Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Thomsen FRA: Kristian Zahrtmann (1874-07-11)

K. Z. til Carl Thomsen 1814 11/7:

.....Tak fordi Du gerne vil have mig til Stubbekøbing; jeg havde stor Lyst til at se til Dig og gæste Maribo og Leonora Christinas Grav; jeg havde ogsaa tænkt lidt paa en saadan Rejse i Slutningen af Ugen og lidt ind i næste Uge, da L. C.’s Fødselsdag d. 18. Juli var en Dag jeg saa vilde fejre i Maribo, men ak det lader sig ikke gøre, og dermed er der en Streg over den Rejse. Jeg har grundig travlt og tør meget daarligt gøre saadanne Ophold, og desuden er jeg slet ikke træt af Arbejdet, anderledes end at jeg siden jeg kom hjem fra Holsteinborg daglig har arbejdet gennemsnitlig 6 Timer hver Formiddag efter Model, og om Søndagen 4 Timer...... Store Forandringer foregaa endnu, dog er Billedet omtrent malt en Gang igennem. Herren svæver helt i en Glorie, rører ved Kajns Haand, er ung, skægløs og næsten helt nøgen – herfor faar jeg vist meget paa Hovedet...... Nu tænker jeg at tage Dyrehaven bort og male Luft. Der var iforgaars en Nord- s. 164 mand hos mig som jeg ikke kendte, han kom med en Anden og sad en halv Timestid. Da han vilde gaa og endnu ikke havde sagt noget om Billedet, spurgte jeg ham, hvad han troede, at det forestillede. »Kjære, er det ikke Dyrehaven det?« spurgte han. Jeg ved ikke om det var hans geniale Svar der gjorde mig bange, men nu har jeg tænkt paa en stor Lufttaage......

K. Z. og Aug. Jerndorff havde meldt sig som Konkurrenter til store Guldmedalje i 1874. K. Z. indsendte ikke sit Arbejde. Det kjendes kun af to mindre Studier til Kainsfiguren. Efter disse har han tænkt sig Billedet komponeret paa anden Maade end omtalt i Brevet af 11/7. Den ene af disse Modelskitser gjengives her. Den viser en ung Kain og en gammel Jahve, medens den anden kun indeholder Kainsfiguren og en Antydning af Herrens Haand. I denne Skitse er Kain fremstillet som en skægget men dog yngre Mand (H. Chr. Chr. Nr. 147 og 148). De er begge senere af K. Z. signeret, den første ogsaa med 73, under hvilket Aarstal de derfor findes optagne i H. Chr. Chr.’s Fortegnelse. – Aug. Jerndorff indleverede, men fik ikke Medaljen. Udvalget indstillede hans Arbejde til Medalje, men i Akademiet fik han 23 Ja mod 16 Nej og manglede saaledes en Stemme i det kvalificerede Stemmetal. Resultatet gav Anledning til at en Kreds af Jerndorffs Venner, sammen med Vilh. Kyhn og K. Z., samlede Deltagere til Indkjøb af Billedet, der derefter skænkedes til Aarhus Museum.