Hvile efter saa lange Tider stadig Model. Skriver ogsaa noget om Civita til næste Aars Jule

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1915-07-02)
K. Z. til Moderen . Casa d’Antino 1915 2/7 : ... Det er morsomt, saa sparsom Frk. Mattson er, altid med Mad, hvor hver Ting benyttes til det Yderste, men ogsaa med Blomster. Jeg var ude at rydde de smale Gange for at overvoxes, hun bagefter for at tage Nytte a

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Zahrtmann, Laura; (1915-09-12)
Fra Moderen til K. Z. Rønne 1915 12/9 : Jeg iler med at meddele Dig, at Stenen bliver flyttet i en nær Fremtid. Landbrugsforeningen, Foreningen Bornholm og jeg dele Udgiften. Jeg synes, jeg maatte være den første, der bragte Dig denne for mig

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1915-09-14)
K. Z. til Moderen . Fuglebakken 1915 14/9 : ... Hele Dagen har det jublet i mig under Arbejdet, og Grunden er nok den, at Mindesmærket igen skal frem til Værdighed. Hele Dagen modelleret paa Leonora Christina, derfor har Moder, hvem hun ligner meget, været fre

BREV TIL: Hendriksen, F.; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1915-11-03)
K. Z. til F. Hendriksen . Fuglebakken 1915 3/11 : ... Paa Skolen var det altid let at faa Skandinaver og Finner med paa C. Købke, ulige vanskeligere paa Eckersberg, hvem jeg maaske satte endnu højere, og mod Thorvaldsen var Nordmændene bistre og (fortroligt:

BREV TIL: Neiiendam, Valdemar Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1915-11-10)
K. Z. til Vald . Neiiendam. Fuglebakken 1915 10/11 : .... I dette Øjeblik er Frk. Mattson inde paa Berlingske med mit Skrevne. Mine fem Elever i Mandags var allerkæreste fra Kl. 5½-12½. Alle friske og i smukke Stillinger.... Jeg læste Indlæget

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Holbø, Kristen; (1915-11-15)
Fra Kristen Holbø til K. Z. 1915 15/11 : ... Det maa være eiendomelig for Dem at gaa paa den norske ut-stilling og se paa arbeider av saa mange av Deres fordums elever. De har i sandhet en større andel i disse arbeider end nogen anden mand i hele norden. Det e

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Zahrtmann, Laura; (1915-12-28)
Fra Moderen til K.Z. Rønne 1915 28/12 : ... Du maa af al Kraft virke hen paa Helbredelse, skyd alt til Side, tag Lægen paa Raad, følg hans Forskrifter, lad Pennen hvile, skjul Dig for Verden en ti-tolv Dage..... Du min kjære Søn, maa kaste Gammelmandskappen af

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Møhl, Gerda; (1916-01-05)
Fra Møhl til K. Z. 1916 5/1 : ... Mange Tak for Deres Brev og fordi De vil høre lidt om, hvad jeg bestiller. Nu vilde det jo være mest tiltalende – som i gamle Dage – at anbringe Lærrederne paa en Trækkevogn og ringe paa hos Dem. Hvor beklemt er jeg ikke ofte

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1916-01-26)
K. Z. til Broderen M. K. Z. Casa d’Antino 1916 26/1 : ... I Sorø Skole havde Kammeraterne og endmere vore Baldamer Færten af min stærke bornholmske Naivitet. Da Du var født, for Postmesterfruen Byen rundt, og ud til Sorø Ladegaard med min sidst

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1916-03-28)
K. Z. til Moderen . Fuglebakken 1916 28/3 : .... Alt gaar i de senere Aar saa forunderlig lykkeligt for mig, og det Savn, det f. Ex. er, at jeg fortiden ikke kan komme op paa Malerisamlingen med dens gale Trapper, jeg er ikke ulykkelig derover, skøndt jeg kan

