Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Thomsen FRA: Kristian Zahrtmann (1878-01-21)

K. Z. til Carl Thomsen og hans Hustru i
Kjbhvn.
Rom 1878 21/1:

.... Jo Jerndorff havde faaet et Brev fra Meldahl med Opfordring til os Unge til at tænke paa at male Billeder af Danmarkshistorien til Frederiksborg Riddersal, og en Liste paa Motiverne fulgte med. Det var som skrevet ud af mig og jeg greb det med Begejstring, og nu har jeg ikke tænkt paa Andet siden dengang. Jeg ved rigtignok ikke, om jeg kan gøre det; skal det f. Ex. være Fresko er jeg uduelig dertil og jeg ved hellerikke, om der kan begyndes strax, men vist er det at mit Hjerte banker ved Tanken om at tage fat. Forskellige Opgaver har jeg selv tænkt paa og – ja Carl vil maaske ogsaa tage fat. Der skal jo gøres nogle og tyve, saa vi kan vel nok faa Arbejde alle. Hvilken Lykke at nogle som Jacobsen vil give Penge til Sligt. Kommer jeg hjem bliver det vel i Slutningen af Juni eller saa omtrent, saa ved jeg ikke om jeg bliver hjemme eller kun gør en Karton og tager herned forat male den. Mange af Billederne kan fortræffeligt gøres her. Har Du ogsaa faaet Opgaverne og hvorledes stiller man sig til den Sag hjemme..... Jerndorff baxer med sit store Billede som nu gaar rigtig godt fremad [Syndfloden]. Overpartiet er tildels malt og det er nogle voldsomme Vinger hans Keruber har faaet; han har malt dem efter en Skade, som han har haft i Atelieret og som nu er spist. Mærkelig nok er næ- s. 281 sten Gudfaders Ansigt bedst løst; det virker meget godt. Ja, saa har vi jo faaet Abrahams til at bestyre Konsulatet; her er forresten Vrøvl nok mellem Svenske og Danske – det er Noget kedeligt Noget...... Viktor Emanuels Ligfærd var storartet; jeg havde Plads hos nogle Danske i Via Barberino paa 1ste Sal og saa det fortræffeligt. Toget brugte præcis 2 Timer om at komme forbi og der var nogle Højesteretsdragter og lign., som vare magnifike. Det karmosinrøde Fløjl i Huer og Kaaber og Slæb og alle Guldkæder og Forværk gjorde, at de præcis lignede Tizians Figurer; og de saa alle udmærket smukke ud. Hestenes Skaberak for Ligvognen vare ogsaa prægtige og lige bag Vognen blev Kongens Stridshest ført. Den var overhængt med flere Lag sort Flor og blev ledt langsomt og forsigtigt; det gamle Kræ, den var over 30 Aar, kunde vanskeligt gaa, og blev jo kun ført frem for at skydes paa sin Herres Grav. Kongen blev ført til Pantheon, der skal indrettes til Kongebegravelse, og som nu skal have sine gamle Bronceprydelser i Loftet igen. Alle Grave siges at skulle fjernes, ogsaa Thorvaldsens over Kardinal Gonsalvi og kun Rafaels Sten skal blive staaende. Ved Begravelsen var der jo kun ganske faa Gejstlige, da Kongen var i Ban. De har skudt som Gale, først for den døde saa for den levende Konge og her er Billeder af Viktor E. som fly ver til Himmels, der er gruopvækkende......