Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Haslund FRA: Kristian Zahrtmann (1869-09-30)

K. Z. til Haslund og Krohn, Atelieret i Saxogade 1869 30/9:

.... Jeg skulde underrette Eder om, at jeg er kommen hertil Staden Kl. 10 igaarformiddags og nu saagodtsom har taget Atelieret i Besiddelse som Enehersker. Lidt forundret blev jeg rigtignok ved at komme ind og see, at her ikke var saa hyggeligt, som naar de kjære to Herrer ere hjemme, men da jeg imorges kom igjen, fik rullet og lukket lidt op, fik samlet nogle tørre Nerieblomster og Blade, som vare dryssede ud over det Hele, og som jeg, da jeg iaftes kom i Mørkningen, troede vare spredte til Ære for mig. – Eftersætning mangler. – Nu har jeg saa ordnet lidt med Blomsterne, som her rigtignok kun ere faa af, har beundret det nye Vindue, Blomstertrappen osv.; og paa det ene Staffeli staaer nu Karen Brahe, den Lille ved Sengen og Onkel Jacobs Have, og paa det Andet staaer Muligheden til Roselil og hendes Moder i Form af et udspendt Stykke Papir 1 Alen □ omgivet af en Snees Stumper og Stykker, jeg nu vil samle paa en Klade (Carton) forat høre Eders Dom, naar J engang kommer; see det er mit Udbytte fra isommer, gid jeg nu havde Eder her og kunde faae at see hvad J have faaet gjort i denne Sommer....... – Saa var det Leonora Christina, hvem jeg er saa indtaget i; kun synes jeg, at det er galt af Eder at forære mig den Bog, men den er deilig. Tiltrods for at den har været laant overmaade meget ud hjemme og jeg endnu har den derovre, er jeg overmaade fortrolig med Indholdet, og dog veed jeg der, saalidt som andetsteds i hendes Levnet at finde et Øieblik, der ret er værd at fremstille. Mig synes det som om der aldrig hverken har været bedre eller forstandigere Kvinde, og jeg sympatiserer saa fuldstændig med Den mindste af hendes Handlinger. Fru Fallesen har jeg malt og Portrætet kan godt bruges til Christina, men Knuden er at jeg slet ikke veed, i hvilken Situation…. Drachmann reiste lidt før mig, men han havde nok dog været 5 Maaneder paa Bornholm ; der er Meget jeg holder af hos ham, men han er nok noget ung endnu. Han har været langt mere tilbageholdende iaar end tidligere, og han har ogsaa faaet en heel Deel gjort. Han var Halvparten af Tiden i Rønne, saa jeg har jevnligt seet ham, men naar han kom hjemme var det til stor Skræk for Bodil, der gjerne spurgte Moder: holder Du af Drachmann, for det gjør jeg ikke…. Drachmann blev forlovet paa Bornholm med den deilige Vilhelmine Erichsen, her siger han det til Alle, ….

s. 87

s. 88

s. 89 FORARBEJDE TIL KONFIRMANDINDEN. Malt i Rønne efter Søsteren Elisabeth. 1868
(H. Chr. Chr. Nr. 62)

s. 90 s. 91 »ERLANDSENS STUE«. (H. Chr. Chr. Nr. 64)
Blyantstegning til Akademiets Afgangsprøve i Figurkomposition 1868

s. 92 STUDIE EFTER SØSTEREN ELISABETH TIL MALERIET »UNG PIGE FØR BADET« 1868
(H. Chr. Chr. Nr. 47)

s. 93 STUDIER TIL KAREN BRAHES HOVED
Blyantstegning c. 1868

s. 94 GAARDEN I FORÆLDREHJEMMET SET MOD HAVEN. Malt 1868
(H. Chr. Chr. Nr. 54)

s. 95 s. 96 FORARBEJDE TIL LEONORA CHRISTINA. Malt i Rønne efter Moderen. 1870
(H. Chr. Chr. Nr. 83)

s. 97

s. 98