Danmarks Breve

BREV TIL: F. Hendriksen FRA: Kristian Zahrtmann (1877-04-02)

K. Z. til samme. Rom 1877

..... Men af Alt i Dit Brev er der en Ting, der baade mest trænger til Svar og som er en Ting jeg meget gerne vil skrive til Dig om; det er Jerndorffs Forhold her. Han er næsten den jeg lever mest sammen med her af mine Venner og der er noget ved ham, som forekommer mig at have vundet saameget siden han blev gift. Imidlertid er dette Noget, som det kniber at give Navn; kald det Fint, kald det Klangbund, kald det Spænstighed, intet slaar til, men det er noget man let føler, naar man er vant til at omgaas ham. Hertil tror jeg at hans Giftermaal, hans huslige Lykke og de Opofrelser og Besværligheder han har maattet gøre og lide under, sammenholdt med Konens Livlighed og Dygtighed, har bidraget meget. For os Alle er det en Gaade at han kan komme igennem med det Økonomiske; vi se godt at han sparer, at han er praktisk i sin Husholdning og at Konen ved at nøjes med Lidt; men paa den anden Side ere de daglig fire Munde, og til

Juli troer jeg nok at der ventes Forøgelse i Familien......Han har to

Billeder med Kvinder i naturlig Størrelse under Arbejde, der er meget smukt i begge, men synderlig Komposition er det ikke. Desuden har han ifjor anlagt et meget stort Billede af Syndfloden, men det har staaet hen hele Aaret iaar og tiltrods for at det var hans Hensigt at male paa det før han tager hjem, faar han det næppe gjort. Det er det han helst vilde male her næste Vinter. Hvad jeg skal sige dertil ved jeg ikke rigtig; det er den Art Billeder det næsten er umuligt at sælge. I sin Tid har jeg igrunden virket til at han tog fat derpaa, da han hele Tiden ifjor dels ikke arbejdede, dels gjorde det ene udkast mere galt i Indhold og Komposition end det Andet......Kommer næste Aar og han er her og kan arbejde med fuld Interesse, lad ham saa tage fat, hvis ikke fraraader jeg det bestemt.....Jeg raaa dog komme til Ho- s. 241 vedsagen. Han har kun arbejdet lidt under sit Ophold her tildels tvungen af Omstændighederne, men jeg troer baade han har set Meget (dog ikke Museer eller sligt) og at dette let vilde vise sig i hans Kunst just under Længsel efter Hustru og Børn. Da han ikke har synderlig Sands for det Karakteristiske, skal det ikke være Italienerlivet som saadant han vil kunne skildre, men her arbejdes under særdeles gunstige Forhold og dette vil han upaatvivlelig kunne drage Fordel af. Lys, Locale, Modeller og Arbejdstid er Alt saa udmærket. Konen vil saa gerne, at han skulde bo hos mig, men saa have Studie ude, det har jeg gaaet ind paa..... Hvorledes det vil gaa ved jeg ikke .... jeg vil kun sige at jeg bestemt troer, at han som Kunstner vil have stor Nytte af den Vinter her.....