Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1883-11-14)

K. Z. til Moderen. Civita d’Antino 1883 14/11:

... Lige hjemkommen fra tre Dages Tur i Sora finder jeg Brev fra Meldahl at Udstillingskomiteen stiller 400 Kr. til min Raadighed for at udvide min Rejse til Grækenland. Dette er Penge, som komme uden at jeg har søgt dem. Jeg er umaadelig glad for Udsigten til Grækenland, glæd Jer med Din hengivne Kristian.

K. Z.’s oftere omtalte Ansøgning til Hjelmstjernes Legat om Understøttelse til en Grækenlandsrejse blev i Oktober anbefalet af Akademiet ved F. Meldahl. Det synes dog som K. Z. har maattet ændre sin Ansøgning saaledes, at Understøttelsen kom til at gjælde Friluftsmalerier. Hertil gav Fonden ham 350 Kroner. – Det er altsaa et Vidnesbyrd om Meldahls Bevaagenhed, naar han – uden Ansøgning fra K. Z.’s Side – foranlediger, at Udstilling s fonden tildeler K. Z. den attraaede Rejsehjælp til Grækenland. Meldahl er aabenbart blevet underrettet om, at Hjelmstjerne ikke vilde yde Rejsehjælpen.