Danmarks Breve

BREV TIL: Edvard Collin FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1845-03-05)

Collin 35.
Onsdagen den 5te Marts 1845.

Höistærede Hr. Justitsraad.

Da jeg nyljg har haft Feber og derfor maa holde mig inde, haaber jeg, at Hr. Justitsraaden undskylder, at jeg henvender mig skriftlig til Dem.

Det er Dem sikkert bekjendt, at jeg har indgivet en Ansögning til Finantsdeputationen deels om Understøttelse til at afholde Udgifterne ved mit Skrift om Runamo. deels om Understöttelse til et stort Værk over de blekingske Monumenter i deres Forhold til de övrige skandinaviske, hvilket bliver ledsaget af 15 lithographerede Tavler i Qvart. Hvad den förste Sag angaaer, yttrede Deres Hr. Fader, at jeg mulig kunde faae nogen Understöttelse til den t y d s k e Udgave, hvorfor han meente at kunne opfordre Videnskabernes Selskab til at godtgöre Udgivelsen ved det danske Oplag. Med Hensyn til Værket om Bieking har Deres Hr. Fader tillige givet mig det bedste s. 14 Haab, hvortil kommer, at Hs. Majestæt uopfordret tilböd mig Understöttelse, da jeg viste ham Tegningen.

Deres Hr. Fader har endog tilladt mig at maatte lade begynde paa Lithographeringen af Tavlerne. Jeg har derfor af al Kraft drevet Sagen og jeg haaber at blive færdig i næste Maaned saavel hermed som med en tydsk Udgave baade af Skriftet om Runamo og af Værket om Bleking.

Jeg har nemlig tænkt, at Undersögelsen om Runamo kun vilde have Interesse i Tydskland for enkelte Lærde, jeg vilde derfor lade den udgaae i Forening med et Skrift, som skal omfatte alle skandinaviske Mindesmærker med særligt Hensyn til en af de minderigeste Egne.

Det vil blive et anseeligt Qvartbind med 20 lithogra-pherede Tavler og det faar en almindelig Titel: »Zur Nordischen Alterthumskunde«.

Da jeg omtrent for sex Uger siden havde den Ære at tale med Deres Hr. Fader, gav han mig Haab om, at Sagen vilde blive afgjort omtrent paa denne Tid. Turde jeg derfor bede Hr. Justitsraaden meddele min Broder, som er Overbringer heraf, om der er faldet nogen Resolution, eller i modsat Fald, naar omtrent De troer, at det vil skee.

Det ligger mig naturligviis meget paa Hjerte, da Ud-givterne ved de ovennævnte temmelig store Skrifter er særdeles betydelige. Hr. Justitsraaden vilde ogsaa forbinde mig overmaade meget ved at hjelpe lidt til, at mine Anliggender maatte faae en saa snarlig Afgjörelse, som Omstændighederne tillade.

Med mange Undskyldninger fordi jeg er saa fri at volde Hr. Justitsraaden Uleilighed er jeg Deres med
Höiagtelse ærbödige og forbundne

J. J. A. Worsaae.

Velbaarne
Hr. Justitsraad Collin,
Committeret i Den Kgl. Finantsdeputation.