Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Carl Vilhelm Zahrtmann (1899-06-16)

Fra Faderen til K. Z. i
Kjbhvn.
Rønne 1899 16/6:

... I denne Uge have Forholdene føjet sig gunstigere, og jeg vil derfor benytte dem til at takke Dig, min kære Kristian, for Dit kærlige Besøg hos os. I flere Dage har jeg nu kunnet glæde mig ved Haven....

Faderen angrebes 4. Nov. 1898 af Besvimelser, en Lungebetændelse holdt ham i Sengen en Del af Vinteren, i hvilken K. Z.jevnligt var Gjæst i Hjemmet. Foraaret 1899 lettede Faderens Sygdom; endnu 22. Juni udarbejdede han ved sit Skrivebord sine Breve, hvori han med vanlig Omhu klarlagde Slægtens og Byens Bedrifter ud i alle deres Enkeltheder. K. Z. kom 21. Juli til Rønne; denne Dag var Faderen oven Senge; men ved Middagstid 24. Juli ebbede den henved 89aarige Mands sidste Kræfter ud i Døden. K. Z. blev hjemme til Midten af September, fuldførte 3 Billeder fra Hjemmet (H. Chr. Chr. Nr. 496-498), ordnede Moderens Arbejde paa et stort Gulvtæppe, udført tildels efter hans Tegning, tildels paa fri Haand efter levende Blomster, tegnede et Par Portræter efter sit Brystbillede af Faderen fra 1887 (H. Chr. Chr. Nr. 32k) til litho-grafisk Gjengivelse, til hvilken han dog ikke fandt dem gode, og paabegyndte et Brystbillede af Moderen (fuldført 1901, H. Chr.Chr. Nr. 519). Ogsaa i denne Opgave følte han sine Evner svigte; og Mismod greb ham. I 1898-99 opholdt K. Z. sig hjemme. [Meddelt af M. K. Z.]