Danmarks Breve

BREV TIL: Petra Diechmann FRA: Kristian Zahrtmann (1881-08-17)

K. Z. til Fra Carl Thomsen. Kjbhvn. 1881 17/8:

De husker nok hin romerske Aften, hvor Disputen mellem Carl og mig blev noget varm, da han til min Forundring virkelig vilde hæve Holberg op paa lige Trin med den store Molière.... Jeg tænker og haaber til at Carl maa have faaet Noget godt bestilt og desforuden have faaet en Ide til et historisk eller et Genre Motiv, saa at det ikke igen skal blive et Costumebillede ... jeg vedgaar at jeg befinder mig saa ulige bedre, naar det ikke er et Costume der skal paa Carls Lærred; jeg har fuldkommen nok af Flitter og Pynt, naar jeg blot har haft Johanne Petersen [Model] i to Timer o. s. v.... Aa ja, jeg kan sagtens snakke, jeg troer selv, at jeg maler paa et Costumebillede. Man har forresten grundig travlt, og dog er det kun to smaa Billeder jeg har baxedes med den hele Sommer. Et med læsende Studenter i Studenterforeningen, og et med nogle Guldmorsdragter hos Arveprinsessen. [Studenterne udstilledes først 1883. Det andet omtalte Billede med Caroline Mathilde, Struensee og Chr. VII, der kaldtes »Interiør fra forrige Aarhundrede«, udstilledes 1882. H. Chr. Chr. Nr. 268 og 264.] De skulde vide, hvor man kommer til at holde af den gamle Caroline, naar man nu gaar og hører hende daglig saa godt omtalt af hendes velopdragne, vakre Tjenerskab..... Hun styrede selv hele Codillen, og naar hendes Udtryk var saaledes som : »Saadan No’en som Vos har ingen Venner«, kan man ikke negte, at den noget for folkelige Form gemmer en kongelig Tanke. Havde Chr. II sagt det, havde det ogsaa været ham værdigt....

Arveprinsessens skønneste Sal brugte K. Z. til Interiøret fra Chr. VII’s Hof. Ved samme Lejlighed malte han en i høj Grad gjennemarbejdet Akvarel efter Bouchers pragtfulde Gobelin, som var Rummets fornemste s. 305 Pryd. Det sjældne Kunstværk solgtes senere af Kong Georg til Udlandet. Akvarelen, som K. Z. senere skænkede tilKunstindustrimusæet, er gjengivet i »Tilskueren« 1908, S.873.