Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: L. Zeuthen (1883-12-27)

Fra L. Zeuthen til K.Z. Kjbhvn. 1883 27/12:

... Vi unge er de stærke, naar vi blot tager Sagen paa rette Maade. Lidt før, lidt senere, det er kun derom Spørgsmaalet drejer sig. Overlad, kjære Zahrtmann, os først Deres Billeder. Saa har den Strømning af Sympathi, der har bevæget sig mod Dem herhjemmefra, afsat sit Spor og er ikke endt i Vanmagt. Og vis os saa den Tillid at stole paa, at Ophængningen af Billederne paa Galleriet skal blive bragt til Afslutning. Billederne skal komme paa Galleriet, og de skal komme der uden stor Alarm og Demonstration og med al Honnør for Dem.

Jeg ved vel, at det er et virkeligt Offer, vi kræver af Dem. Men husk paa, Tiden er ikke til at være ømskindet. Naar en efter vore Forhold betydelig Kreds af Kunstnere og Lægmænd er enige om, at vort Nationalgalleri bør bevare Mindet om den Cyclus af Billeder, De har malet med Motiver fra Jammersmindet, og gjør sig en Glæde af at sætte Galleriet i Stand dertil, er det da ikke altfor absurd, om dette skulde strande paa, at en Brygger, en Artilleriofficer og en Godsejer maaske er af en anden Mening. Man kan ogsaa være for hensynsfuld mod Modstandere. – Endnu blot én Ting. Den Ytring af Sympathi, vort Tilbud rummer, har ene Deres Virksomhed som Kunstner til Udgangspunkt. Hvis Tilbudet har været Dem en Opmuntring under Deres Arbejde gjennem Følelsen af, at dette er Deres Landsmænd til Glæde og til Udbytte, da har det fremkaldt den rette og den eneste Følelse, det bør vække hos Dem. Fra det Synspunkt, hvorunder vort Tilbud til Dem er at opfatte, er det os, som er og vil vedblive at være Deres Skyldnere. Det er kun et ringe Afdrag paa en Gjæld til Dem, der stadig vil voxe.

Deres hengivne L. Zeuthen.