Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Marius Hansen FRA: Kristian Zahrtmann (1913-12-15)

K. Z. til Peter Hansen i
Pompeji.
Fuglebakken 1913 15/12:

...Moder har det roligere, men alligevel, igaar modtog jeg et Brev der tog Afsked, og J kan nok vide, at det tager paa Kræfterne. Moder skriver at hun helst ikke vil opleve Festdagene ; jeg tror dog nærmest, at hun endnu lever en lille Stund. Her er atter roligt, men jeg kan halvt daarligt taale Arbejdsstansning. – Tillykke med, at J er saa glade for Pompeji, og at Du har nemt for at arbejde. Jeg tror, at i Din Alder s. 597 er det godt at skifte Opholdssted. Hvorledes jeg vil klare mig ved jeg ikke. Jeg maa tage Alderen saa stærkt med i Beregning og kan paa ingen Maade tænke paa at gaa paa Vesuv, ja, selv ikke hele Pompeji i Ruinerne rundt. Det vil Benene ikke. Dog har jeg tænkt paa mulig i c. 17. Marts-27. April at gæste Italien, har för tilfället indbudt Neiiendam med mig. Meningen er nærmest Ravello og paa Hjemvejen Civita i tre Dage. Har ogsaa skrevet til Cerronis. Dog om det sker er vel tvivlsomt. Jeg kan ikke mere gaa videre rundt og se megen Kunst, maa absolut være, hvor jeg har Arbejdet lige ved Haande og blot vælge et fremmed Sted til at arbejde. At gense Cerronis er igrunden Hensigten i det Hele, men der er altfor koldt at arbejde og uden at arbejde det gaar heller ikke.... Hvor gør det godt naar man en Gang faar Sandheden at høre. En ung norsk Maler, hvem jeg havde rost, men maaske ikke rost nok [Chr. Karsten], skrev idag i et Brev til mig: »Jeg har aldrig været Deres Elev – Gud fri og bevare mig i det Øjeblik, jeg havde Munch – Nordens største Maler at gaa til. – Vor norske Ned-faldsperiode var under Deres Paavirkning.« – Sligt har vi gamle Malere godt af at høre. Man tror at have handlet rigtigt og saa har Ungdommen sin Ret. Ja leve Ungdommen enten den hedder Elena eller Grethe [Peter Hansens Døtre]. Enten den er i Eders Hjem eller paa Eders Billeder, for jeg tror nu, at Din Hustru har en hel god Del i hvad Du faar gjort. Maaske har ogsaa hun offret sig og spillet Lhom-bre med hin elskelige Maler [Th. Philipsen og hans Broderdatter Frk. Helene Prahm var sammen med Peter Hansens for sidste Gang i Italien]. Jeg kunde undt hende ti Matadorer paa en Haand....