Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1873-05)

K. Z. til Moderen. Hornbæk 1873 /5:

..... Naturen er meget skøn, Luften saa frisk og prægtig.... Venskabet staar for mig dog højere, og skøndt igrunden de Andre ere meget forskellige fra mig og ofte sletikke forstaar mig, holder jeg rigtig meget af dem alle. Johansen sympathiserer jeg ubetinget bedst med; i al Kunstanskuelse staa vi næsten ens stillede og han er vist ubetinget den mest begavede af os alle; Henningsen staar jeg mig mindst godt med, ikke fordi jeg har noget imod ham, tvertimod, men han holder ikke af mig eller rettere han bilder sig det ind; de Andre sige, at det er fordi han ikke kan taale at jeg sætter Johansen saa højt, om det er saa, ved jeg ikke, men flere Ting lede mig daglig til at tro det; det er noget kedeligt og lidt enfoldigt Vrøvl fra hans Side, og underligt at jeg ikke kan faa det udjevnet, saamegen Umage jeg gør mig; før jeg tog fra Byen hørte jeg just et Par Steder fra, at han havde rost mig rent til Overmaal. – Roed er udmærket elskværdig som Menneske, og er af dem paa hvem alt er smukt, Haaret, Farven, Næsen, Kinden, men selv er han dog ikke smuk; han staar sørgeligt istampe som Maler, har saa overmaade vanskelig for at finde Motiver, har af Faderen blevet holdt til en altfor streng akademisk Vej, og har meget vanskeligt for at frigøre sig derfra, dog er det vist overmaade godt for ham, her at være sammen med os andre. Middelboe og især Johansen og jeg ere indtagne i ham. Krøyer har lige faaet Bestilling fra Mimi om at male Grev Holstejns Portræt, han er Godmodigheden selv.

s. 153 FRU MICHELLA CATHRINE ERICHSEN. Malt i Rønne 1872
(H. Chr. Chr. Nr. 110)

s. 154 SCENE FRA CHRISTIAN VII’ HOF. Sign. 1873
(H. Chr. Chr. Nr. 135)

s. 155 SIGBRIT GJENNEMGAAR TOLDREGNSKABERNE MED CHR. II. Sign. 1873
(H. Chr. Chr. Nr. 138)

s. 156 FISKER FRA HORNBÆK. Betegnet 19. Maj 73
(H. Chr. Chr. Nr. 141)

s. 157 Du kan nok se paa Indholdet af mit Brev, at her ikke er megen Ro til at skrive, en synger, en dandser, to slaaes og saaledes gaar det hele Dagen og især om Aftenen; det er dog prægtigt at være saamange sammen. Jacob Lindegaard har meldt sig her i Besøg, hvortil jeg glæder mig meget. – Den 16de gjorde jeg et lille Gilde her for de andre i Anledning af at det var Aarsdagen for Leonora Christinas Befrielse; det vil sige jeg trakterede med Vin og Kage ved Middagsbordet; det kom uventet og vakte megen Sympathi; da vi vare paa det Gladeste kom her Brev fra Hans der havde faaet at vide at Generalkonsulinde Salomonsen havde købt Chr. 7, og tillige Bestillingen til Krøyer; naturligvis forøgede det Glæden. Det var en dejlig Fest maaske nærmest fordi Anledningen var saa skøn; de officielle Skaaler vare 1) for hendes Minde, 2) for vore Mødre, hvorpaa..... [Resten mangler.]

Det kortvarige Studieophold i Hornbæk, som K. Z. end ikke nævner i Skildringen af sine Arbejdsaar, har heller ikke sat stærke Spor i Malerier. Tre Studiehoveder, Buxbomhækken i Hornbæk Krohave og en gammel Kone i et Kjøkken, var Udbyttet. (H. Chr. Chr. Nr. 141-145.) Et af disse Fiskerhoveder, det første, gjengives her.