Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Axel Theofilus Helsted (1884-05-27)

Fra Axel Helsted til K. Z. Kjbhvn. 1884 27/5:

... Naar Jerndorff har henvist Dem til mig som den, hvem Æren særlig tilkom at have samlet Kunstnerne til Indkjøbet af Deres Billeder, da kan jeg ikke være enig med ham, – lad os dele halvt. For mig har det været en kunstnerisk Samvittighedstrang, følt for at til-fredsstille mig selv mere end Dem, – derfor haaber jeg, kjære Zahrtmann, at De aldrig takker mig derfor, ikke engang i Deres Hjerte. Noget andet er, at jeg er sikker paa, at De med Deres Natur som Kunstner længe har trængt til et saadant Beviis paa, hvormeget De er vurderet og paaskjønnet som Kunstner; thi Verden har til Tider gaaet Dem imod – for det meste mere end De fortjente, – men De har kjæmpet med Villie og Evne, – ja, det er min Tro, mere end jeg og maaskee overhovedet Nogen veed. – De har sagt, at De i Deres Kunst ikke bryder Dem om, at Andre forstaaer Dem, men at det er Dem nok, at De forstaaer selv. Jeg har altid betragtet det som et Paradox, og jeg gjør det endnu. Kunsten er at anskueliggjøre hvad der bevæger sig i En. De mangler noget i at anskueliggjøre.

s. 377 SØNDAG EFTERMIDDAG I ABRUZZERNE. Civita d’Antino 1884
(H. Chr. Chr. Nr. 290)

s. 378 DRENGE MED OLIVENGRENE. PALMESØNDAG. Civita d’Antino 1884
(H. Chr. Chr. Nr. 287)

s. 379 Kjære Zahrtmann, pas paa, at De, som kjører med vælige Heste, har Tømmerne i Orden, at Farten ikke bliver vild, og at De saa finder særlig Glæde i den, fordi den er vild. – Det er min Overbeviisning, at særlig Dem kan vi ikke undvære, Deres Begejstring, Lidenskabelighed, Deres Villiestyrke, Deres Sanddruhed og Originalitet i Kunsten (ja endog Deres Bizarreri), alle ere Egenskaber, som vi trænge til i vor Tid, vor nuværende Efterabelsestid, – lad alle disse udmærkede Egenskaber i Kunsten falde som flammende Ild og udbrænde alt det hule og mennesketomme, som der findes. Amen!!!

For at samle alle Meddelelser vedrørende de to Billeders Kjøb og Aflevering til Galleriet, er der paa dette Sted gjort Brud paa den kronologiske Ordning af Brevene, men Begivenhederne sidst paa Aaret 1883 greb saa dybt og afgjørende ind i K. Z.’s Liv, baade som Kunstner og Menneske, at alle Udtalelser der angaa disse Forhold hører nøje sammen. – Ifølge Meddelelse fra Overretssagfører L. Zeuthen bestod den Kreds der kjøbte Sofie Amalie-Billedet af 70 à 80 Bidragydere. Hver af disse ydede 20 à 25 Kr., kun et Par Bidrag var noget større. – Kunstnernes Indsamling bestod saa godt som udelukkende i mindre Arbejder og disse solgtes ved Auktion i Januar 1884.

De herefter følgende Erindringer fra Civila d’Antino blev skrevne til og fremkom i » Tilskuerenis Februarhefte 1908 efter Opfordring af dette Tidsskrifts Redaktør Mario Krohn. Herigjennem tilskyndedes K. Z. til at tage Nedskrivningen af sine Minder op under sit Sommerophold i Banyuls samme Aar (se S. 209).