Danmarks Breve

W. C.ZEISE OG J. JAC.BERZELIUS BREV...

W. C.ZEISE
OG
J. JAC.BERZELIUS
BREVE

s. II

s. III

s. IV 1789—1847

s. V W. C. ZEISE
OG
J. JAC.BERZELIUS
BREVE
1823—1847

UDGIVNE
af
AD. CLÉMENT

KØBENHAVN
H. H. THIELES BOGTRYKKERI
1921

s. VI

s. VII FORORD.

William Christoffer Zeise var født i Slagelse d. 15. Oktbr. 1789, hvor hans Fader var Apotheker. Slægten, der stammede fra Schlesien, kom til Danmark c. 1650, da en Guldslager Kristofer Z. indvandrede 1) . Som ung havde W. C. Zeise lagt sig efter Farmacien, da han i Sommeren 1805 havde Ophold hos Apotheker Gottfried Becker 2) i Frederiksdal og kom Aaret efter i Huset hos H. C. Ørsted, hvem han assisterede ved Forelæsninger og Forberedelser dertil. Han blev Student i 1809, det saakaldte »Professoraar«, da 8 af Aarets Dimittender bleve akad. Lærere. Han havde »experimenteret« sammen med Lunding 3) efter at være flyttet fra Ørsteds, men fik, under Ørsteds Bortrejse i 1812—13, Leilighed til at benytte dennes Laboratorium paa Østergade sammen med Ørsteds Vikar J. J. Krum 4) . Zeise havde dog i disse Aar af og til »en underlig sygelig Forfatning«. I 1815 tog han farmaceutisk Examen og søgte saa en Reiseunderstøttelse af Fonden ad usus publicos, som blev bevilget 5) i 1816 til det kommende Aar. Z. var imidlertid taget hjem og havde indrettet sig et Laboratorium i Faderens Apothek og kom ikke til at rejse, da Forarbejderne til en Doktordisputats optog ham, og han ikke kunde løsrive sig fra sit Arbeide.

s. VIII En Ven 1) , der vil træffe ham i Göttingen, faar følgende Brev: