Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1873-05-12)

K. Z. til Moderen. Hornbæk 1813 12/5:

Ja nu er vi da her alle sex; vi har kun været her i 3 Dage, men synes alle at det er som havde vi været her en Uge; det er Følgen af at vi begynde saa tidligt paa Dagen, hele Dagen ere flittige og saa mødes ved Maaltiderne; maaske det ogsaa gør Noget, at vi have flere forskellige Ting under Arbejde saa vi vexle mellem hvert Maaltid. Vi have det prægtigt og det er overordentligt morsomt at være saamange sammen. – Det var jo i Fredags Morges vi forlod København, hvor jeg efterlod Hans min Lejlighed; Krøyer, Middelboe og Roed vare nær komne bagefter, men ved at springe tversover Disken paa Jernbanen o. lign. kom vi dog alle afsted, og i det allerdejligste Vejr besaa vi Kronborg og spadserede hertil, medens alt vort meget Rejsetøj blev kørt med en Vogn, vor Vert her, Kroejer Petersen, havde sendt til Helsingør. Fra Kl. 10-4 vare vi undervejs, skøndt her kun er to Mil, og med udmærket Appetit satte vi Vertens Mad tillivs.

Saa gik vi ud og laa i Lyngen og passiarede, saa herhjem hvor vi valgte Sovekammerater, Johansen og jeg hernede, de andre 4 i 2 Værelser ved Siden af hinanden ovenpaa. Her er udmærket smukt, en bred, stor stolt Strandbred, nærmest som den ude ved Hvideud, og paa samme Maade staa Træerne forkrøblede indenfor Sandet og Marhalmen. Men Stranden er større, Marhalmen større og Træerne mere forkrøblede, og saa ere Fiskerne saa udmærkede; hvor vi gaa synke vi dybt i Sand, Sandet er føget halvvejs ind over flere Haver og ligger som Bunker opad Huse og Gærder, og i Nordvest op til Nakkehoved er her store, næsten flade Lyngstrækninger.

Igaar, forgaars og idag har Vejret været mindre godt, dels Blæst, dels Regn, de Andre ere næsten helt tyede i Hus, gaa saa engang imel- s. 151 lem ud og male lidt især Noget som kaldes Stemninger, som igrunden er det samme, som naar Moder strikker paa en Strømpe eller maaske allersnarest, som naar de rigeste Damer i København strikke til de Fattige, det gør nok egentlig ikke saamegen Nytte, men det er altid Noget at have mellem Hænderne. Jeg har valgt et Sted hvor der staar en Buxbomhæk og jeg kan male den i Læ, saa har jeg Roeds eller Krøyers Malerparaply over Hovedet, og saa kan det blæse og regne saa galt som det lyster. Jeg føler mig udmærket vel ved dette Liv, har fortrinlig Appetit og er altid saa varm, naar jeg da ikke sidder altfor stille, hvilket jeg altid sørger for. – De andre male forskellige Hoveder og nu vil jeg ogsaa dertil saasnart jeg bliver færdig med Buxbomen. Jeg kan vist gøre Studier her til Jobs og hans Venners Hoveder, som jeg ingenlunde kan faa saa gode inde i Byen, og ogsaa Fiskernes Stillinger og Udtryk har meget af dem, der have siddet 8 Dage hos ham og delt hans Sorg. Jobs 2det Kapitel 13de Vers.

Paa Søndag skal vi alle til Troels Marstrands, en Broder til Maleren, som har været Bager, ejer et Sted ved Helsingør som hedder Fredsholm, opdrager ikke blot sine og Malerens men nogle andre Broderbørn og som fører et aabent og vist meget vakkert Hus; det er gennem Holger Roed at vi har faaet Indbydelsen, og det kan i mange Henseender blive morsomt. Etatsraad Marstrands ældste Datter Julie er der, hun ligner Elisabet og gør et meget tiltalende Indtryk; hun gaar meget tarvelig klædt, men fin ser hun ud, ung og uskyldig, og man kan nok træffe Holger Roed og hende spadserende Haand i Haand paa Udstillingen. – Roed er rigtig rar, vi andre kendte hinanden saa godt, Roed kendte Krøyer og jeg noget, de andre sletikke, og jeg var igrunden spændt paa hvorledes han vilde være; han har overtruffet mine dristigste Forventninger, og skøndt han har faaet meget paa Hovedet fra sit Ophold i Italjen paa Grund af sin Ukammeratlighed og lign., saa er han et udmærket Element blandt os, og jeg selv havde aldrig kunnet slutte mig saa hurtigt til saamange Ubekendte. Han er 25 Aar, de andre 22 eller 23, saa jeg afgjort er Alderspræsident.

Her er en hel Del Sang da Middelboe, Johansen, Krøyer og Roed synge, de to første endogsaa ganske udmærket. De andre Malere høre alle med megen Interesse om vort Humlebæksophold, ville ned at besøge os osv. Hvor længe vi blive her ved jeg endnu sletikke dog troer jeg nærmest for mit Vedkommende en 3 Uger; blot vi kunde faa milde og skønne Dage. – Lekture og lign. har vi næsten Intet af, en Smule spilles her Kegler men ellers med Arbejde, og Du skulde blot iaftes s. 152 have set os alle 6 sidde om et Vandfad med grøn Sæbe og vaske vore Pensler ud. Johansen har en Skildpadde, han er indtagen i, han gaar nu op og ned ad Gulvet og varmer den, klør den og kæler for den. Han ligner meget Otto Haslund ogsaa noget af Ydre med det blonde Haar og den store Pande, er mere begavet men ogsaa mere doven; Krøyer har vi megen Morskab af, han er indtaget i saamange Damer, lidt kælen, meget upraktisk, faar Poser lagt i sin Seng ɔ: det underste Lagen bliver lagt op igen over Dynen, saa kan han naturligvis ikke faa Benene ned, saa er han saa naiv at tro at det er Pigen der har baaret sig saa dumt ad og tænker ikke paa at vi ligge og le ad ham. Bøgeskoven er næsten helt udsprungen men vi har langt til den, kan dog se den i det Fjerne. Nu sender jeg de venligste Hilsner til Eder alle; jeg er jo nok lidt længere borte end ellers, men Naturen her bringer mig saa tidt og ofte til at tænke paa Jer derhjemme.