Danmarks Breve

Breve 1840-1885

Brevudgiver:
Charles Adolphe Antoine Clément, 1860-1933
Udgivelsessted:
KØbenhavn

Tekst før brevene

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1840-07-16)
Ny kgl. Saml. 40. 2330. Breve til Molbech . Veile den 16de Juli 1840 . Velbaarne Hr. Justitsraad! Ifölge mit tidligere Löfte giver jeg mig herved den ærbödige Frihed, at fremsende en Del af Haandskriftet om Veile By og Amt under Krigsu

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1840-08-11)
Weile den 11te August 1840 . Höistærede Hr. Justitsraad! Af Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 8de dennes, seer jeg at det haster meget med Udgivelsen af Historisk Tidsskrift 3die Hefte, og jeg tillader mig derfor ærbödigst forelöbig at underrette Hr. Justitsr

BREV TIL: Collin, Edvard; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1845-03-05)
Collin 35. Onsdagen den 5te Marts 1845 . Höistærede Hr. Justitsraad. Da jeg nyljg har haft Feber og derfor maa holde mig inde, haaber jeg, at Hr. Justitsraaden undskylder, at jeg henvender mig skriftlig til Dem. Det er Dem sikkert bekjendt, at

BREV TIL: Collin, Jonas; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1847-01-28)
Collin 25. Dublin , den 28de Januar 1847 . Höivelbaarne Hr. Conferentsraad! Ved min Tilbagekomst til Edinburgh fra de skotske Höilande havde jeg den Glæde at modtage den Efterretning, at Hans Majestæt Kongen allernaadigst havde bevilget mig den af mig

BREV TIL: Andersen, Hans Christian; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1848-03-10)
Fredag den 10de Marts 1848 . Höistærede. Maa jeg takke Dem ret meget for Laanet af den hermed fölgende Bog, saavelsom for den behagelige Aften, vi sidst tilbragte sammen. Jeg glæder mig særdeles til Söndag. Mr. North, som jeg talte med igaar, bad mig spörge De

BREV TIL: Andersen, Hans Christian; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1850-10-02)
Bredgade 192, Onsdag Morgen, den 2den Octbr. 1850 . Höistærede! Herved har jeg den Fornöielse at forestille Dem min meget omtalte Skosvend, Hr. Henning. Som De seer, kan han hverken med Hensyn til ungdommeligt Udseende eller Holdningens Elegants sammenlignes med Dere

BREV TIL: Andersen, Hans Christian; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1858-02-22)
J. W. Sölvgade 416 G 2den Sal , Mandag den 22de Febr. 1858 . Kjære Ven! De vilde glæde min Kone, min Svigermoder og mine tre Svigerinder ganske overordentligt, hvis De, i Henhold til Deres velvillige Tilbud kunde læse lidt for Dem een a

BREV TIL: Andersen, Hans Christian; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1860-01-25)
Rosenborg den 25de Januar 1860 . Kjære Ven! Da der vistnok maa siges at være et vist aandeligt Slægtskab mellem Digtere og Oldgranskere, hvilke sidste endog stundom blive altfor digteriske, tör jeg maaske i min Kones og mit Navn anmode Dem om at gjöre os og endeel anti

BREV TIL: Andersen, Hans Christian; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1866-12-12)
Rosenborg , d. 12. Dec. 1866 . Kjære Professor Andersen. Da jeg idag ikke var saa heldig at træffe Nogen i Deres Bopæl, tillader jeg mig skriftlig at meddele Dem, at den nye engelske Minister Sir Charles Murray, ikke at tale om Lady Murray, brænder af Begjerlighed efte

BREV TIL: Andersen, Hans Christian; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1866-12-15)
Rosenborg , d. 15de Decbr. 1866 . Kjære Prof. Andersen . Da jeg har modtaget Svar fra den engelske Minister, at baade han og hans Frue ville blive »delighted« ved at see Dem paa Mandag Kl. 11, skal jeg, i Henhold til Deres venlige Brev, tillade mig at afhente Dem i De

