Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1903-04-01)

K. Z. til Moderen. Kjbhvn. 1903 1/4:

... Dagen igaar blev til en eneste Jubel fra om Morgenen Kl. 7 1/2, da Eleverne sang deres Lærkesang saa smukt:

Vi kommer vi kommer

af hjertetrang

idag at takke Dem kjære.

Vi kommer vi kommer

i kunst en gang

det bød saa skjønt Eders lære.

Vi kommer vi kommer

i broget lag

samlet fra fjerne huler.

Vi kommer vi kommer

i jag eller mag

som vilddyr, lam eller ugler.

Vi kommer vi kommer

vi skal naa frem

De viste os vore veier.

Vi kommer vi kommer

at hylde Dem

vi bøjer os for Eders seier.

s. 516 TO SIDER AF AUG. JERNDORFFS »MEFISTO-VISE«

...da de var færdige, sprang jeg ud af Sengen, aabnede Døren, bad dem saa ind. Her stod hele den fagre Ungdom, femten friske Mennesker, de kastede mig Violbuketter i Hovedet, og saa var Wanda og Bodil her, og de lo godt, havde pyntet det Hele uden jeg vidste det; de 60 Krukker med Navnetræk fra Hjorth [i Rønne], alle fulde af Blomster hjemmefra, fra Frijsenborg, Christiansholm, Nordfeld og Holsteinborg. Saa var her frisk Fødselsdagskringle fra Bodil, The og Kaffe blev budt rundt til Eleverne, og vi havde det godt.... [Sangen var skrevet af en norsk Elev Holmen, Musiken af en anden Elev, der med sin Violin sled i Indøvelsen. Medens der arbejdedes paa Skolen, blev Øvelsen fortsat og sunget om og om igjen for at være ganske sikre til Højtidsdagen.] Jeg var ikke uden Mennesker inden 6 1/2 Aften, kunde hverken blive paaklædt eller barberet. Legatdeputationen Kl. 11, de var tre, og de var fine. Omtrent samtidig Theaterchefen og en Deputation af alle Krøyers Elever.... Breve og Telegrammer.... Fritse [Grevinde Frijs, Frijsenborg] var her med en skøn gammel Frugtskaal.... Af Visiter var Højesterets Justitiarius Koch den fineste, han har været meget syg, kunde kun lige naa herop, men kom dog. – Jeg var kun træt, da jeg kørte med Rohde og Christiansen ud til Skydebanen. Da Døren gik op, klappede alle de 180 i Hænderne.... Jeg havde Fru Frølich og Bodil med Otto Haslund paa min anden Side.... Fru Schan-dorph var der, lille, gammel, skrøbelig, kunde neppe hænge sammen, men hun vilde være med. Vi spiste i Fred, efterat Krohn som Dirigent havde læst Telegrammet op, som var sendt Dig. Der var ogsaa Fest blandt mine Venner i Rom og Paris og Hilsner fra Civita til dets Borger. – Karl Madsen holdt Festtalen, Handskemager N. F. Larsens Søn talte fra Eleverne, Rohde ganske storladent fra de frie Udstillere og Krohn for min Moder. Altimens blev ogsaa Viserne sungne, hvoraf Jerndorffs løsslupne Mefistofelesvise, der i Faust har Omkvædet: »Satan fører Ballet op«, baade ved Text og Billeder vakte endeløs Jubel og vel ogsaa er storslaat gjort.... Selv holdt jeg en Tale om Opdragelsen i Hjemmet af Fader og Dig.... Saa taltes der for Damerne, og jeg kyssede til Manges Jubel Fru Krøyer og Fru Julius Paulsen. – Efter Bordet begyndte jeg Dansen med Fru Schandorph. Stemningen blev meget animeret, og Kl. 3 1/2 kom jeg iseng. Jeg har ikke været træt ovenpaa det, har været paa Skolen, hos Wanda, Frølichs, Bissen og skal nu hen at male hos Troensegaards. Leonora Christinas store Portræt var laant fra Raadhuset og smykkede Salen ligeoverfor min Plads, og der var Masser af Blomster, de er idag gaaede til Hospitalerne. – Ja Moder, det var Fest, og den var næsten for Dig, som den var for Din hengivne Kristian. 4/4: ... Paa Mandag Aften [6/4] bliver Akademielevernes Fest, saa skal vi alle være Italienere, og da bliver vel Gækken først slaat rigtig løs. Det er i Larsens Lokaler, de hente mig i Vogn 9 1/4. Masser af unge Piger, enkelte af mine Elever og vel alle dem fra Krøyers Skole, alle dem, der sidst ikke havde Raad. Onsdag Morgen er jeg hos Dig....

s. 517 TIL KR. ZAHRTMANNS 60 AARS FEST 1903