Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Carl Vilhelm Zahrtmann (1864-05-27)

Fra K. Z.’s Fader 1864 27/5:

Da Moder ikke skriver i Dag, vil jeg bringe Dig min og hendes Tak for Dit Brev, som vi modtoge imorges, og særligt for den Glæde, Du forskaffede Fader og Moderhjertet med Din hæderlige Virksomhed i Aarets Løb paa teknisk Institut. Det var ogsaa med særdeles Tilfredsstillelse, jeg læste Dine Udtalelser i Anledning af Mindet for Lieutenant Jespersen, da de gjøre Dit Hjerte Ære, og jeg deraf saae, at Du kunde blive ilter, men gjemt er jo derfor ikke glemt, og der er saameget, der opfylder Sindet i denne Tid, saa det maa forundre mindre om dette ikke kan omfatte Alt med lige Varme [se »Arbejdsaar« S. 66]....Naar Terminen kommer, sender jeg Dig i Coupons 47 Rdl., hvormed jeg haaber, at Du vil kunne bestride Din Udgift og Din Gjæld, indtil Du vender hjem, hvis ikke maa Du underrette mig derom i Tide. Min Tanke er nemlig, at Du ved Udgangen af Juni er færdig i Hovedstaden til at gaae til Bornholm og mit Ønske er, at Du har dækket alle Dine Creditorer incl. Huusleien for Juli Maaned, men tillige at Du med det Samme trækker Dig ud af Arbeiderforeningen Philadelphia og Studenterforeningen for at have reent Bord; vi kunne jo saa tales nærmere ved derom, naar Du kommer hjem og vanskeligt er det vel ikke at faae Adgang paa nyt til disse Ting, naar man ønsker det......

Kr. Z. var Elev paa Det tekn. Institut Vinteren 1863-64. 27/5 64 fik han Skolens Præmie for Tegning. 30/9 64 optoges han i Akademiets Forberedelsesklasse.