Danmarks Breve

BREV TIL: Joakim Skovgaard FRA: Kristian Zahrtmann (1884-10)

K.Z. til Joakim Skovgaard i
Sora.
Civita d’Antino 1884, Okt.:

Du og J Alle skal rigtignok have Tak for den dejlige Krukke Pærekompot J har sendt. Dens Indre har vi endnu ikke besøgt, men Billederne og Krukken er henrivende. Baade som det Hele er dekoreret og som Detaillen er gjort.... Jeg finder Maaden Bevægelsen er udtrykt paa aldeles udmærket især i Negleklipningen, som jeg ogsaa i dekorativ Henseende synes er aldeles herligt. Jeg er helt indtaget i at sidde og se derpaa. Ogsaa Farven er jo meget smukt behandlet. Det kom her imorges da Richetta og Paoluccio var her og vi maatte saa alle ned i Familien og nyde Skuet. Hvor lo vi; det klukkede i Paoluccios lille Mave alt som han lærte at forstaa den store Negl, den store Sax, Maaden de vare optagne af Arbejdet paa, Mundenes Udtryk. Og ham med Pærerne, hvis Mund raaber Aa! og hende med i pidocchi, og jeg tror nok, at alle de andre lærte at se samtidigt med at Paolu fik bedre Forstand. Senere kom Fru Syndakus og nød Skuet, og en Dag, naar vi alle er samlede, skal vi ogsaa nok nyde Indholdet. Jeg er som sagt meget glad over det Hele, men faar jo rigtignok en Kasse til at expedere hjem, da den ikke paa nogen Maade gaar i Kufferten. Forøvrigt er dette en Fordel, da vedkommende Kasse er saa stor, at der ogsaa kan gaa nogle smaa Gibsafstøbninger deri, og dem vil jeg gerne have. Nu er det omtrent afgjort, at jeg kan komme afsted den 15de som jeg skrev igaar. Saa ses vi maaske i Rom den 16de? .... Billedet med Paolu bliver ingenlunde, som jeg havde haabet. Dertil kommer at Kompositionen er og bliver skidt, men jeg vil dog nu se at gøre det nogenlunde færdig.... [H. Chr. Chr. Nr. 291: Italiensk Leg med Føl.]

Brevet til Skovgaard er Tak for en kostelig Gave, som de tre Venner fra Sora havde sendt ham. Der fulgte et Rimbrev med og hele Episoden har følgende Historie som her meddeles efter Viggo Pedersens Optegnelser fra 1918: »Rimbrevet var en taabelig Kaadhed, der ærgrede K. Z. Om Poesi var der aldeles ikke Tale, men hvad der derimod var af Værdi var Joakims henrivende smukt dekorerede Krukke, der indeholdt ungefähr Ingefær. Paa det ene Billede sidder Amor med lækkersulten Mund efter Pæren han holder i sin Haand, medens Psyche staar bag ham ordnende og lyskende hans Haar. I det andel Billede er hun optaget af at klippe hans mægtig lange Kinesernegl med en stor Sax. Indskriften med græske Bogstaver lyder: GOD APPETIT og HONNI SOIT QUI MAL Y PENSE. – Anledningen var følgende: Signora Cerronis Søn Diomede, der opholdt sig hjemme, gik med en vældig lang Negl paa en Finger, hvilket den Gang var Mode i Italien. K. Z.’s store Hensynsfuldhed forbød ham at undlade at gjøre ligesaa. Han frygtede, at hvis han ikke fulgte den unge Husherre efter, skulde denne og hans Familie deri se en Art Tilrettevisning fra en der kom fra den Verden, de aldrig havde væ-ret ude i. Da vi fra Sora kom derop paa Besøg, traf vi til vor Forfærdelse K. Z. med en ren Kinesernegl paa sin venstre Haands Pegefinger. Vi kunde ikke dy os for at drille ham og saaledes fremkom Syltekrukken. – Jeg vilde ønske Arbejdet tilhørte et af vore Museer.« – Dette Ønske er gaaet i Opfyldelse, thi denne skønne spøgefulde Hilsen i græsk Vasestil var en af de Ting, K. Z. testamentarisk skænkede Det danske Kunstindustrimuseum. – (Krukkens to Dekorationer gjengivne her.)

s. 401 K. Z. : TEGNING EFTER GRÆSK VASE: EN AFGUD DANNES
I 1884 sendt Terrakottafabrikant L. Hjorth i Rønne

s. 402 DEKORERET SYLTEKRUKKE AF JOAKIM SKOVGAARD
Se Oplysninger Side 390.

s. 403 UDFØRT I SORA 1884. GAVE TIL K. Z. I CIVITA D’ANTINO
Tilh. Kunstindustrimuseet

s. 404 K. Z. : TEGNINGER EFTER GRÆSKE VASER
Sendte i 1884 til Terrakottafabrikant L. Hjorth i Rønne. Se S. 386–87
»Drengene flygtig gjorte, stærkt udtrykkende ivrig Skændsmaal om den løjerlige Klump.
Vedbendbladene svagt ophøjede«
Figurerne fra Vasen S. 391