Danmarks Breve

BREV TIL: Wanda Danneskiold-Samsøe FRA: Kristian Zahrtmann (1913-02-03)

K.Z. til Cousinen Grevinde Wanda Danneskiold-Samsøe. Kjbhvn. 1913 3/2:

... Kom ikke med [til hendes Datter, Grevinde Elisabeth Ahlefeldts Maskebal], da jeg er stærkt forkølet. Moder var stærkt imod, at jeg gik paa Karneval, men jeg havde lovet Elisabeth det, vilde ikke bryde mit Løfte. Saa havde jeg Besøg igaar af vor Amtmandinde [Baronesse Ellinor Bille-Brahe fra Rønne], til hvem Moder havde sagt: »Tænk, han er mig ulydig. « Nu vil Moder gerne, at jeg brænder Faders trekantede Hat for ikke oftere at komme i Fristelse. Men det er snart et Musæumsstykke....

De Fester, hvormed K. Z. var bleven hyldet 1903, da han fyldte 60 Aar, var komne ham uventet. De havde øget hans Følelse af Livslykke ved at vise ham, hvor store Kredse der var knyttede til ham og hans Kunst, løvrigt holdt han ikke af at træde frem som Jubilar. Medvirkende til at han frasagde sig Skolen 1908 var det, at han ikke vilde fejre 25 Aars Samliv med den; og samme Aar tilbragte han Sommeren i Pyrenæerne, for at ikke hans Bysbørn i Civita d’Antino skulde feste for ham 25 Aar efter hans første Komme til deres By. Nu da hans 70 Aars Fødselsdag forestod, forsvandt han i Italien. Den Hyldest, der ellers vilde være stegen ham i Møde i Danmark, kom dog stærkt frem. Dagspressen havde 31. Marls 1913 udførlige Skildringer af hans Liv og Gjerning, særligt havde »Politiken« samlet en Række Udtalelser af hans Kunstfæller. Ugebladet »Illustreret Tidende« viede ham sit Numer af 30. Marts indledet af Sophus Danneskiold-Samsøe og med Bidrag af andre Elever, væsenligst i en statelig Række Tegninger. Maanedsskriftet » Tilskueren« aabnede sit Aprilhefte med sex Zahrtmann-Artikler, i hvilke særligt Penneførerne blandt hans Elever, Harald Giersing, Peter Hansen, Carl V. Petersen og Sigurd Swane skildrede deres Indtryk af ham og deres Erindringer fra hans Skole, og A. Romeo di Rocco bragte ham en Hilsen fra Civita d’Antino. H. Chr. Christensen udsendte sin rigt udstyrede Festbog : »Fyrretyve Billeder efter Skitser og Studier af Kristian Zahrtmann« den 31. Marts 1913. – K. Z. havde gjemt sig i Lucca. Oprindeligt havde han tænkt sig selve Fødselsdagen at være sammen med Frits Syberg og dennes Familie i det nærliggende Pisa. Men i Lucca greb Arbejdsiveren ham; han fuldførte 31. Marts et Billede (Udsigt fra Hotelværelset over mod Kirken San Giovanni, H. Chr. Chr. Nr. 691), og strax næste Morgen havde han et nyt i Arbejde (En Præst knælende foran et Alter i Kirken San Romano, H. Chr. Chr. Nr. 692).

s. 591 FORARBEJDE TIL DRONNING CHRISTINA AF SVERIGE. Kjbhvn. 1907
(H. Chr. Chr. Nr. 614)

s. 592 PETER HANSEN: K. Z. VED SIT ARBEJDE I AMALIEGADE 14
Akvarel fra 1912