BREV TIL: Ahlefeldt-Laurvig, Elisabeth; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1916-04-27)
K. Z. til Grevinde Elisabeth Ahlefeldt-Laurvigen . Kjbhvn. 1916 27/4 : [Grevinde Wanda Danneskiold-Samsøes Dødsdag.] ... Ja det er et langt Liv jeg har levet med Din Moder siden 1856. De første Aar efter hendes Ægteskab saa jeg hende ikke, først da Ove var fød

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1916-12-13)
K. Z. til Moderen . Casa d’Antino 1916 13/12 : ...Naa og Tak fordi Du er glad ved Dit Portræt i »Juleroser«. Jeg vilde have haft et Billede frem, jeg har malt, da Du var 90, og som forekom mig godt.... Dengang havde jeg skrevet et lille Digt til Dine halvfems.

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1916-12-24)
K. Z. til Broderen M. K. Z. Casa d’Antino 1916 24/12 : Kære Marius. Modtag de bedste Ønsker om en glad Jul. Som Du ser, arbejder jeg endnu Noget, selv om nok Evnerne tage af. Men underligt at dette ikke efterlader Savn. Minderne om Livet er igr

BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1917-01-18)
K. Z. til Broderen M. K. Z. Fuglebakken 1917 18/1 : ...Moders Nyaarsbrev sagde vittigt nok: »1917 et underligt krumt og kroget Tal, som jeg ikke havde troet at skulle faa Brug for«.... SIGURD WANDEL: FORARBEJDE

BREV TIL: Hendriksen, Rasmus Frederik ; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1917-02-27)
K. Z. til F. Hendriksen . Casa d’Antino 1917 27/2 : [Ang. hans gamle Tanke at flytte Thorvaldsenske Marmorkopier til Christiansborg.] Kære Ven. Imorges læste jeg strax Politiken og det ganske minutiøst uden dog ret at vaagne. Jeg har det – og er noget skamfuld

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Frølich, Lorenz; (1904/1905)
Fra Lorens Frølich til K. Z. C. 1904-5 : .... Hvad det endelig kommer an paa er at bringe Forstaaelsen to Steder hen. Det er hvor Magten og Afgørelsen findes, og, hvor Udførelsen er. Det sidste er hos Architecten. – Jørgensen maae opfatte Slottets Indre som Bæ

BREV TIL: Neiiendam, Valdemar Carl; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1917-03-08)
K. Z. til Vald . Neiiendam. 1917 8/3 : ... Disse Dage har været saa mørke, selv her har Sneen lagt sig saaledes paa Taget, at man har gaat lidt ledigere end vanligt. Selv har jeg ikke ret kunnet se at arbejde, har saa komponeret lidt paa et Billede, som kan gø

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Laura; (1917-03-28)
Fra Moderen til K. Z. Rønne 1917 28/3 : Mit kære, mit velsignede 74aarige Barn, saa magter jeg dog at bringe Dig min varme Lykønskning til paa Lørdag. Til Lykke med din nye Elev.... Netop Du er den Rette, der kan lære ham, hvad Flid og Udholde

BREV TIL: Knudsen, Thora; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1917-04-18)
K. Z. til Fru Thora Knudsen . Fuglebakken 1917 18/4 : ... Hvor det ligner Dem. De ligger syg og har dog Tid til at beskæftige Dem med Venner. – Og Tak for Grundtvig. Ja Digtet er mageløst. Man ligefrem 1er, da hun bliver Enke og videre kan det lystige Sindelag

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Sinding, Knud; (1917-06-01)
Fra Knud Sinding til K. Z. 1917 1/6 : ... De ejer jo i sjælden Grad de (vi) Unges Hengivenhed, og Fyrigheden i Deres Livsglæde bevarede sin Ævne til at forurolige os, vi arbejdede bedst i Deres Nærhed, tænkte smukkest; Deres Idealtroskab var os usvigeligt til

BREV TIL: Zahrtmann, Kristian; FRA: Vigeland, Emanuel August; (1917-06-05)
Fra norsk Maler Emanuel Vigeland til K. Z. 1917 5/6 : ... Det er altid med glæde og taknemmelighed jeg tænker paa Dem og Deres udmærkede kunst. De var den første som støttet mig og det glemmer jeg aldrig....

