Danmarks Breve

DEN oprindelige Plan for dette Mind...

s. 12 DEN oprindelige Plan for dette Mindeskrift var beskeden i Omfang. Man tænkte i sømmelig Form at udgive det vigtigste af de Optegnelser, Kr. Zahrtmann selv havde ladet trykke i Tidsskrifter og Blade, og mente dertil at føje Gjengivelser af et Udvalg af hans Arbejder. -Det viste sig snart ønskeligt at fuldstændiggjøre de Oplysninger, der forelaa trykte, ved Breve og Uddrag af saadanne, først gjennem det Antal paa 859 Breve, K. Z. selv havde bestemt til Opbevaring i den Hirsch-sprungske Samling, og senere gjennem dem af K. Z.’s Breve, som fra mange Sider tillidsfuldt er laante Bogens Udgiver, og hvis Antal er langt over 1000. Det blev endvidere nødvendigt at give en Skildring af K. Z’s betydningsfulde Arbejde som Lærer i Kunstnernes frie Studieskoler og hans Andel i Den frie Udstillings Oprettelse samt af den Kamp med Kunstakademiet, som han derved førtes ind i. Til nærmere Oplysning om disse Foretagenders Forhistorie, som ikke tidligere er behandlet, er der til Bogen givet udførlige Fremstillinger af samtidige Kunstnere og Kampfæller samt fra Elever i Skolerne, særlig dem fra K. Z.’s egen Skole. Saaledes er Arbejdet voxet over den tænkte Størrelse og er blevet til nærværende omfangsrige Bog. – Bidrag til Forstaaelse af vigtige Sider i K. Z.’s Liv er ydet af hans Broder M. K. Z., der ogsaa til enhver Tid har viet Bogens Udarbejdelse sin Støtte og sit redebonne Medarbejde.

Fra den første Ungdomstid var K. Z. knyttet i nært Venskab til den bedste Ungdom i dansk Kunst. Senere, da han selv var i Manddoms-aarene, sluttede han sig til den ny Generations ypperste Kræfter, og endelig fik han en gjennemgribende Indflydelse paa det Slægtled, for hvilket han blev en højtskattet Lærer og Ven. – Hans omfattende Brevvexling bidrager væsenlig til at belyse tre Kunstnergenerationers Udvikling, og hans mærkelig ildfulde, stærkt ideelt fordrende Personlighed virkede snart samlende, snart igjen paradoxalt frastødende, men altid heftigt ansporende. Efter hans Død blive hans Breve staaende, gjenspejlende ham selv, hans stærkt facetterede, frodige Natur, hans lykkelige Evne til at knytte Mennesker til sig i Mildhed og i Strenghed, i Humor og i dyb Medfølelse, hans sønlig ømme Kjærlighed til Forældrehjemmet med den Opdragelse, han skyldte Fader og Moder, hans Selvtugt i Livets Skole, hans Alvor som Kunstner, hans tro Vennesind, hans Ydmyghed lige over for den sejrrige Ungdom og hans ubøjelige Tillid til egen Ret og eget Mandsvirke. Disse stærke Karaktertræk gav hele hans Livsvandel dens faste Linie og stiller ham blandt de udvalgte Personligheder, vort Folk har fostret i det nittende Aarhundrede.