Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: August Andreas Jerndorff (1887-01-02)

Fra Aug. Jerndorff til K. Z. Valby 1887 2/1:

[Nogle Aar efter at K. Z. havde lykønsket Aug. J. til Udstillingsmedaljen, sendtes den til Zahrtmann med efterfølgende Brev.]

Kjære Zahrtmann. Ved en Visit hos Hirschsprungs i disse Dage kom jeg hen for Dit Billede »de tre Kalkbærersker«. Jeg føler den største Trang til at sige Dig, med hvilken overordentlig Glæde jeg gjensaa dette Billede. Det er det mest fuldendte, det skjønneste Du nogensinde har gjort. Gud give Dig at gjøre flere saadanne Billeder. Det er mit Nytaarsønske, og det veed jeg er godt nok. Min Nytaarsgave vil Du sagtens ikke regne for ret meget og det er den heller ikke.

Det Aar da jeg fik Medaillen paa vor Udstilling havde Du hjemsendt det omtalte Billede. Der syntes mig ikke Tvivl om at det var det bedste af Alt deroppe. Jeg ærgrede mig over at man gav mig Medaillen, som blev mig ganske værdiløs. Jeg burde maaske have nægtet at modtage den og tænkte ogsaa derpaa, men gad dog ikke gjøre saamegen Blæst af den Ting. Nu finder Du mig maaske sentimental, naar jeg sender Dig den, som et Udtryk for hvad jeg føler. Den er og bliver kun en klat Sølv, men den kommer da ialtfald til sin retmæssige Eier, om end med falsk Paaskrift. Jeg kunde maaske en anden Gang have fortjent den, – dengang ikke. – Lad nu være med at lee af mig men tag den med en hjertelig Nytaarshilsen fra Betty og Din Ven

Aug. Jerndorff.