Danmarks Breve

BREV TIL: Malthe Engelsted FRA: Kristian Zahrtmann (1889-01-27)

K. Z. til Engelsted og Skovgaard i
Mégara.
Korfou 1889 27/1:

... Følgende Brev modtaget fra Meldahl : »... Ifald Form haves – faa Afstøbninger der vise hvorledes Akanthusbladene bygge sig op. – En Gruppe af hvert Kapitæls Blade er jo nok forat forstaa det Hele, navnlig naar vi samtidig faar Voluter med og Midterblomsten.... Vi savne her paa Skolen Hjælpemidler i den Retning og nogle gode store Fotografier af Korinthiske Kapitæler og Detailler af disse vilde jeg takke Dem meget for om De sendte mig saadanne pr. Post.... Vær saa venlig i Grækenland at interessere Dem for denne Opgave – NB. kun Monumenter fra god Tid ... « – Jeg har svaret meget kort og fyndigt paa Alt det i Athen.... Paa hans Forlangende af disse nye Sager har jeg svaret, at det var mig umulig at tage mig deraf da jeg var saa langt borte.... Men hvis J, og det bliver vel nærmest Engelsted, vil interessere Jer derfor, saa skriv bare direkte til Meldahl derom.... I s. 442 mit Brev til Meldahl stod: ... Da Skovgaard og jeg ved vor Afrejse modtog Deres Opfordring til at virke for at vi fik nogle Afstøbninger af de bedste Ting fra Grækenland, svarede jeg Dem strax, baade for Skovgaard og mig, at vi kun blev ti à tolv Dage i Athen og at vi ikke kunde have med Sagens praktiske Side at gøre. De mente at det kunde vi nok faa Direktøren til at paatage sig.... Sagen laa mig stærkt paa Hjerte saameget mere som Alle de Unge trængte til disse Ting og det var deres Sag jeg skulde tale. Og det var ogsaa som de Unges Sag, jeg forebragte Kong Georg den og han gik ind derpaa. – Ved Akademiets Brev fik Sagen en anden Vending. Den var inde under andre Forudsætninger. Det var mig der var gaaet til Kongen. Jeg maatte tage mod Konsekvensen. Jeg skyldte ham det mest mulige Hensyn.... Da jeg kom til Athen, studerede jeg selv derpaa, gik derefter til det tyske Institut. Men Dr. Walters stadfæstede kun, hvad jeg selv havde fundet ud af. De forlangte Numre var af to Slags.... Det vilde for en anden Gangs Skyld være rigtigere at bruge Sybels Katalog over alle Athens Kunstværker.... Jeg kunde ikke blive saa længe i Athen at jeg fik Svar paa mit Brev og Akademiet havde oftest givet en meget ringe Beskrivelse f. Ex. Stele Nr. eller Vase Nr. – Følgen blev da jeg fik en saa streng Instrux mod at gaa udenfor den af Akademiet givne Liste ... at jeg maatte opgive meget med blødende Hjerte, men turde ikke andet.... Kongens endelige Svar harjeg ikke faaet. Hanmente at kunne sende mig det inden jeg forlader Korfou og skal jeg da som snarest sende det til det høje Akademi.....[K. Z. maa forud for dette Brev have sendt Akademiet en Liste over de Afstøbninger Engelsted og han i Forening havde valgt. Akademiets Pengemidler tillod ikke at gaa saa vidt, det kneb endda tilsidst med at betale Forsendelsen.]

Noget kom der dog ud af K. Z.’s Bestræbelser, det fremgaar af: F. Meidahl og P. Johansen: »Det kongelige Akademi for de skønne Kunster« 1700-1904, S. 516. Der fremhæves særligt at Kong Georg, der alt i 1874 havde skjænket Akademiet 10 Kasser Afstøbninger, atter i 1889 betalte Afstøbninger, som K.Z. fik Lov til at udvælge.