Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Haslund FRA: Kristian Zahrtmann (1878-05-08)

K. Z. til Otto Haslund i
Kjbhvn.
Rom 1878 8/5:

Du skal have rigtig hjertelig Tak for Dit Fødselsdagsbrev og medfølgende smukke Randtegning, som begge viste mig netop som jeg saa godt kendte Dig, og som jeg saa gerne vil træffe Dig, naar jeg kommer hjem. Dette sker dog ikke, som jeg havde tænkt mig ved St. Hansdagstider, hvortil jeg havde glædet mig, men maaske nok henad Efteraaret. Det var et daarligt Udfald David fik – og jeg maa takke Dig som Hendriksen og allermest Carl Thomsen for den Interesse J har vist mig i Anledning af samme Billede – og da jeg nu ser, at jeg overhovedet neppe sælger Noget iaar, maa jeg tage Reb i Sejlene og tør ikke komme hjem paa den Tid af Aaret hvor jeg gerne arbejder allermest og allerbedst...... Vist er det, at jeg synes, at her er saameget jeg skal have gjort, før jeg kan komme hjem, men det er ogsaa sandt, at jeg just fra det Øjeblik af, da der blev Tale om Hjemrejse, har begyndt at længes, og det ikke saa lidt. Min Plan er at ligge paa Landet nede ved Amalfi eller rettere sagt 1500′ op over Byen i Ravello, hvor der er fuldtop af henrivende romansk og maurisk Arkitektur, og hvor Middelhavet ligger som et milebredt Tæppe under Ens Fødder. Byen har nu kun 1500 Mennesker og Husene ligge spredte mellem Haver; der er skovrigt, klippefuldt og vel ikke altfor varmt; Byen har 13 Kirker, hvoraf Domkirken er aldeles magnifique og Kosmatarbejderne uden Lige. Der boer en Englænder i en maurisk Villa, en mageløs Villastil, som alt det mauriske, jeg saa i de Egne, var prægtigt. Hans Drivhus bestod af 3 eller 5 mauriske Hvælvinger hvilende paa Søjler; det var s. 286 alt gammelt og i en dyb graa Leertone, men hvor saa ikke Blomsterne henrivende ud med det fra den ene Side concentrerede Lys til de mørke Vægge, og saa det stærktblaa Middelhav underneden......