Danmarks Breve

BREV TIL: Fritz Syberg FRA: Kristian Zahrtmann (1912-08-17)

K. Z. til Frits Syberg i
Italien.
Fuglsang 1912 17/8:

... Jeg har mere og mere travlt i Tankerne med Indflytningen paa Fuglebakken i mit lille Hus med dets udmærkede Atelier den 8de Oktober. Dagen er fastslaat, men Huset er langtfra færdigt. Arkitekten er ret efter mit Hoved i Smag og Dannelse, og jeg haaber ogsaa at han maa være efter Guds Hjerte, men han er langsom i Vendingen, skal puffes til. At han taler mig efter Munden og gør, hvad han selv vil er kun godt, da vor Smag combinerer og han naturligvis kender de Sager langt bedre end jeg. Men De forstaar vist hvor morsomt det er at vælge Farver, nogle Møbler og overveje hvad man har Raad til, hvad ikke. Jeg faar en Husbestyrerinde der er ung Enke efter en Kunstner og har en Søn paa sex Aar. Ham er jeg svært glad for, han vil vel nok komme til at gøre mig nogle Knuder, men det er dog ungt Liv der er Væxt i.... Haven, der er 1500 Kvadratalen og ene dyrkes med Blomster, vil nok netop være, hvad vi kan overkomme. Jeg tror, at hun i den Henseende kan meget.... Jeg nyder Somren i Danmark. Det er 13 Aar siden at jeg sidst var her en Sommer, derimod har jeg oplevet alle de mellemliggende Vintre, og jeg havde glemt de lyse Nætter og Menneskenes blide Sommercharme. Her hvor jeg er hos Oluf Hartmanns Svoger, Godsejer Viggo Neergaard, er der uforligneligt. Her er rigtignok fladt, men Haven flyder ud i Guldborgsund, her er mægtige Ege, en Have af første Rang.... Saa var jeg i Viborg at se Skovgaard. Han er meget langt fremme med Højkirkeloftet, og det gør godt at nu det Hele bliver af ham. Dette sidste var F. C. Lunds allersvageste Arbejde deroppe, saa det stak grelt af nu. Det Eneste der har gjort mig ondt, er at hans Kuppel blev slaaet ned, som var hans Livs Hovedværk og meget bedre end alt det Øvrige. De tolv Apostle, godt komponerede og Portræter af Rector, Bisp, Købmand Sandberg, Byens henfarne Honoratiores. Det er haardt at en Mand har offret sit Livs bedste Tider paa Noget, han tror skal trodse Tiden, og saa hugger s. 588 man det ned 30 Aar efter at det er gjort færdigt. Livets Lov er, at de Sunde æde de Smaa. Lunds Enke lever. Jeg synes, det maa skære gennem hendes Kød.... Omgaas en Del Neiiendam, en udmærket Karakter og fuldtud kunstbegejstret. Gid De vare her og saa de dragende Skyr over den bredt anlagte Park....

Aaret 1912 optoges stærkest af K.Z.’s Byggearbejde og hans ivrige Forberedelser til den Blomsterhave han glædede sig storligt til. Strax efter at Jorden var kjøbt, Arkitekten H. Koch valgt og Huset planlagt, fyldtes alle hans Vinduer i Amaliegade med Potter og Kasser, hvori Planterne mylrede frem. Senere paa Aaret kom Sorgerne, thi Bygningen skred langsomt frem, og han var – og maatte være – indrettet paa Indflytning først i Oktober. – Den 15. August skriver han til Vald. Neiiendam: »Igaar var jeg i mit Hus ad Køkkentrappen fra Kælder til Loft og følte mig som glad Proprietær«. – Da Tidspunktet for Indflytningen ikke kunde overholdes, tilbød hans trofaste Veninde, Fru Benedicte Frølich ham Husly paa Blidah : » Tak og atter Tak for Deres herlige Venskab for mig.... Jeg kan kun være taknemlig for Deres store Tilbud, men jeg kan dog ikke. Jeg er for gammel til at kunne flytte i Nord og have alle mine Interesser i Vest.... Vil haabe mine Møbler kan komme ind før Oktobers Slutning«.... 16. November flytter han og meddeler Fru Frølich: »Moder skriver: »Du behandler jo Flytningen som Leg«, og det har trods stor Overanslrængthed været det. Men Flyttemændene var som store, stærke Engle og vi havde det som en ren Svir, at faa Alt hængt og da vi igaar nærmede os Afslutning kom Madame Petersen fra Vartov, en Dame jeg har fælles med Udenrigsministeren og Fru Alice Hartmann, og Kæmpeflyttefolkene, hun og jeg havde en aldeles mageløs Eftermiddagskaffe sammen. Det endte med at hun sagde: nu maa jeg afsted og fortælle hvorledes her var. Jeg spurgte: »paa Vartov?« – »Nej hos mit fine Bekendtskab«. Og det kan nok være, at Flyttemændene lo. « – 20. Nov. skriver han atter til Fru B. F.: »... Jeg har siddet og malt ved Lys og frydet mig. – Imorgen skal jeg selv have lille Middag. Det er Harald Moltkes [Maleren, hans Nabo paa Fuglebakken] og Ove Danneskiolds.... Naa Ærter, Flæsk og Lagkage, da Fru Hessellund [hans første Husbestyrerinde] er kommet idag, og det er hendes Bravurnummer«....