Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Molbech FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1840-07-16)

Ny kgl. Saml. 40. 2330. Breve til Molbech.
Veile den 16de Juli 1840.

Velbaarne Hr. Justitsraad!

Ifölge mit tidligere Löfte giver jeg mig herved den ærbödige Frihed, at fremsende en Del af Haandskriftet om Veile By og Amt under Krigsurolighederne i det syttende Aarhundrede. Allerede med sidste Post vilde jeg gjerne have havt det færdigt, men deels varede min Overreise længere end jeg havde ventet, deels blev jeg ved min Ankomst her til Byen noget opholdt ved Familieanliggender. Imidlertid vil jeg haabe, at det ikke skal vare saa længe med Fortsættelsen, hvorpaa jeg strax af al Kraft tager fat. Det gjör mig meget ondt, at jeg ikke kan være tilstede i Kjöbenhavn, medens min liden Afhandling overdrages den historiske Forenings lærde Bestyrelse til Bedömmelse, jeg vilde derfor udbede mig af Deres Velbaarenhed, at De tillige med de övrige Herrer Medlemmer af Bestyrelsen strengt ville criticere mit Arbeide, förend det overgives til Publicum, da jeg nödig förste Gang vilde fremtræde med Noget, der kunde paadrage mig Dadel for Ubeskedenhed eller utidig Skrivesyge. Jeg har, saavidt mig bekjendt, afbenyttet Alt, hvad der kunde kaste Lys over det Æmne, jeg har valgt mig at bearbeide, og kan, paa enkelte Ting nær, ikke vente her i Byen at finde Mere i Archiverne, hvilket maa tjene til Undskyldninger for de mange Huller, som findes i min Afhandling. Anmærkningerne har jeg anfört temmelig s. 10 vidtlöftigt, for at documentere de hidtil utrykte Efterretninger og for at vise, at jeg ikke har sagt Andet, end hvad der var begrundet i Kilderne.

Det Hele vil vel komme til at udgjöre henved 4 trykte Ark, ifald Bestyrelsen finder det værdigt til Optagelse i dets Tidsskrift. I dette Tilfælde troer jeg ogsaa, at det vilde svare Regning for Selskabet at lade nogle Exem-plarer aftrykte særskilt, da der her i Byen gives Mange, som gjerne ville eje, hvad der angaar Veile og Omegn, men nödig betale mere end absolut nödvendigt. Dog maaske ville det volde Hr. Justitsraaden altfor megen Uleilighed, og maaske stemmer det heller ikke med Tidskriftets Plan!

Meget kjært vilde det være mig, hvis jeg, om endog blot ved et Par Ord, kunde faae Underretning om, hvorvidt Forandringer i Fortsættelsen maatte ansees for önskelige.

Jeg forbliver imidlertid

Deres Velbaarenheds med sandeste
Höiagtelse ærbodige
J. J. A. Worsaae.

Velbaarne
Hr. Justitsraad Professor Molbech,
Theaterdirecteur, Ridder af Dannebrog,
i
Kiöbenhavn
.