Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Karl Madsen (1900-12-31)

Fra Karl Madsen til K. Z. Kjbhvn. 1900 31/12:

... Du hører til de faa, der som Epiktet og som Din Heltinde for-staar at tage Livet og Menneskene ved den liderlige Hanck, derfor er det altid en Glæde at se Dig, en Glæde at mindes Dig. Tak for Din Elskværdighed, Dit gode humane Sind....

I Vinteren 1900-1901 begyndte de forberedende Arbejder til den store retrospektive Udstilling af dansk Kunst, der afholdtes i Kjøbenhavns endnu ikke færdige Raadhus i Sommeren 1901. – Ideen til dette store Foretagende kom fra Theodor Philipsen, og til ham sluttede sig strax Karl Madsen og Kr. Zahrtmann samt Arkitekten Martin Nyrop. En betydelig Arbejdskomite blev efterhaanden samlet med L. Frølich som Formand og Kjøbenhavns Overpræsident Oldenburg som Næstformand, s. 504 og der blev arbejdet overordentlig ivrigt for at gjennemføre Planen, ogsaa af K. Z. – Forøvrig optoges han hele denne Vinter af Selskabelighed i større Omfang end nogensinde tidligere.