Danmarks Breve

BREV TIL: F. Hendriksen FRA: Kristian Zahrtmann (1877-08-13)

K. Z. til F. Hendriksen. Saracinesco 1877 13/8:

..... Men hør, jeg troer maaske at kunne baade tegne og skrive noget til Dit Blad ...... netop gennem min Brevskrivning, hvori jeg gerne har skildret en Ting i et Brev, en anden Oplevelse i et andet, er jeg kommet til det Resultat at det vilde være morsommere at samle det Hele og derved søge at give ikke blot en Skildring af Stedet og Folket her i denne Ørnerede, men ogsaa hvad jeg kender til det Ejendommelige hos Mellemitalienerne.......11/9: ..... Jeg har skrevet en temmelig udførlig Plan og er helt klar paa hele Motivet, nu filer jeg paa Enkeltheder, skyder ud, sætter ind, men paa selve Udarbejdelsen har jeg endnu ikke begyndt. Du ved ikke, hvor jeg har svedt for at komme over nogle Vanskeligheder, men forresten morer det mig næsten altfor meget, og jeg er kun bange for, at Folk kan blive gale i Hovedet over at se saameget af min egen grimme Person....... 13/9: ..... Jeg sender den første Trediedel af Fortællingen, vil nødig beskære denne Del yderligere; dens smaa Episoder faar senere deres Betydning.... Næste Trediedel foregaar her og bliver sørgelig, sidste Del paa et Marked nogle Mil herfra og bliver næsten forfærdelig, men ender dog godt. Jeg aner ikke om det duer til Noget og skal ikke tage en nok saa streng Dom ilde op.... 29/9: For et Par Dage siden sendte jeg Dig Lovisa. Ligesaa godt som der kunde gøres en hel Roman ud af den, ligesaa vanskeligt har det været mig at indskrænke den til saa lidt....

Rom 31/10: ..... Jeg skal nu forsøge at omarbejde Historien en Del. Jeg er jo vant til at man ikke holder af mine Idealer ligenedfra Leonora Christina og til Prinsesse Karoline...... Hvor man dog er et s. 246 Qvæg at ville skrive naar man ikke kan – selv synes jeg altid det er saa godt men ak jeg siger med Byron »Ægteskab kommer af Elskov som Eddike af Vin« – nej saaledes siger jeg sletikke, men at skrive forholder sig til at ville skrive som Eddiken til Vinen; jeg kan huske hvor det Sted tiltalte mig, ligesom Mikelangelo sagde »at gøre Udkast gaar med Sang ligesom at fuldføre gaar mod Døden« – abbazzare fa cantare, ma finire fa morire. Lovisa siger: Alle Svigermødre komme fra Helvedes Pøle, Men min er kommen fra det dybeste Søle. Er det ikke opmuntrende for Svigermoderen....21/11: Saa jeg skal altsaa endnu engang have fat i Luisa; jeg er ved at blive tosset derover og kan sletikke bestille Andet, naar jeg har det at tænke paa, men jeg kan paa den anden Side ikke lade det ligge, saaledes som det er.... 24/11: Nu har jeg tænkt, ligget vaagen, haft Hovedpine, ikke kunnet male og baaret mig galt ad paa mange Maader samt tilsidst skrevet som om Fingrene skulde gaa af mig, og her ser Du Resultatet. Nu kan jeg daarlig forandre det..... 26/11: Ja jeg har igen sat den tragiske Ende paa Luisa, men jeg er nu ganske enig med mig selv om ikke at kunne gøre den godt.....

Alt Arbejdet førte den Gang ikke til det paatænkte Resultat, og den lille Fortælling blev ikke trykt. – 1909 blev de forskjellige Manuskripter paany taget frem og F. H. foreslog K. Z. at trykke dette Ungdomsarbejde i en lille privat udgivet Bog. K. Z. gik ind paa Tanken, gjennemsaa sine gamle Manuskripter og endte med at vælge den Form, der slutter med Lovisas Dands og med Ritornellerne. Bogen blev privat trykt i 315 Expl. paa Fagskolen for Boghaandværk, forsynet med Gjengivelser af fire Malerier, som Lionardo og Lovisa havde staaet Model til, og K. Z. fik megen Fornøjelse af at udsende den 1912 til Venner. Midt under Korrekturlæsningen blev han greben af Tvivl om det overhovedet gik an, og det kostede nogen Møje at faa Planen gjennemført. Del efterfølgende sidste Uddrag af Brev er Vidnesbyrd om hans Betænkeligheder.