Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Thomsen FRA: Kristian Zahrtmann (1873-09/1873-11)

K. Z. til Carl Thomsen. Amaliegade 30. Efteraar 1873:

[Ang. Konkurrencen om lille Guldmedalje. Opgaven var Job og hans Venner.] ..... Tilmed kan jeg fortælle Dig lidt om Forhandlingerne i Akademiet. Der blev strax vedtaget at store Guld ikke skulde gives......Saa kom Turen til Tegningerne. Der blev Dispyt, nærmest om mit Billede ogsaa lidt om Schwartz’s. De andre tre blev der ikke stemt særligt om, men skøndt der havde været en hel Del Tale imod mit Billede, saa fik Schwartz og jeg ikke mindre end 27 Stemmer hver. Egentlig ventede jeg ikke at naa Maalet, da mange mer eller mindre udtalte sig imod Billedet, men tilligemed Medaljen har jeg nok igen vundet Folks gode Omdømme om Billedet. Kyhn talte jeg en Del med derom; han roste Dine Venner og sagde, at hvis Job blot havde været lidt bedre og betydeligere, havde Billedet sikkert kommet under Afstemning og Du havde kunnet gøre Dig Haab om Prisen...... Jeg haaber rigtig at det maa gaa godt for Dig i Randers; Du kan se hvor det lønner sig at gøre sig Umage, og det Du har vundet ved at gøre Job er meget betydeligt. – Her har jeg travlt med Karoline Mathilde og jeg flyder over i lyserødt Atlask, ægte Kniplinger og lignende dejlige Ting. Imorgen kommer her en Syjomfru, saa artikulerer det sig som et skønt Hylster for Modellen til den ulykkelige og vist ubetydelige Prinsesse......

s. 159 HJOB OG HANS VENNER
Karton tilkjendt Akademiets lille Guldmedalje 1872

s. 160 HERREN TALER TIL KAIN EFTER ABELS DRAB
Forarbejde til en paatænkt Konkurs til store Guldmedalje. 1874 (se S. 158)
(H. Chr. Chr. Nr. 147)

s. 161

s. 162

s. 163

Udvalgels skriftlige Indstilling siger om Zahrtmanns Arbejde: Kompositionens Linier uskjønne, og Nogle mente, at Handlingen og Situationen ikke vare lydelig nok udtalte. Der gjordes ogsaa adskillige Indvendinger mod Forholdene i Figurerne. Men paa den anden Side var man enig om i dette Arbejde at anerkjende en stor Selvstændighed i Opfattelsen, ligesom man ogsaa gjennemgaaende fandt Behandlingen livlig og talentfuld samt flere Enkeltheder særdeles smukt gjennemførte.