Danmarks Breve

BREV TIL: H. Chr. Christensen FRA: Kristian Zahrtmann (1905-06-25)

K. Z. REJSTE I APRIL 1905 ATTER TIL ITALIEN.
K. Z. til H. Chr. Christensen. Civita d’Antino 1905 25/6:

[Fhv. Kontorchef H. Chr. Chr. sendte i 1905 K. Z. første Udgave af Bogen: »Fortegnelse over Arbejder af Kr. Zahrtmann i Aarene 1864-1904.« Han udsendte sidst paa Aaret 1917 anden fuldstændiggjorte Udgave: »Kr. Zahrtmann. Fortegnelse over hans Malerier.« Til denne sidste Udgaves Nummerfølge er her henvist i alle Billedangivelser.]

.... Jeg vil gerne strax sætte mig til at besvare og takke for Deres ganske udmærkede Gave, der er saa stor, som man meget sjeldent modtager, og ikke blot den, men ogsaa at De har sendt min Moder den fryder mig stærkt. Jeg sad sammen med Wilhjelm da jeg aabnede Pakken, og er aldeles ikke nervøs, vi saa Katalogen igennem og ved at rejse mig mærkede jeg at det var som jeg var kraftløs. Det var dog Henrykkelsen ene der gjorde og endnu gør det. For lad mig være allersomroligst, inderst inde kan det brænde og det kan det vel vedblive med. Forsendelsen til Moder vil glæde hende voldsomt. I sin lidt stille Alderdom fryder Sligt hende til lange Tider. Om hun selv skriver til Dem, skal jeg lade usagt, hun ser ikke godt, tror undertiden at hun ikke mere kan, og igrunden kan hun udmærket. Ganske enkelte Gange kan en Linje være skreven ovenpaa en anden, men selv nu hun er næsten 83 er hendes Sprog og Tankesæt saa klart, at jeg med Forbløffelse læser selv hurtigt affattede Smaabreve. Et fornylig indeholdt hende vist næsten ubevidst en jublende Foraarshymne. At hun er taknemlig for Gaven er jeg vis paa og faar det nok udtrykt i hendes første Brev. Det er udmærket for hende at Stilen er saa stor og tydelig. Hun læser Alt med Forstørrelsesglas. Jeg har Masser af Breve fra hende og læser af og til deri. – Jeg morer mig meget over alle de mange Oplysninger, jeg selv faar over Meget jeg ikke mere husker eller aldrig har vidst, som at Otto Haslunds Moder hed Beate osv. At Bogen er en svær Støtte for min Betydning som Maler er sikkert, at den praktisk gavner er vist, og nu kan jeg med største Lethed paapege, s. 529 hvad der bør med paa en retrospektiv Udstilling. Derfor min Tak. Jeg havde aldrig tænkt at det skulde trykkes og nu undrer jeg mig over, at De ikke lod mig mærke at De blev ærgerlig over saa sent at faa Oplysning om de sidste Portræter.... Deres Ide om at faa en Udstilling ene af Civitabilleder tiltaler mig overmaade meget og jeg er Dem taknemlig derfor. Alle de Billeder er gjort paa et umaadeligt lille Fladerum, to Gange Kongens Nytorv eller sligt, dog har Bentzen-Bilkvist et Motiv lidt længere borte. Det vil blive mine Venner og Elever paa ganske enkelte Undtagelser nær og her har vel været over 40 Malere. Skovgaard har herfra nogle af sine allerbedste Ting. Man vil kunne konstruere hele Byen, for hvert Hjørne er snart gjort. Men om saadan Udstilling virkelig bliver gjort engang, chilosa. Nu bragte jeg Clements Deres Hilsen og skal hilse fra begge igen. Saa viste jeg dem Alle Bogen og man svarede ved et: Gid der var mange som han. Hertil siger jeg Amen....