Danmarks Breve

BREV TIL: Petra Diechmann FRA: Carl Thomsen (1875)

Carl Thomsen til sin Kæreste, Frk. Petra Diechmann. Ribe 1875:

...Men jeg har hidtil ikke fortalt Dig noget rigtigt om Zahrtmanns Virksomhed herovre, og det er nok derfor paa Tiden, at jeg kommer til det, da jeg er sikker paa, at det vil interessere Dig. Det Motiv, hvorfor han oprindelig rejste herover (et Rum til Julie og Ammen, som han haabede at finde i Domkirken) har han ikke opnaaet at finde; derimod har han i et af Domkirkens Gallerier fundet et godt Sted til at anbringe Chr. II, som fra et Vindue betragter det stockholmske Blodbad. Det er jo kun Studiet af Rummet, som han har malt, men han har i Sinde at lade Kongen sidde ganske alene sløvt hensunken i en Stol, udenfor Vinduet vaier Dannebrog og man aner mere end seer den blodige Høst nedenfor paa Torvet. Naturligvis er han nødt til at gaae meget let over Katastrofen, da Billedet ellers vil komme til at virke frastødende og modbydeligt. Det er Kongens Stemning under s. 192 Blodbadet, hvorpaa Vægten skal lægges, og jeg troer, at det er fuldkommen psychologisk rigtigt, at lade ham sidde sløv og sammensunken alene ved Vinduet. Imidlertid har Zahrtmann ikke kunnet dye sig for ogsaa af dette Studie fra Galleriet at gjøre et lille Billede, men rigtignok af en hel anden Slags. I Steden for Kongen seer man en gammel Mand med Kalot paa Hovedet sidde i en magelig Stol. Øjnene er faldne til, og Psalmebogen ligger opslaaet paa Maven under de foldede Hænder; udenfor Galleriet seer man lidt af Orgelet med Kordrengene, der synger under Gudstjenesten. Foruden dette Billede fra Kirken har han desuden malt et Par Partier derfra, hvoraf dog det ene langtfra er færdigt; men det smukkeste han endnu har malt, er et lille Billede som han blev færdig med for et Par Dage siden; en gammel Bondekone, der sidder ved sin Rok, medens et lille etaars Barn ligger ved Siden i en Alkove og sover. Jeg veed ikke, at han nogensinde har malt noget Bedre. Motivet er overordentlig malerisk og den gamle Kone er helt igjennem fortræffelig malt. Han begyndte igaar paa et nyt Billede, som efter Tegningen at dømme lover at blive lige saa godt, en yngre Bondekone i Fanødragt, som sidder paa en Trillebør udenfor sit Huus og syer. Vi gik en Gang forbi hendes Huus, da hun just sad i den samme Situation, og blev saa slagne af dens Skjønhed, at vi maatte vende om for at see den endnu en Gang. Zahrtmann har siden truffen hende paa Klosteret, og greb strax Lejligheden til at faa Lov til at male hende......

Motivet fra Domkirkens Galleri er godt kjendl i et Studie og i Billedet med den sovende Kordegn (H. Chr. Chr. Nr. 175 og 176). Derimod vides ikke meget om det paatænkte Billede: Chr. II under Blodbadet i Stockholm, der omtales i ovenstaaende Brevuddrag. Del er rimeligvis helt opgivet under Opholdet i Ribe og har kun efterladt sig Spor i en lille malet Skitse (H. Chr. Chr. Nr. 177) og det flygtige Udkast, der her gjengives. Begge disse Forarbejder fremstiller dog et andet og mere livligt Motiv end den Komposition som Carl Thomsen omtaler. Et skitsemæssigt malt Studiehoved efter Carl Th., der stammer fra Ribetiden (H. Chr. Chr. Nr. 185), kan derimod godt være tænkt som et Forarbejde til Kongen, der sidder sløvt i sin Stol.