Danmarks Breve

BREV TIL: Mads Kofoed Zahrtmann FRA: Carl Vilhelm Zahrtmann (1896-02-24)

Fra Faderen til M. K. Z. Rønne 1896 24/2:

Tak for Telegrammet, – med bankende Hjerte aabnede jeg det, saa spændt jeg havde gaaet hele Dagen, – ja, hvor det lettede at see 22000. Fra Elisabeth have vi faaet, at K. Z. vilde have været tilfreds med ca. 18000. Selv telegraferede han: »Meget godt. Raadhuset Leonora Christina.« Igaar havde vi Brev fra ham, og deri skriver han, at umiddelbart efter Auctionen kom der Tilbud paa 1500 Kr. for Hjob, men han svarede, at skøndt det var Minimumsprisen ved Auctionen, blev det ikke solgt fra Hjemmet under Prisen, der var 3000 Kr. Ligeledes var der 20. Febr. forgæves budt ham for Mystisk Bryllup 1000 Kr. Ja! Gudskeelov, at det altsammen gik saa smukt og godt, baadeÆren og Udbyttet. Nu lader det til, at han vil benytte en Deel af det Indkomne til en Livrente, hvad det her vilde glæde os meget, om han gør Alvor deraf.... [Ved sin Auktion paa Charlottenborg 17. Febr. solgte K. Z. 56 Arbejder for 21363 Kr. (foruden 6 % i Omkostn.). Denne Sum laa 10402 Kr. under hans oprindelige Salgspris, 8138 Kr. over Minimumspriserne. Tre Billeder forblev usolgte : Hjob og hans Venner, H. Chr. Chr. Nr. 315, bødes der 1000 Kr. for, og Aar 1900 kjøbte Den kgl. Malerisamling det af ham for 3000 Kr. ; L. C. modtager Dronning Charlotte Amalie i Fængslet, H. Chr. Chr. Nr. 410, naaede Bud paa 1500 Kr., men solgtes først 1908 til Museet i Randers for 3000 Kr.; s. 484 Det mystiske Bryllup, H. Chr. Chr. Nr. 426, naaede kun Bud paa 700 Kr., K. Z. solgte det 1903 for 4500 Kr. til Bagermester Vald. Gætje, efter hvis Død det solgtes for 20000 Kr. og ved et senere Ejerskifte 1918 for 81500 (foruden 10 % i Auktionsomkostn.). – Af Billeder, solgte paa K. Z.’s Auktion 1896, kunne nævnes: den legemstore Kopi af L. C.’s Portræt paa Rosenholm for 1030 Kr. til Kjbhvn.s Raadhus; Kong Salomo og Dronningen af Saba, H. Chr. Chr. Nr. 307, for 1060 Kr.; En romersk Gibser, H. Chr. Chr. Nr. 309, for 340 Kr. til H. Hirschsprungs Samling; Italienske Piger bærer Vand, H. Chr. Chr. Nr. 356, for 1000 Kr. til samme Samling; Familieglæde, H. Chr. Chr. Nr. 359, for 900 Kr., tyve Aar senere solgt for 25000 Kr. ; Adam og Eva, H. Chr. Chr. Nr. 406, for 300 Kr., solgt 1918 for 16000 Kr. ; Herren aabenba-rende sig for de forsamlede Disciple, H. Chr. Chr. Nr. 444, for 500 Kr. ; Dr. Georg Brandes’ Portræt, H. Chr. Chr. Nr. 112, for 125 Kr., op-naaede i 1919 1130 Kr.]