BREV TIL: Andersen, Hans Christian; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1867-01-24)
Rosenborg , d. 24. Jan. 1867 . Kjære Etatsraad. Idet jeg lykönsker Dem til Deres Hjemkomst og Etats-raadsklassen! til Deres Indlemmelse i samme, tillader jeg mig efter Deres tidligere godhedsfuldt givne Tilsagn, at tilstille Dem et Blad til Dagmars Album i det Haab, at

BREV TIL: Andersen, Hans Christian; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1868-02-18)
Rosenborg , d. 18de Februar 1868 . Kjære Etatsraad. Idet jeg baade paa min Kones og egne Vegne takker Dem hjerteligt for Deres Venlighed at sende os Deres saa interessante Kjöbenhavns Historie, tillader .jeg mig at spörge, om De ikke vil gjöre os Dem yderligere forbun

BREV TIL: Rafn, Carl Christian; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1850-02-11)
Ny kgl. Saml. 1599 I. Mandagen, d. Ilte Febr. 1850 . Bredgade 192 . Hoslagt er jeg saa fri at tilstille Hr. Etatsraaden Cor-recturer til Bemærkningerne om de romerske Fund. Hvis det kan vente til paa Torsdag, naar Museet bliver aab-net, skal jeg med Fornöielse s

BREV TIL: Rafn, Carl Christian; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1850-07-19)
Bjerth pr. Colding , d. 19de Juli 1850 . Höistærede Hr. Etatsraad! Det gjör mig meget ondt, at jeg ikke seer mig istand til at levere Dem nogen Meddelelse om »Inspectionen over de antiqvariske Mindesmærker«, inden jeg kommer tilbage til Kjöbenhavn, hvor jeg har alle mi

BREV TIL: Rafn, Carl Christian; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1855-04-11)
Kronprinsensgade 395, 2den Sal , den 11te April 1855 . Höistærede Hr. Etatsraad! Da det nu i disse Dage er t o Aar siden, jeg var paa Frederiksborg, for at beskrive Hs. Majestæts mærkelige »Fund af en Metalarbeiders Forraad fra Broncealderen«, og da det er over eet Aar

BREV TIL: Høyen, Niels Lauritz Andreas; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1850-06-26)
Ny kgl. Saml. Fol. 1537. Bredgade 192, 2. , den 26de Juni 1850 . Höistærede Hr. Professor! Hoslagt har jeg den Ære at tilbagesende Deres Notat-böger, idet jeg beder Dem modtage min erkjendtligste og forbindtligste Tak for den Brug, De velvillig har til

BREV TIL: Thomsen, Christian Jürgensen; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1852-01-23)
Rouen , den 23de Januar 1852 . Höistærede Hr. Etatsraad ( Thomsen ?) Jeg haaber, at De har modtaget det Par Linier, som jeg for ikke længe siden sendte Dem her fra Rouen, gjen-nem min Huusfælle Wulff. At jeg saa hurtig igjen skriver Dem til, er nærmest fordi

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1852-01-19)
Tilhører Danmarks geol. Undersøgelse. Rouen , den 19de Januar 1852 ). Höistærede Hr. Etatsraad! Da Videnskabernes Selskab med saa megen Forekommenhed har understöttet mig til min Reise her i Normandiet, opfylder jeg en kjær Pligt ved at meddele Dem, so

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1852-01-23)
Rouen , den 23de Januar 1852 . Hoistærede Herr Etalsraad! Da jeg frygter for, at De muligen efterat have læst mit Brev af 19de op i Videnskabernes Selskab vilde lade det trykke, tör jeg ikke Andet end bede Dem om i saa Fald at foretage et Par Rettelser deri. Jeg maatte

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1852-03-08)
Paris, Hotel Valois, Rue de Richelieu , den 8de Marts 1852 . Höistærede Hr. Etatsraad! Forelöbig maae det være mig tilladt at bevidne Dem og Videnskabernes Selskab min hjerteligste og oprigtigste Tak for de mig yderligere bevilgede 300 Rbdlr., hvorpaa jeg alt har modta

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1852-04-25)
London, York Hotel, Bridge Street, Blackfriars , den 25de April 1852 . Höistærede Hr. Etatsraad! Allerede for længe siden skulde jeg have indiöst mit tidligere Löfte at meddele Dem en Beretning om min Reise i Normandiet og Bretagne, naar ikke först min Sygdom i Paris

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1862-03-08)
Rosenborg , d. 8de Marts 1862 . Höistærede Hr. Conferentsraad! Da jeg efter en Samtale med Prof. Steenstrup iaftes maa ansee det for afgjort at hans nye Modbemærkninger imod min Tvedeling af Steenalderen blive trykte i November-Heftet af Oversigterne samtidig med min A

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1862-11-26)
Rosenborg , d. 26de Novbr. 1862 . Kjære Hr. Conferentsraad! Hoslagt har jeg den Fornöielse at remittere den igaar modtagne Correctur, som jeg haaber at gjensee for 3die og sidste Gang. Efter Deres venlige Anmodning har jeg foretaget de af Dem foreslaaede Rett

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1862-12-16)
Rosenborg , d. 16de December 1862 . Kjære Hr. Conferentsraad! Da jeg for fjorten Dage siden afgav mine sidste Correcturer af mit Indlæg imod Steenstrup fuldfærdige til Reentryk, var De saa venlig at love mig, at Trykningen skulde blive iværksat saa hurtig som muligt, f

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1862-12-18)
Rosenborg , den 18. Dec. 1862 . Kjære Hr. Gonferentsraad! Idet jeg takker Dem for Deres venlige Skrivelse af Gaars Dato, hvoraf jeg seer, at min seneste Afhandling for-haabentlig ikke vil blive stoppet af Steenstrup, som den forrige i over 5 Maaneder, skal jeg kun endn

BREV TIL: Oehlenschläger, Johannes Wolfgang; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1857-01-15)
Ny K. Saml. Fol. 1674 7 b. Hagestedgaard pr. Holbæk , 15de Jan. 1857 . Min kjære, »nedrige« Ven! Med megen Glæde modtog jeg forleden et Brev, som strax ved sin Udskrift hvori jeg let gjenkjendte Din Haandskrift, lovede mig megen Fornöielse. Men jeg ble

BREV TIL: Steenstrup, Mathias Georg Gotthilf; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1859-02-14)
Ny kgl. S. 4 º 2664. Sölvgade 416 C, Kbhvn. , den 14. Febr. 1859 . Kjære Ven! Jeg har gjennemlæst den medfölgende Afhandling, som jeg finder meget livlig og vistnok meget passende for et större Publikum. Havde Forfatteren för Trykningen

BREV TIL: Skau, Laurids Pedersen; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1863-01-29)
Ny kgl. Saml. 1727 Fol. I Breve Worsaae. Velbaarne Hr. Amtsforvalter Laurids Skau , R, af D., Danebrogsmand, p. p. Idet jeg bevidner Dem min erkjendtligste og forbindtligste Tak for Deres venlige Meddelelse om Myntfundet ved Grarup, tillader jeg mig, efter nærmere Conf

BREV TIL: Erslev, Kristian Sophus August; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1866-02-19)
Nyere Breve D. Rosenborg , den 19. Febr. 1866 . Kjære Hr. Erslev ! Baade ved nogle Artikler i Berlingske Tidende og ved et Brev fra Stiftamtmand Dahl, hvori han med fortjent Roes omtaler Deres Virken for Oldsag-Museet i Aarhus, er jeg blevet mindet om

BREV TIL: Dyrlund, Niels Kristian Folmer; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1867-07-24)
Ny kgl. S. 2983 4 º. Rosenborg , den 24de Juli 1867 . Höistærede Hr. Cand. mag. Dyrlund ! Ret meget takker jeg Dem for det tilsendte Nummer af »Folkets Avis« og for Deres venlige Skrivelse, som jeg, paa Grund af mange paatrængende Arbeider ved Museern

BREV TIL: Becker, Peter Willemoes; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1871-01-03)
Ny kgl. Saml. 4 º 2367. Rosenborg , den 3. Jan. 1871 . Höiærværdige Hr. Provst! Med min forbindtligste Tak for Laan har jeg herved den Ære at remittere de to interessante Skrifter, som jeg rigtignok har beholdt temmelig længe. Men jeg har tröstet mig m

BREV TIL: Schiødte, Jørgen Christian; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1871-07-31)
Ny kgl. Saml. Fol. 1726. Det kgl. Mus. for de nord. Oldsager , den 31. Juli 1871 . Höistærede Hr. Professor. I Anledning af Deres ærede Skrivelse af Dags Dato, som jeg har modtaget lige ved min Afreise her fra Byen, har jeg strax tilskrevet Hr. Justits

BREV TIL: Christensen, Christian Axel Richard; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1873-01-25)
Ny kgl. S. 4 º 2421. Rosenborg , 25de Januar 1873 . Höistærede Hr. Dr. Christensen ! Jeg haaber ikke, at De tager mig ilde op, at jeg er saa fri at anmode Dem om Deres velvillige Assistance i Anledning af et eventuelt Kjöb af nogle græske Bronzevaaben

BREV TIL: Christensen, Christian Axel Richard; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1873-02-17)
Det kgl. ethnografiske Museum, Kbh. , den 17de Februar 1873 . Höistærede Hr. Doctor! I Gjensvar paa Deres meget ærede Skrivelse og de deri indeholdte værdifulde Oplysninger, hvorfor jeg aflægger Dem min erkjendtligste Tak, tillader jeg mig at anmode Dem om, godhedsfuld

BREV TIL: Christensen, Christian Axel Richard; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1873-03-21)
Det kongl. ethnographiske Museum, Kbh. , 21de Marts 1873 . Höistærede Hr. Dr. Christensen ! Med den störste Erkjendtlighed og Taknemmelighed har jeg modtaget Deres meget ærede Skrivelse af 6te d. M. Det er tilvisse sjeldent, at man fra en reisende Landsmand faaer saa

BREV TIL: Strunk, Christian Adolph Frederik; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1873-12-29)
Ny kgl. S., F. 1557. Hagestedgaard pr. Holbæk , den 29de December 1873 . Kjære Strunk . Ret hjertelig takker jeg Dig for Dine venlige Linier. De beredte mig vel en lille Skuffelse, men dertil er jeg vant. Jeg glæder mig over, at jeg, s

BREV TIL: Strunk, Christian Adolph Frederik; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1877-07-19)
Ny kgl. Saml. F. 1557. Frederikslund pr. Aarup Station, Fyen , den 19de Juli 1877 . Kjære Ven! Hjertelig Tak for Dit Brev. Indlagt sender jeg et Udkast til Fortalen, som jeg beder Dig dröfte med Herbst og Holm og derefter befordre til T

BREV TIL: Uldall, Johannes Frederik Christian; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1880-09-04)
Ny k. S. Fol. 1844. Rosenborg , den 4de Septbr. 1880 . Höistærede Hr. Uldall ! Ret hjertelig takker jeg Dem for de tilsendte Explr. af den smukke Bog om det gamle Helligaandshus. Det kan dog vist ikke feile, at den maa gjöre sin Virkning paa Mange.

BREV TIL: Uldall, Johannes Frederik Christian; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1885-01-13)
Ny kgl. S. Fol. 1844. Rosenborg , den 13de Januar 1885 . Höistærede Hr. Uldall ! Jeg maa bede Dem meget undskylde, at jeg först nu, lige efter min Hjemkomst fra det sædvanlige Juleophold, kan sende Dem Qvittering og Tak for Deres venlige Bidrag til Ch

BREV TIL: Uldall, Johannes Frederik Christian; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1885-07-05)
Rosenborg , den 5te Juli 1885 . Höistærede Hr. Uldall ! Jeg har havt saa travlt i Anledning af min Afreise imorgen paa særlige Syn, at jeg först idag kan bringe Dem min erkjendtligste og forbindtligste Tak for det tilsendte Exemplar af Deres fortjenstfulde Værk over R

BREV TIL: Uldall, Johannes Frederik Christian; FRA: Worsaae, Jens Jacob Asmussen; (1885-07-22)
Ny kgl. S. Fol. 1844. Hagestedgaard pr. Holbæk , den 22de Juli 1885 . Höistærede Hr. Uldall! Under et Ophold her paa Landet har jeg modtaget Deres venlige Brev med den deri indeholdte Forespörgsel, som neppe er ganske let at besvare ald

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene