Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Carl Bloch (1883-05-30)

Carl Bloch i Kjbhvn. til K. Z. 1883 30/5:

Hvorfor jeg skriver, er for at sige Dem, hvor stor Priis jeg sætter paa Deres Billede paa Udstillingen, baade min Broder og jeg synes, at det ubetinget er det bedste, De har malet, og det bedste paa Udstillingen. Det jeg vil fremhæve, er at Døden er tilstede i Værelset. Hvorfor det ikke har faaet Medaille, ligger vistnok i, at vigtige Ting i Billedet ikke ere saa godt gjorte som andre, jeg vil nævne hendes Ansigt, skjøndt Udtrykket er godt, svarer det ikke i Formen til saa mange andre Ting; hendes Hænder ere plumpe, skjøndt de sidde og føler i høi Grad udtryksfuldt. Det andet lille Billede stod ogsaa med en overordentlig Kraft i Farven og slog tilside, hvad der var i Nærheden. Jeg kan forstaae, at De undertiden taber Modet; men den sande Glæde i Kunstens Udøvelse er Glæden over at tilfredsstille sig selv. En Samtale med Kyhn igaar gjorde, jeg idag endelig tog Papiir og Pen.... [G. Bloch undlader ganske at nævne Billedet af L. C. i Maribo Kloster.]