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1917-06-06)
K.Z. til Moderen . Casa d’Antino 1917 6/6 : Kære Moder. Det er snart længe siden jeg skrev, og Du maa ikke være urolig. Alt her er vel og jeg har meget at bestille. Modellen kunde ikke komme imorges, saa har jeg sat mig at male et ganske lille Billede. [K. Z.’

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1917-06-10)
K.Z. til Moderen . Frederiksberg Hospital 1917 10/6 : Kære Moder. Alt her har gaat helt godt, baade Appetit, Søbe som jeg har indført, og som fryder her, en lysrød Rose fra Elisabeth Erichsen i en Urtepotte, og som endnu ligner hende saa ganske. En Gave jeg er

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Mads Kofoed; (1917-06-10)
M. K. Z. til Moderen . Kjbhvn. 1917 10/6 : ... Jeg kommer lige ude fra Kristian, som ligger og har det godt og tilfredsstillende. Han laa i sund Søvn, saa gik jeg ind til Overlægen, og han var meget godt tilfreds med Gangen i det hele. Han fulgte mig saa ind

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1917-06-12)
K.Z. til Moderen . Frederiksberg Hospital 1917 12/6 : Kære Moder, her har lige været en Operation uden Bedøvelse. Det var en svær Hoben Klude, at Lægerne halede ud, de havde fyldt mig den 7de, nu skulde de ud den 12te. Jeg lever meget af Søbe, af Mælk og af Am

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Erichsen f. Zahrtmann, Elisabeth; (1917-06-16)
Fra Elisabeth Erichsen til Moderen . Kjbhvn. 1917 16/6 : ... Kristian bad mig hilse Dig og sige, at han var for træt til selv at skrive, men at han havde det godt. Han var bleg og meget træt idag, saa jeg var kun to Minutter inde hos ham. Der maa kun komme ha

BREV TIL: Zahrtmann, Laura; FRA: Zahrtmann, Kristian; (1917-06-19)
K.Z. til Moderen . Frederiksberg Hospital 1917 19/6 : Kære Moder. Ja, det er meget smaat med at skrive, og der skal Taalmod til, men egentligt det ser ud, som skal der kun en stor Mængde Taalmodighed til. Din Kristian. Alle Alle er saa venlige.

BREV TIL: Bruun, Julie ; FRA: ukendt (1917-06-22)
1917 22/6 . Telegram til Fru Julie Bruun , Rønne : Zahrtmanns Tilstand er meget alvorlig, en Katastrophe er fore-staaende. Kraft. 1917. 22. Juni. K. Z. havde om Natten sagt nogle Ord om, at han vilde tilbage til sit eget Hjem. Om Morgenen udtalte han sin Glæde over

BREV TIL: Skovgaard, Joakim; FRA: Cerroni, Diomede; (1917-06-26)
1917 26/6 . Telegram fra Civita d’Antino til Joakim Skovgaard : Vi bede Dem bringe Familien Z. vor dybe hjertelige Medfølelse ved vor elskede Medborger Signor Cristianos Død. Diomede Cerroni. 1917 9/8. Extraordinært Byraadsmøde i Civita d’Antino til Afholdelse af en

BREV TIL: ukendt FRA: Zahrtmann, Carl Vilhelm; (1869-11-29)
Fra Faderen til hans fire Søstre i Viborg. Rønne 1859 29/11 : Mine kjære Søstre! Siden mit sidste Brev til Eder er vel et af de tristeste Afsnit, naar Døden hjemsøger et Huus, afsluttet for os, idet vor herlige Wilhelm i Mandags Middag blev

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene