Danmarks Breve

BREV TIL: Malthe Engelsted FRA: Kristian Zahrtmann (1889-09-25)

K.Z. til Matthe Engelsled. Civita d’Antino 1889 25/9:

... Jeg, der altid siger skidt med Mediet, naar jeg har Mennesket, burde ikke være saa sensibel for det første. Ja, hvorledes jeg har tænkt paa Dig? Med Venskab. Jeg har ikke kunnet blive fri for at ærgre mig, og det undertiden stærkt over Din Opfattelse af Leemejer. Jeg tror nu afgjort Du tager fejl og under alle Omstændigheder mener jeg, at den Maade at opfatte paa er forbundet med nogen Utilfredshed hos Dig selv, som jeg saa umaadelig gerne vilde, at Du skulde være s. 446 fri for.... Jeg tror som Krohn og Flere at Du har nogen gylden Sæd som det gælder om at faa i Hus uden at den bliver for fugtig. Hende, den dygtige Moder med den grønne Kjole fik Du bragt saa frisk og frodig i Hus, som meget faa Malere hjemme. Atelierbilledet var langt mere modent, gyldent i Glans og havde voxet paa et solrigt, beskyttet om end lidt tørt Sted. Kommer vi en Gang til at tale noget om denne Sag, saa kan jeg mulig sige Dig noget Mere om Din Virksomhed, som jeg har søgt Greje paa lige siden jeg kom til at høre Din Dom om et af Leonora Christinabillederne. Du gider maaske ikke høre den og synes, jeg har sagt for Meget. – ..... Jeg forlader Civita d. 4. Okt. forat tage 14 Dage til Paris og være hjemme inden Udgangen af Maaneden. En Dag i Genua, to i Turin, en à to i Lyon, en i Dijon. Her har Du Planen. Men jeg lader Størstedelen af mit Tøj blive her. Jeg vil være her næste Sommer og det er nærmest Skolen og mine Forældres Alder der gør, at jeg forlader dette i Vinter. Naa, jeg er ogsaa noget træt af meget Arbejde. Jeg kommer til at bo hos en Søster i Frederiksgade og faar neppe noget Atelier for den korte Tid, især da jeg vist skal male Portræter ude. Her er en dejlig Befolkning og en dejlig Modelbestand. Folk er ikke det Mindste smaatærnede som hjemme. Kunde Du faa Pengene, kunde Du saa ikke have Lyst til at gøre Rejsen med, være her fra 1ste Maj til 1ste Okt. Her kan rummes Adskillige. Man kan begynde at male Dagen efter at man kommer. Man kan omtrent faa hvem man vil til Model og de er ligesaa gode som smukke....