Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1902-05-23)

K. Z. REJSTE 25. APRIL 1902 TIL PORTOFINO MED DE UNGE
MALERE OLUF HARTMANN, SOPHUS DANNESKIOLD-SAMSØE
OG NORDMÆNDENE TH. ERICHSEN OG SØREN ONSAGER.
K. Z. til Moderen. Portofino 1902 23/5:

Forskønnelses-Foreningen har henvendt sig til mig om at give Husene paa Ulfeldsplads Farver; dertil har jeg gjort en Akvarel af to Huse her, hvor Evropas mest farvesmykte Huse er, og jeg vil gøre flere. Desuden svarede jeg, at jeg gerne ganske gratis skulde gøre et Udkast til en Leonora Christina til midt paa Pladsen. For ti Aar siden var Du som gjort dertil. Jeg tænker mig hende med Bogen under Armen vandrende ud af Fængslet. Men hvad der kommer ud af dette er maaske meget lidt.... Det er næsten et Gode i Selskabslivet at have denne Smule bornholmske Dialekt, det gør En absolut dansk....

Ved Forskønnelsesforeningens Generalforsamling 14. Febr. 1903 meddelte Formanden, Arkitekt Fritz Koch, at Husene paa Graabrødretorv kunde males smukkere, saaledes som Maleren Zahrtmann havde vist ved de af ham sendte Skitser. Dette vilde være en Pryd... Arkitekt Mørk-Hansen bemærkede, at Zahrtmann ønskede en Statue af Leonora Christina paa Graabrødretorv. – 1904 gjenoptages Tanken om Statuen paa-ny. Ingeniør J. Rump foreslog i »det kommunale Udvalg til kunstneriske Formaals Fremme« at bevilge Kr. Zahrtmann et mindre Bidrag til Forarbejder for en saadan Statue. Forhandlingsprotokollen meddeler: »Forslaget diskuteredes, men vandt ikke Tilslutning«. – K. Z. vedblev dog at arbejde med sin Tanke. Der foreligger en Række tegnede Udkast til Statuen, hvoraf det fra 190k her er medtaget. Senere formede han sin s. 511 Plan om i Gruppeform efter Maleriet fra 187 hvor Søsterdatteren ledsager Leonora Christina ud af Fængslet. Gruppen var udstillet paa den Frie Udst. 1910. Til Moderen skriver han 10/3 1910: ... Jeg har været tre Vintre om at modellere den, den truede med at blive permanent. – Et Minde om denne hans stadig kjære Tanke vil blive bevaret i en Reliefudhugning paa hans Gravsten.