Danmarks Breve

BREV TIL: Fritz Syberg FRA: Kristian Zahrtmann (1914-07-07)

K. Z. til Frits Syberg. Casa d’Antino 1914 7/7:

[Efter Fru Sybergs Død.]... Jeg vil gerne bevidne Dem og alle Deres Børn min Deltagelse i Deres store Sorg.... Igaar Aftes kom Hotelejer Christensens her forat tale om Sagen, og gennem disse brave og fine Mennesker fik jeg fuldkommen Besked. Vi er alle meget betagne over hvad der er sket og have megen Følelse for Deres store Tab. Fru Christensen havde hendes Udtalelse om hvor stærkt Børnenes Fremtid og maaske allermest den Lilles laa hende paa Sinde, hvorledes hun frygtede for at rives bort fra dem under denne Operation. Vi frygte, at hun har lidt voldsomt efter den. Jeg havde hende meget kær. Kan godt sige, at hver Stund jeg har været sammen med hende er kun et kært Minde. Maaske allermest den Dag, da Poul Christiansen og jeg spiste hos Dem Aarets første Jordbær. Det er nu over tre Aar siden. Vi var festligt stemte, havde set Deres mange Akvareller, De havde solgt nogle til Bernt Grønvold og det var den Dag som om De først ret fæstede Hus i Pisa. Det var den Dag Dem, der talte, men hendes fine Talent for Hygge hvilede over det Hele.... Ja, og saa den Dag, da Jens Birkholm var derude, da vi atter havde det saa venskabeligt med hinanden. Og nu er baade hun og Trulson døde og Birkholm jo yderst svag. Jeg duer ikke til at naa til Begravelsen i Faaborg, bevæger mig ikke ret meget mere, men mine Tanker er hos hende, hos Dem og hos Dem Alle med Tak for den Glæde, jeg har haft af Dem Alle....

s. 601 JOH. ROHDE: K. Z. ARREJDENDE I ATELIERET AMALIEGADE 14. 1910
Fra venstre til højre ses Malerne:
Peter Hansen, Johannes Larsen, Frits Syberg, Karl Schou
Det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg

s. 602 K. Z. VED SPISESTUEVINDUET 1 CASA D’ANTINO
Fotografi af Knud Hendriksen 1913

s. 603 K. Z.’s Husførelse paa Fuglebakken var fra Begyndelsen betroet Enken efter Maleren Hessellund, der med sin lille Søn flyttede ind i Huset samtidig med K. Z. Midt i Sommeren 1913 opgav hun Stillingen og der hengik et godt Aar med at forsøge forskjellige andre Muligheder. Fra 1. Nov. 1914 tiltraadte Frøken Marie Mattson Pladsen som Husbestyrerinde og dermed kom Casa d’Antinos Ledelse i gode og faste Former. Frk. M. passede ypperligt til at være kvindelig Medhjælp for K. Z., han og alle hans Venner og Gjæster var glade for hendes Husførelse. Hun omfattede Haven og Arbejdet i den med samme ivrige Interesse som K. Z., var utrættelig i at varetage dens Røgt og Pleje. Sammen med sin Søsterdatter ledede hun Huset til K. Z.’s Død, og de to Damer fik ogsaa Tid til at være Modellerfor flere af de Billeder han malte i sine sidste Aar.