Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1916-03-28)

K. Z. til Moderen. Fuglebakken 1916 28/3:

.... Alt gaar i de senere Aar saa forunderlig lykkeligt for mig, og det Savn, det f. Ex. er, at jeg fortiden ikke kan komme op paa Malerisamlingen med dens gale Trapper, jeg er ikke ulykkelig derover, skøndt jeg kan godt sidde her og længes efter Marstrand, Rembrandt eller alle de andre gode Venner deroppe. Forat være glad heri Verden, skal man elske sine Medmennesker, og nu jeg vanskelig kan komme til Andre, kommer de til mig. Min Helbred er udmærket, og min Virk- s. 610 somhed tager mig helt. Jeg har for første Gang ikke udstillet Noget iaar. Det kommer af, at jeg som Fader synes, at man beskeden skal trække sig ud af sit Embede, naar man har naat Støvets Aar. Jeg maler vel ligesaa længe i Døgnet som før, men faar naturligvis ikke saa meget gjort, hvorimod det nu er let at afsætte Arbejderne. Folk melde sig forat bestille Billeder eller at have Forret til, hvad jeg har for....